Pyydä tarjous

Elinvoimaisuudessa on parannettavaa Pohjois-Karjalassa

Digipalvelut
09.06.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Pohjois-Karjala pärjäsi hyvin, kun yrittäjät arvioivat johtamista ja päätöksentekoa. Kehittämistä on elinvoimassa. Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttamaan Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää. Uusimaa vei voiton kokonaistuloksessa ja Pohjois-Karjala sijoittui 13.

Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg kertoo juuri valmistuneen elinvoimabarometrin tuloksia: 28 prosenttia pohjoiskarjalaisista yrittäjistä kokee maakunnan elinvoiman kehittyvän seuraavan 10 vuoden aikana erittäin myönteisesti. 44 % uskoo sen pysyvän nykyisellä tasolla ja 25 % kokee elinvoiman laskevan. Vastaajista kolmanneksen mielestä maakunnan toimijoilla on yhteinen näkemys Pohjois-Karjalan elinvoimatekijöistä.

- Pitää muistaa, että elinvoima koostuu useista eri tekijöistä ja voimme yhdessä vaikuttaa siihen, sekä miten yritykset menestyvät. Puhuttaessa Pohjois-Karjalan puoleensavetävyydestä, erittäin hyvän ja hyvän arvosanan saivat liikuntapalvelut, toisena koulutuspalvelut ja kolmantena matkailupalvelut. Huonoimmaksi puoleensavetävyyden kannalta koettiin osaavan työvoiman saanti. Tutkimuksessa kävi myös ilmi se, että jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa apuja, neuvoja, koulutusta ja rahoitusta. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä lähes 72 prosenttia maakunnan alueella oli käyttänyt joitain julkisia yrityspalveluita. Tämä osoittaa, että yrityspalvelut ovat yrittäjille erittäin tärkeitä, kommentoi Blomberg.

Saavutettavuudella merkittävä asema

Maakunnan liikenneyhteyksien parantamiseksi on tehty ja tehdään parannuksia, sillä ne vaikuttavat olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiin sekä houkuttelevat alueelle uusia investointeja. Ratatöiden valmistuttua teollisuuden toimitusvarmuus paranee, mikä on aivan kriittinen tekijä yritysten menestymiselle.

- Elinvoimabarometrin mukaan Pohjois-Karjalassa savutettavuutta lentoliikenteen osalta pidettiin heikkona, tieverkon osalta kohtalaisena. 42 % vastaajista koki saavutettavuuden olevan rautatieyhteyksien kautta hyvä ja tietoverkot saivat eniten kiitosta. Näiden tulosten valossa, meillä on paljon tehtävää. Esimerkiksi lentoliikenteen osalta on käynnissä neuvotteluja, Joensuun lentoasema on merkittävä matkailunkin näkökulmasta, toteaa Merja Blomberg.

Merja Blomberg

Yritykset kumppanina luomaan hyvinvointia maakuntaan

- Hyvinvointialueiden myötä kunnat panostavat entistä enemmän elinvoimaan. Joissakin tapauksissa puhutaan jopa keskinäisestä kilvoittelusta. Tärkeänä seikkana on se, että halutaan ottaa selkeä rooli oman alueen kehittämisestä, sanoo Blomberg ja jatkaa:

- Pohjois-Karjalan Yrittäjien mielestä maakunnan elinvoiman ylläpitämiseksi keskussairaalan säilyminen 24/7 päivystyssairaalana ja laadukkaan perusterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen ylläpitäminen ovat kokonaisuudessaan erittäin tärkeät. Nämä toiminnat on tuotettava hyvinvointialueen omana tuotantona. Myös pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto kuuluvat julkisen tuotannon piiriin. Muita toimintoja on syytä katsoa avoimesti ja ennakkoluulottomasti, ja voiko yksityistä palvelua hyödyntää enemmän.

- Kun puhutaan monituottajuudesta, niin mielellämme näkisimme, että kuntien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden joukossa mainittaisiin myös sanalla yritykset. Toteutamme markkinavuoropuhelua avoimesti ja hankinnat toteutetaan siten, että myös mikro- ja pk-yrityksillä on edellytykset menestyä tarjouskilpailuissa. Esimerkiksi osatarjousten hyväksyminen ja alihankintaverkostojen hyödyntäminen on mahdollistettava.

Matkailumarkkinointiin ja matkailun edistämiseen panostettava

Pohjois-Karjalan Yrittäjien matkailualan yrittäjille suunnattuun kyselyyn vastasi 60 matkailutoimijaa ympäri Pohjois-Karjalaa. Kysely lähetettiin 200 toimijalle. Vastaajia oli monipuolisesti majoitus- ravitsemus- ja ohjelmapalveluista. Kyselyssä kävi ilmi, että matkailutoimijoilta ei ole kysytty mielipidettä VisitKarelian mahdollisesta päättymisestä.

- VisitKarelian toiminnan alasajoa ei saa tehdä hätiköidysti. Tällä olisi kauaskantoiset seuraukset. Kuntien tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesi matkailualan ja myös kaikkiin muihin alueen yrityksiin. Tehdyllä päätöksellä äkkiä jarrutetaan alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Nyt olisi tärkeää, että jokainen kunta tekisi yritysvaikutusten arvioinnin tässä päätöksessä. Näkemyksemme on, että matkailuala tarvitsee maakunnallisen organisaation, joka huolehtii matkailutoimialan edunvalvonnasta ja valtakunnallisista sekä kansainvälisistä verkostoista tasapuolisesti kaikkien toimijoiden eduksi, toteaa Blomberg.

Pohjois-Karjalan Yrittäjissä käynnistyy kolmivuotinen vastuullisuuden kehittämisohjelma

Vastuullisuusvaatimusten nousu on suurin yksittäisen otsikon alle menevä megatrendi, joka vaikuttaa Pk-yritystenkin toimintaympäristöön.

- Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa kehittämisohjelma auttaa pk-yrittäjiä saamaan oikeat tiedot toimintaympäristön muutoksesta ja vastuullisen liiketoiminnan odotuksista. Tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisen ohella tavoitteena on innostaa ja valmentaa yrittäjiä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin saavuttaa kilpailuetua, kasvattaa toimintaansa, hyödyntää Euroopan ja maailmanlaajuisesti kansainväliset tilaisuudet ja saada työpaikat kasvuun Pohjois-Karjalassa.

Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan Yrittäjät
toimitusjohtaja Merja Blomberg, p. 050 367 5194, [email protected]