Kuitupuun hinnat vahvassa nousussa

Facebook
05.05.2023 | Maa- ja metsätalous

Kotimaisen puun kysyntä kasvaa ja hinnat sekä hakkuumäärät nousevat lähivuosina, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Taustalla vaikuttaa metsäteollisuuden lisääntyvä puun tarve, ja lisäksi puumarkkinat jatkavat sopeutumista Venäjän-tuonnin loppumiseen. Kuitupuun ja tukin pitkään tasaisena pysynyt hintasuhde kaventuu. Metsänomistajille kehitys merkitsee kantorahatulojen kasvua.

– Viime vuosi oli puumarkkinoilla poikkeuksellinen. Puun saatavuus väheni, kun venäläisen puun tuonti tyrehtyi sotaan. Tämä lisäsi metsäteollisuuden kotimaisen puun tarvetta, joten talouden yleinen epävarmuus ei näkynyt puun kysynnässä. Tilanteeseen sopeutumista helpotti, että metsäteollisuudessa puun käyttö laski, kertoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Tänä vuonna metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy noin neljä prosenttia eli reilu pari miljoonaa kuutiometriä, kun tuotanto kasvaa massateollisuudessa. Määrä jää kuitenkin yhä selvästi vuotta 2021 pienemmäksi. Ensi vuonna puunkäyttö lisääntyy edelleen suunnilleen 70 miljoonaan kuutiometriin, ellei uusista tuotannon sulkemisista ilmoiteta.

Teollisuuspuun kokonaiskorjuumäärä nouseekin tänä vuonna noin prosentin verran viime vuoden lukemista. Ensi vuonna metsäteollisuuden investoinnit nostavat erityisesti kuitupuun tarvetta, joten markkinahakkuut vilkastuvat edelleen noin kahdella prosentilla ja kohoavat vajaaseen 66 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuut jäävät silti selvästi alhaisemmaksi kuin ennätysvuonna 2018.

Vuonna 2023 pystykauppamäärä tulee kasvamaan viime vuodesta selvästi kotimaisen puun vahvan kysynnän ansiosta. Erityisesti tämä näkyy kuitupuun kauppamäärien kasvuna. Ensi vuonna yksityismetsien pystykauppamäärä nousee kuluvasta vuodesta edelleen muutamia prosentteja painottuen edelleen kuitupuuhun.

Puun hinnat ja kantorahatulot nousussa

Kuitupuun vuotuinen nimellinen keskihinta nousee tänä vuonna hieman yli neljänneksellä viime vuoteen verrattuna. Reippaaseen hinnan nousuun vaikuttaa Venäjän tuonnin loppumisen lisäksi puunkäytön kasvu massateollisuudessa, mikä pitää kotimaisen kuitupuun kysynnän vahvana. Tänä vuonna tukkien vuotuinen nimellinen keskihinta nousee noin kuusi prosenttia viime vuodesta reaalihinnan pysyessä lähellä viime vuoden hintaa. Koivutukin hinta nousee havutukkia voimakkaammin, koska sen tarjonta on vähäistä suhteessa kysyntään.

– Kuitupuun ja tukin hinnan suhde on ollut vakaa viimeisen vuosikymmenen. Tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla hintasuhde kuitenkin kaventui. Se heijastaa kuitupuun hinnassa tapahtunutta murrosta, jonka aiheuttavat selluinvestoinnit ja Venäjän tuonnin tyrehtyminen, sanoo Paula Horne.

Yksityismetsien nimelliset bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna lähes seitsemän prosenttia vajaaseen 2,5 miljardiin euroon, kun puun keskihinta nousi. Tänä vuonna suuremman puunkorjuumäärän ja kuitupuun vahvan hintakehityksen ansiosta yksityismetsien nimelliset bruttokantorahatulot nousevat kymmenisen prosenttia noin 2,7 miljardiin euroon.

Tuonti elpyy hieman mutta jää kauas parin vuoden takaisesta

Viime vuonna raakapuuta tuotiin Suomeen lähes 60 prosenttia vuotta 2021 vähemmän. Venäläinen puu kattoi yhä vuoden kokonaistuonnista noin neljänneksen, vaikka jo maaliskuussa tuonti loppui pakotteiden seurauksena lähes kokonaan. Tuontia ei saatu lisättyä Baltiasta, sillä puulle riitti kysyntää ympäri Itämeren aluetta. Sen sijaan Ruotsista puuntuonti kasvoi, vaikka pysyi edelleen määrältään melko pienenä.

Tänä ja ensi vuonna ruotsalaisen havukuidun tuontimäärän odotetaan edelleen lisääntyvän, kun Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas käynnistyy tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Koko ennuste on julkaistu verkkosivuilla www.ptt.fi.

Tekstilähde: Pellervon taloustutkimus PTT

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä