Talotekniikka-alalle energisoiva visio kohti kestävää kehitystä

Facebook
26.05.2023 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu

Talotekniikka tekee rakennuksista käyttäjilleen terveellisiä, turvallisia ja energiatehokkaita. Energiamurroksen ja globaalien terveysuhkien maailmassa talotekniikan merkitys kasvaa entisestään. Uudet teknologiat ja digitalisaatio luovat puolestaan alalle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Jotta talotekniikan mahdollisuuksien kirjo tulisi parhaimmin hyödynnetyksi, joukko tutkimuksen ja yritysmaailman toimijoita on käynnistänyt Talotekniikka 2030 -yhteistyömallin. Käynnistynyt hanke edistää talotekniikka-alan vision toteutumista.

Talotekniikka 2030 on Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja 14 toimialakumppanin konsortio, jonka tehtävänä on luoda Suomen talotekniikka-alalle yhteinen visio ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen keinoin. Tavoitteena on alan toimijoiden roolin laajentuminen rakentamisessa ja kiinteistöjohtamisessa. Lisäksi toimijoita kannustetaan ottamaan kehitysloikka tuottavuudessa ja vastuullisuudessa.

Talotekniikalla iso vaikutus energiankulutukseen ja sisäilmaan

EU:n ja kansallisella tasolla rakennetun ympäristön kestävyyteen kohdistuu mittavia vaatimuksia. EU-parlamentti tavoittelee uudella energiatehokkuusdirektiivillä nollaenergiarakennusten sijaan nollaemissiorakennuksia. Se asettaa myös vaatimuksia sisäilman laadun varmistamiselle.

Suomen on toimeenpantava direktiivin velvoitteet 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta, joten muutoksia rakentamisen ja kiinteistöpidon käytäntöihin on tehtävä ripeästi. Talotekniikalla on ratkaiseva merkitys direktiivin toimeenpanossa.

Talotekniikka vaikuttaa suoraan rakennusten energiakulutukseen ja sisäilman terveellisyyteen. Uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen, kulutusjoustot, energiavarastot ja sähköistyminen edellyttävät nekin panostuksia talotekniikkaan. Talotekniikka on myös lähellä käyttäjää ja tuottaa yhä enemmän dataa, kun rakennusten älykkyys kasvaa.

Visiosta virtaa alan uudistumiselle

Painoarvostaan ja kehitysnopeudestaan huolimatta talotekniikka ei ole tähän mennessä saanut yhtä suurta huomiota kuin rakennustekniikka. Uusi konsortio pyrkii parantamaan tilannetta yritysten ja tutkijoiden yhteistyöllä.

Visiota rakentaa mukana olevien yritysten toimitusjohtajaryhmä. Se laatii myös visioon pohjautuvat mittarit, joilla se arvioi tavoitetilan toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta.

Talotekniikka 2030 tuottaa visiota kohti johdattavan tiekartan ja käynnistää kehitysprojekteja. Projekteissa tutkijat ja alan yritykset tuottavat yhdessä tutkimuspohjaisia ratkaisuja talotekniikka-alan uudistamiseksi.

Konsortion työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, muiden alojen parhaisiin käytäntöihin ja teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin uusiin toimintatapoihin.

Tutkimushankkeet ovat jo käynnissä

Talotekniikka 2030 -konsortion tutkimustyö käynnistyi joulukuussa 2022. Tuolloin sai lähtölaukauksen neljä hanketta:

1. Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa
2. Rakennusten energiajoustavuus ja kulutusjousto
3. Talotekniikan optimaalinen aikataulu rakennushankkeissa
4. Toiminnanvarmistus

Käynnissä olevien projektien on määrä valmistua ripeästi ja tuloksia on näköpiirissä syksyyn 2023 mennessä.

Ovet ovat auki halukkaille

Talotekniikka 2030:ssä mukana olevilla yrityksillä on keskeinen rooli hankkeessa. Talotekniikka 2030 kutsuu kehittämiseen mukaan kaikki talotekniikka-alan sektorit: teknologiatoimittajat, urakoitsijat, suunnittelijat ja ylläpitäjät.

Lisätietoja:
Talotekniikka 2030 -verkkosivu

Teksti- ja kuvalähde: Aalto-yliopisto

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia