BK-Hydrometan kehittämä BIMUS saa EU-patentin

Facebook
07.05.2024 | Teollisuus

BK-Hydrometa Oy toimittaa luonnonmukaisiin puhdistustapoihin perustuvia vedenkäsittelymenetelmiä.

BK-Hydrometan kehittämä, erityisesti suurten haitta-ainepitoisuuksien erottelemiseen tarkoitettu BIMUS-yksikkö saa nyt myös EU-patentin.

– BIMUS® on neljän vuoden tiukan työn hieno tulos, toteaa kehitysjohtaja Asko Kuoppala.

BIMUS-yksikkö on alipaineistettu, ja sen tehokkuus perustuu siinä oleviin aerobiseen ja anaerobiseen tilaan.

– BIMUS-yksikkö saavuttaa reippaasti yli 90 prosentin reduktiot, tulokset ovat luokkaa 96–99 %. On kyllä pysäyttävää, kun näkee monitorilta sen kyvykkyyden, Asko Kuoppala kertoo.

– Mahdollisuuksien skaala on laaja. Jos ajatellaan vesilaitosmaailmaa, niin nimenomaan raakaveden käsittely on BIMUS-yksikölle helppo rasti.

Asko Kuoppalalle tulee mieleen esimerkiksi Kemiran vanhan tehdasalueen vieressä Vaasassa sijaitseva saastunut ja rehevöitynyt Pukinjärvi, jota on kunnostettu monin tavoin.

– Tuon tyyppisen kohteen vesien käsittely sopisi hyvin BIMUS-yksikölle. Vesistön pohjaan sedimentoituneita haitta-aineita liukenee veteen runsaasti, ja lisäksi hiilidioksidipitoisuus on korkea. Niiden ja kaasumuotoisten ainesosien poisto toimii menetelmällä todella tehokkaasti.

– On asiakkaan kannalta positiivista, että BIMUS® on kaiken lisäksi hyvin kustannustehokas ja kompakti ratkaisu. BIMUS-rakenteet vievät tilaa vain noin 3 x 4 metriä.

EFFE® EFON raakaveden esikäsittelyyn

EFON-vedenkäsittely on tarkoitettu raakaveden esikäsittelyyn. EFFE® EFON-laitteisto sijoitetaan vesilaitoksella käsittelyprosessin alkupäähän. EFON-laitteiston bioreaktori poistaa pohjavedestä merkittävässä määrin liukoisia mangaania, rautaa ja hiilidioksidia ennen varsinaista vesiprosessia.

– Vedenkäsittelylaitosten suodattimet eivät suodata liukoisia ainesosia, mutta EFON-yksikkö pystyy poistamaan haittakaasut ja erottelemaan liuenneet alkuaineet ennen kuin vesi johdetaan varsinaiseen käsittelyyn. Tämä säästää kustannuksia. Hyvin tyypillisesti pohjavesissä esiintyy liukoisena rautaa ja mangaania, vaikka vesi näyttäisi kirkkaalta, Asko Kuoppala mainitsee.

– Vesilaitokset ovat joutuneet sulkemaan vedenottamoita kohonneiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi, mutta meidän ratkaisumme ansiosta vesilaitos pystyy poistamaan raudan ja mangaanin, vaikka pitoisuudet olisivat korkeitakin.

BK-Hydrometan tekninen johtaja Ville Kuoppala lisää, että parhaassa tapauksessa pelkällä EFON-käsittelyllä päästään jo hyvin pitkälle.

– Jos otettu pohjavesi on hyvälaatuista, sille riittää todennäköisesti EFON-käsittelyn jälkeen suodatus ja UV-käsittely, jolloin vesi on juomakelpoista.

– Hiilidioksidin poistaminen EFFE® EFON-yksikössä helpottaa myös pH:n hallintaa vesilaitoksessa, sillä korkea CO₂-pitoisuus alentaa pH:ta.

Mallinnuksella kohti parasta ratkaisua

BK-Hydrometan EFFE®-menetelmän innovatiivisia elementtejä ovat esim. hiilidioksidin ja liukoisten aineiden poisto, tarkoituksenmukaiset bioreaktorit, hajukaasujen poisto ja haitta-aineiden talteenotto. Käsittelyn tilatiedot välitetään asiakkaalle reaaliaikaisesti, ja saasteettomaksi käsitelty vesi päätyy uudelleenkäyttöön tai vesistöön.

BK-Hydrometa on saanut EFFE®-menetelmälle EU:n myöntämän ETV-verifioinnin (Environmental Technology Verification). Menetelmää on hyödynnetty asiakasratkaisuissa jo 2000-luvun alkupuolelta saakka.

Asiakkaan tarkoitukseen parhaiten sopivan EFFE®-ratkaisun optimoinnissa käytetään apuna vesinäytteitä ja EFFE®-minimallinnuslaitteistoa.

– Testiajolla löydämme etukäteen sopivimmat painearvot ja muut parametrit esimerkiksi EFFE®-järjestelmälle ja siihen yhdistetylle BIMUS-laitteistolle, Ville Kuoppala kuvailee.

– Olemme tukena asennuksessa ja käyttöönotossa. Pidämme asiakkaalle käyttökoulutuksen ja autamme painearvojen ja muiden säätöjen hiomisessa datan perusteella.

hydrometa.fi | Puh. 010 230 2850 | [email protected]


Innovatiivinen EFFE® -vedenkäsittely

BK-Hydrometan innovatiivinen EFFE®-menetelmä on kustannustehokas biologis-fysikaalinen vedenkäsittelymenetelmä valumavesien ja raakaveden käsittelyyn.

EFFE® vedenkäsittelylaitokset rakennetaan BK-Hydrometa Oy:n tuotantotiloissa, josta ne siirretään valmiina kokonaisuuksina vedenkäsittelykohteisiin. EFFE® vedenkäsittelylaitos on lämpöeristetty ja tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. EFFE®-menetelmään kuuluvat bioreaktorit, suodatusosat, selkeytys-, huuhtelu- ja pesujärjestelmät sekä lietteen talteenotto.

EFFE®-tuotesarjan ratkaisuissa vedenpuhdistus perustuu mikrobien toimintaan. Kemikaaleja ei käytetä. Vedessä olevat haitta-ainekomponentit erotellaan ja sidotaan EFFE®-järjestelmän talteenottoyksikköön. Laitteistojen investointi- ja käyttökustannukset ovat matalat, kun verrataan esimerkiksi käänteisosmoosikäsittelyyn.

EFFE® GX-vedenkäsittelylaitos on tarkoitettu orsivesien käsittelyyn.

EFFE® ME-X-laitos sopii erityisesti raskasmetalleja sisältäville valumavesille.

EFFE® RA-V-ratkaisulla käsitellään runsaasti ravinteita sisältäviä valumavesiä.

Kelluva EFFE® SPEF-yksikkö sopii laskeutusaltaiden ja lampien vesille.


KOSMIS™ nostaa kosteikkojen toiminnan uudelle aikakaudelle

Kosteikkojen rakentamisessa epäkohtia ovat yleensä vesimäärien mittausten puuttuminen. Toisaalta esiintyy myös puutteita rankkasateisiin varautumisessa ja kiintoaineen pidättämisessä. Kosteikkojen tehokkuuden seurantaan, toimintakyvyn ylläpitoon ja hulevesien hallintaan kannattaa kiinnittää nykyistä paljon enemmän huomiota.

BK-Hydrometa on kehittänyt kevyen KOSMIS® -menetelmän, jolla vastataan edellä kuvattuihin haasteisiin. KOSMIS® -seurantajärjestelmän avulla saadaan selville kosteikolle tulevan veden ravinnekuorma ja sieltä poistuvan veden tilanne, eli minkä verran vesi vie kuormitusta mukanaan.

KOSMIS®-järjestelmä auttaa hallitsemaan kosteikkoalueen vesitasetta: Havaitaan, paljonko taivaalta tulee vettä, lunta, rakeita tai räntää sekä miten, milloin ja mitä määriä sitä ohjautuu vetenä kosteikkoon.

Saadut tulokset ovat olleet erinomaisia, kun kosteikon toimivuutta on voitu seurata yksinkertaisen järjestelmän avulla. Sen ansiosta toimenpiteet on helppo suunnata juuri oikeisiin paikkoihin. Kun mittaukset osoittavat, että virtaus nousee liian suureksi, tehdään korjaavat toimenpiteet ja virtausta ohjataan muualle. Seuranta auttaa säästämään kustannuksia.

KOSMIS®-järjestelmään voidaan yhdistää myös EFFE® EFON-vedenkäsittely käsittelemään kosteikkovesiä, jos niissä esiintyy haitallisia aineita.


BK-Hydrometalta myös laadukkaat mittalaitteet

Hydrologiset mittalaitteet

  • Virtaamat
  • Veden laatu
  • Pinnankorkeudet pinta- ja pohjavesille

Meteorologiset mittalaitteet

  • Sateen tyyppi ja määrä, ennusteet
  • Näkyvyys
  • Sää ja keli

Muut laitteet ja palvelut

  • Maakosteus- ja haihduntasensorit
  • Dataloggerit
  • Tiedonsiirto ja pilvipalvelut

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä