Puurakentamisella luodaan pitkäikäisiä hiilivarastoja

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori
Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori
10.03.2022 | Teollisuus, Rakentaminen

Puutuotteet hiilivarastoina eli #Hiilijemma-hankkeessa selvitettiin pitkäikäisten puutuotteiden, erityisesti puurakennusten roolia hiilivarastona. Tapion, Puutuoteteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n yhteinen #Hiilijemma-hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni – ilmastotoimenpidekokonaisuuteen.

Puu on uusiutuva luonnonvara ja sitä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa tuotteissa. Pitkäikäiset puutuotteet toimivat varastoina hiilelle, jota puut ovat kasvaessaan sitoneet ilmakehästä. Samalla puuta voidaan käyttää korvaamaan fossiilipohjaisia materiaaleja.

Suomen ympäristökeskus SYKEn hankkeelle toteuttamassa selvityksessä koottiin kokonaiskuva Suomen rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöistä sekä puurakentamisen kasvupotentiaalista. Lisäksi selvityksessä arvioitiin puurakentamisen mahdollisuuksia auttaa rakentamiseen liittyvien fossiilisten ilmastopäästöjen vähentämisessä. Selvitykseen myös sisältyy kuvaus puunkorjuun vaikutuksista metsien hiilitaseeseen.

Selvityksessä tarkasteltiin laskennallisesti kotimaan puurakentamisen lisäämisen vaikutusta Suomen kasvihuonekaasutaseisiin vuoteen 2035 saakka. Päästöt kasvoivat skenaariossa, jossa puurakentamisen lisäys perustuisi pelkästään hakkuiden kasvattamiseen. Päästöt puolestaan vähenivät skenaarioissa, joissa tarvittava puumateriaali saatiin ohjaamalla nyt vientiin menevää sahatavaraa kotimaan käyttöön tai laajentamalla raaka-ainepohjaa ja parantamalla tuotannon resurssitehokkuutta. Tarkasteluissa ei huomioitu epäsuoria markkinavaikutuksia, eikä vuoden 2035 jälkeen tapahtuvia pidemmän aikavälin vaikutuksia.

– Selvitys osoittaa, että puurakentamisen lisäämisen ei tarvitse lisätä hakkuita, nykytason tuotanto riittää tuotevirtoja ja markkinoita uudelleensuuntaamalla. Tällöin vaikutus Suomen nettopäästöihin on erittäin positiivinen. Niin ikään tuotannon resurssitehokkuuden parantaminen ja raaka-ainepohjan laajentaminen johtavat nettopäästöjen laskuun, toteaa Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

– Puurakentaminen lähes puolittaa rakennushankkeen päästöt ja samalla hiilivarasto kasvaa. Se tuo nopean päästöleikkauksen ohessa uusia työpaikkoja maakuntiin, nostaa puutuotteiden jalostusarvoa ja sitä kautta puun viennin arvoa. Sääntelyssä tulee huomioida tasapainoisesti päästöjen vähentämistavoitteet, hiilinielujen kasvattaminen kuin taloudellisen arvon lisääminenkin, kertoo Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola.

– Pitkäikäisten puutuotteiden valmistaminen edellyttää laadukasta raaka-ainetta metsistä. Tähän metsänomistajat voivat vaikuttaa hyvällä ja tavoitteellisella metsänhoidolla, muistuttaa Tapion asiantuntija Sara Turunen.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä