Pyydä tarjous

Vesiverkosto haltuun Liningin aluemittausjärjestelmällä

Aluekulutuksen ennustemallin visualisointi.
Aluekulutuksen ennustemallin visualisointi.
17.09.2021 | Teollisuus

– Valtaosa vesi-infrasta varsinkin isoissa kaupungeissa on rakennettu kymmeniä vuosia sitten. Jätevesiverkostoissa keskimääräinen vuotoprosentti on n. 40 % ja puhdasvesiverkostossa noin 20 %, pohjustaa Oy Lining Ab:n digi ja automaation liiketoimintapäällikkö Tero Auvinen. Lining toimittaa vesilaitoksille verkostonhallintaratkaisuja.

– Vuodot lisäävät energiankulutusta veden puhdistamisessa ja pumppaamisessa. Viemäriverkostoihin vuotaa maaperästä vettä, joka päätyy jäteveden mukana rasittamaan turhaan puhdistamojen prosesseja, Auvinen kertoo

– Puhdasvesiverkostoista puolestaan vuotaa vettä ulospäin, jolloin verkostoon täytyy pumpata lisää vettä vastaava määrä. Lisäksi Suomessa käytetään juomavetenä paljon pintavettä, joka täytyy puhdistaa juomakelpoiseksi. Kun vettä häviää verkostosta matkalla puhdistamosta kuluttajalle, on sitä myös puhdistettava enemmän. Kaikkeen tähän kuluu energiaa suotta, mikä sopii huonosti Suomen tavoitteeseen puolittaa kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Lähtökohtana vesilaitoksen tarpeet

Vuotovesien määrät ovat suuria, mutta olennainen kysymys on, missä vuodot sijaitsevat? Perinteinen suunnittelu verkoston vuotovesien hallinnan parantamiseksi on lähtenyt liikkeelle toimilaitekaivojen tai muiden verkostoon lisättävien komponenttien suunnittelusta.

Liningin lähestymistapa on aloittaa suunnittelu siitä näkökulmasta, mitä tietoa halutaan saada ja mitä ratkaisulla halutaan saada aikaan. Asiaa lähestytään konseptuaalisena kokonaisuutena, jossa on mietitty valmiiksi kaikki toisiinsa saumattomasti istuvat komponentit. Tätä laajaa konseptia kutsutaan termillä aluemittausjärjestelmä.

Aluemittausjärjestelmä on seuranta- ja ohjausmenetelmä, jossa vesijohtoverkosto jaetaan erillisiin kulutusseuranta-alueisiin, joilla on pysyvä, määritelty raja. Järjestelmässä määritetään, mitä tietoja halutaan kerätä ja miten kerätty tieto hyödynnetään. Järjestelmään kuuluvat mitta-anturit, laitekaivot, kenttäautomaatio, tiedonsiirto, tiedon käsittely ja kerätyn tiedon hyödyntäminen. Järjestelmään sisältyvät myös datan ennustemallit ja visualisointi verkoston säätöä ja optimointia varten.

Aluemittausjärjestelmä tarjoaa käyttäjälle koko verkoston tosiaikaisen (säännöllisin väliajoin päivittyvän) tilannekuvan visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa sekä auttaa kohdistamaan oikeita ja oikea-aikaisia toimenpiteitä poikkeamatilanteisiin. Järjestelmän tietoturvasta on huolehdittu tarkoin, sillä vesihuolto on äärimmäisen tärkeä huoltovarmuuskohde.

Oppivaa ennakointia ohjaukseen

Aluemittausjärjestelmän ehdoton hyöty on, että se auttaa vesilaitosta käyttämään resursseja saneeraustoimiin mahdollisimman tehokkaasti. Kunnossapitoon tulee vähemmän yllätyksiä, koska järjestelmä osaa ennakoida syntyviä ongelmia. Lisäksi järjestelmästä saadaan vesilaitoksen ja kunnan päättäjille tietoa päätöksentekoa varten.

Mittausjärjestelmästä validoitu data siirtyy sujuvasti valvomojärjestelmään ja laskentapalvelimille analysoitavaksi ennustemallien luomista varten. Tiedonsiirron toteuttamiseksi Liningilla on osaaminen käytännössä kaikkiin mobiiliteknologioihin ja radioverkkoihin.

Ennustemallit hyödyntävät kerättyä dataa. Esimerkiksi eräälle suurelle suomalaiselle vesilaitokselle Lining on toimittanut älykkään ohjausjärjestelmän, joka ohjaa vesitornien täyttöä ihmisten vedenkäyttötottumusten perusteella. On nimittäin niin, että vedenkulutuksen vaihtelut toistuvat viikosta ja päivästä toiseen samanlaisina. Älykäs ohjaus ennakoi kulutuksen ja täyttää vesitornia vain sen verran kuin tarvitaan.

Toimivat rajapinnat mahdollistavat tiedon jakamisen

Tero Auvinen kertoo, että Liningin järjestelmästä on toimivat ja turvalliset rajapinnat muihin järjestelmiin.

– Tämä on asia joka tulee EU:n uuden juomavesidirektiivi 2020/2184:n myötä korostumaan. Direktiivillä pyritään parantamaan vesihuollon läpinäkyvyyttä lisäämällä vesilaitosten tiedotusvelvollisuutta.

– Kansalaisia kiinnostaa juomaveden laatu ja jätevesien pitoisuudet, mutta niistä ei nykyisin ole juurikaan tietoa saatavana, toisin kuin vaikkapa sähköverkkojen puolella. Kuluttajien vaatimukset yksilöidyn tiedon saamiseksi tulevat kasvamaan myös vesihuollossa, arvelee Auvinen.

Kaikki yhdeltä toimittajalta

Oy Lining Ab:n vahvuutena on vankka kokemus järjestelmien toimittamisessa. Yhtiö hallitsee kokonaisuuden laidasta laitaan ja pystyy toimittamaan kaiken tarvittavan. Tero Auvinen korostaa, että on asiakkaan etu, kun kumppaneita on vain yksi sen sijaan, että olisi esim. kaivot yhdeltä, sensorit toiselta, logiikka kolmannelta, tiedonsiirto neljänneltä ja valvomojärjestelmä viidenneltä.

– Vikatilanteessa syyn selvittämiseen voidaan pahimmillaan tarvita yhteydenottoa kaikkiin tahoihin, mikä on aikaa vievää ja kallista. Me pystymme vastaamaan kaikista osa-alueista, mikä on asiakkaalle vaivatonta.

– Toimitusvaiheessa pystymme takaamaan järjestelmän osien yhteensopivuuden, Auvinen lisää.

– Emme tuputa asiakkaalle mitään vakioratkaisua, vaan pyrimme selvittämään, mitä asiakas tarvitsee. Meidän ei tarvitse lähteä tyhjältä pöydältä, sillä järjestelmämme sisältää joustavasti vastaukset kaikenlaisiin tarpeisiin.

– Järjestelmämme on paras keino vastata edessä oleviin läpinäkyvyyden ja energiatehokkuuden vaatimuksiin. Aluemittausjärjestelmän avulla vesilaitos pääsee tilanteen tasalle omasta verkostostaan ja voi ryhtyä tekemään tehokkaita toimenpiteitä, Tero Auvinen kiteyttää.

www.lining.fi

Puh. vaihde ark. klo 8–16: 029 006 160

[email protected]

LinkedIn

Facebook

YouTube

Lining – yhdessä vastuullista vesitekniikkaa

  • Oy Lining Ab on erikoistunut puhdas- ja jätevesilinjojen sekä laitosten teknisiin ratkaisuihin. Yli 60-vuotisen toiminnan perustana ovat luotettavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Yhtiö on alansa markkinajohtaja yli 50 %:n markkinaosuudella.
  • Oy Lining Ab on osa kansainvälistä teknologia- ja teollisuusliiketoimintaryhmä Indutradea, johon kuuluu yli 200 yritystä noin 30 maassa, pääasiassa Euroopassa.
  • Oy Lining Ab osti viime vuodenvaihteessa Labkotec Oy:ltä sen automaatioliiketoiminnan. Kahden markkinajohtajan yhdistettyä voimansa tuloksena on markkinoiden paras digi- ja automaatiotarjoama.
  • Oy Lining Ab on mukana Yhdyskuntatekniikka 2021 -mesuilla osastolla Ag.

Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset -lehdessä 3/2021.