LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Taideopintoja Kälviä Arts -kansanopistolinjalla

Digipalvelut
03.12.2021 | Koulutus ja opiskelu

Keski-Pohjanmaan kansanopiston Kälviä Arts-linja on taideopintoja tarjoava vuoden pituinen kansanopistolinja sekä kansanopistolinja oppivelvollisille (43ov/40op). Opinnot on suunnattu yli 16-vuotiaille, taiteesta ja kulttuurista tai taiteen soveltamisesta kiinnostuneille opiskelijoille. Kansanopistolinja ei itsessään anna ammatillista pätevyyttä, mutta valmentaa hyvin alan jatko-opintoihin ja auttaa tutkimaan omaa tulevaisuutta taiteen parissa. Opintoihin on myös mahdollista lisätä erilaisia tutkinnon osia esim. kasvatus- ja ohjausalan tai media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnoista.

Arts-linja on kokenut uudistuksen, jonka puitteissa esittävä taide ja kuvataide on erotettu kahdeksi eri suuntautumisvaihtoehdoksi.

– Kun opiskelija tulee meille ja haluaa tutustua vaikkapa kuvataiteeseen, hän haluaa tehdä juuri sitä, eikä mennä vastentahtoisesti tanssitunnille ja sama toisin päin. Tämä on ollut haaste, jonka vuoksi oppilailla on saattanut olla motivaatio-ongelmia tietyillä tunneilla, Arts-linjan tuore vastuuopettaja Rosa Pisilä kertoo.

Esittävää taidetta tai kuvataidetta

Nyt Arts on erotettu kahdeksi suuntautumisvaihtoehdoksi. Siellä on esittävä taide, jossa tutustutaan tanssin, sirkuksen ja teatterin perusteisiin (20 opintoviikkoa) ja sitten on kuvataie, jossa käydään kuvataiteen perusasiat, eli piirustus, mallipiirtämien, grafiikka, kuvanveistäminen, maalaustaide sekä näiden eri tekniikat (20 opintoviikkoa).

Opintoihin kuuluu lisäksi 15 opintoviikkoa yhteisiä opintoja, joihin kuuluu yhteistyöproduktiot sekä yhteistyöharjoittelu.

– Yhteiset opinnot liittyvät työryhmätyöskentelyyn, eli siihen mitä kulttuurialan työskentely oikeastikin on. Kuvataiteilija voi mennä tekemään teatterilavasteita ja tanssija voi tulla esiintymään vaikkapa puheteatterin tiettyyn osaan. Eri ammattialat risteävät työkentällä joka tapauksessa.

Pisilä painottaa, että vain harvoin löytyy sellaista kulttuurialan osaajaa, joka osaisi tehdä kaiken itse.

– Ihmiset eivät voi lähtökohtaisesti osata kaikkea hyvin, vaan mieluummin erikoistutaan johonkin osa-alueeseen. Siellä on tarjolla mm. näyttelijän ja esiintymistaitojen kehittämistä. 20 opintoviikkoa omaa suuntautumista, eli esittävää taidetta tai kuvataide, joiden lisäksi yhteiset opinnot sekä valinnaiset. Valinnaisissa on tarjolla kehollinen työskentely, yhteisötaide sekä osallistava taide.

Kansanopistovuosi oppivelvollisille

– Nyt kun oppivelvollisuus tuli, kansanopistolinjalle on räätälöity Kälviä Artsin opistovuosi oppivelvollisille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija käy yhteiset opinnot kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoiden kanssa. Lisäksi he valitsevat Artsin puolelta esittävän tai kuvataiteen opintoja, jolloin ne luetaan valinnaisiin aineisiin, Pisilä mainitsee.

Hyvä ponnahduslauta kulttuurialasta kiinnostuneille opiskelijoille

– Meidän taideopinnot soveltuvat erinomaisesti peruskoulun, lukion tai ammattikoulun käyneelle nuorelle, joka on kiinnostunut kulttuurialan opinnoista. Kälviä Artsin opistovuosi on äärimmäisen hyvä kipinän sytyttäjä kulttuurialalle. Pisilä kävi itse aikoinaan Limingan taidekoulun, perehtyen siellä vuoden ajan kuvataiteen eri osa-alueisiin. Opistovuoden jälkeen hän siirtyi opiskelemaan Turun taideakatemiaan.

– Meidän Arts-linjalla saa hyvän taiteen perusopetuskoulutuksen. Tämä tarkoittaa tanssin perusopetusta, sirkus- ja teatteritaiteen perusteita sekä kuvataiteen perusteita. Se on hyvä ponnahduslauta kulttuurin jatko-opintojen pariin. Opiskelija voi myös todeta opistovuoden jälkeen, tai sen aikana, ettei tämä ole minun alani. Arts-linja soveltuu hyvin myös välivuodesta haaveileville, jotka eivät vielä tiedä tarkasti mille alalle he haluaisivat suuntautua. Tämä on ihanteellinen paikka syventää omaa osaamistaan näillä aloilla. Tarjoamme täällä turvallisen opistoympäristön nuorelle.

Hakumenettely ja kustannukset

Oppivelvollisten haku Kälviä Arts -linjalle tapahtuu kevään yhteishaun yhteydessä. Arts -kansanopistolinjan haku loppuu vasta kun tiedot kouluihin pääsystä alkavat olla selvillä, joten kansanopistoon on mahdollista hakeutua aina kesäkuun puoleenväliin saakka.

– Oppivelvollisille opiskelu Kälviä Arts -linjalla on maksutonta, mutta kansanopistolinjalaiset maksavat opinnoistaan, opintomateriaaleista sekä mahdollisesta asumisesta ja ruokailusta opiston tiloissa.

– Arts-kansanopistolinjan viikkohinta 65 euroa, eli 2020 euroa vuodessa, mikäli opiskelija lisäksi asuu meidän asuntolassa, vuoden opintojen hinnaksi tulee 3700 euroa. Halvempi hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalit sekä lounaan. Kalliimpi hinta pitää sisällään asumisen, kolme ruokailua, opetuksen sekä opetusmateriaalit.

Pisilä painottaa, että kansanopisto on nuorelle ihanteellinen kypsymisen ja turvallisen irtioton mahdollisuus.

Opiskelija nähdään ainutlaatuisena yksilönä

Kansanopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja hän rakentaa omaa yksilöllistä identiteettiään sekä vastuullista toimijuuttaan yhteiskunnassa. Koulutuksessa kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Kälviä Artsin opetus perustuu demokraattiseen, kestävän kehityksen pedagogiaan, jonka ekofenomenologinen ote ulottuu rationaalisen tiedon lisäksi aistien maailmaan, tukien opiskelijan kokonaisvaltaista maailmasuhdetta ja kuulumista luontoon tasavertaisena ei hallitsevana osana. Opettajien toiminnassa korostuu ohjauksellisuus, ymmärrys ja kyky tukea opiskelijoiden erilaisiin lähtökohtiin perustuvia ja yksilöllisesti eteneviä oppimisprosesseja. Opettajan ja opiskelijan dialogisessa kohtaamisessa on lähtökohtana avoimuus, läsnäolo, tasavertaisuus, luottamus, keskinäinen kunnioitus ja hyväksyntä. Opintojen sisältöjen ja tavoitteiden rakentamisessa keskitytään edesauttamaan yksilön hyvinvointia vahvistamalla yhteyttä itsen lisäksi sekä ympäröivään luontoon että tasa-arvoiseen yhteisöön. Ihminen nähdään kokonaisvaltaisena, luovana, tiedostavana ja empaattisena.

Taiteen opinnoissa keskitytään teknisten suoritusten harjoittelun lisäksi esteettiseen, moniaistiseen havainnointiin, omien ilmaisukeinojen monipuoliseen etsintään ja tietoisuustaitojen ja kriittisen ajattelun kasvuun. Opinnoissa painotetaan kokemuksiin pohjautuvaa kehollista tietoa ja moniaistisuutta taiteen tekemisessä, jolloin opiskelijan oma ilmaisu ja kokemus maailmasta laajenee ja voimistuu.

www.kpedu.fi