Pyydä tarjous

Metsäsuunnittelu Hollanti tarjoaa metsänomistajalle kattavat palvelut

Digipalvelut
04.05.2021 | Maa- ja metsätalous
Yksityiset metsänomistajat omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Metsänomistajien ja teollisuuden on käytävä jatkuvaa keskustelua, miten puukauppaan saadaan lisää tasaisuutta ja ennustettavuutta ja samalla myös metsänomistajille tasaisempaa kassavirtaa.Kotimaisen puun kysyntä on jo kasvanut ja tulee lähivuosien aikana kasvamaan tuntuvasti metsäteollisuuden suurinvestointien vuoksi. Suomen metsävarat ovat erinomaiset ja ne mahdollistavat puun kestävän käytön lisäämisen sekä metsäteollisuudessa, energian tuotannossa, että puuta jalostavan teollisuuden uusissa tuotteissa.Kansallinen metsästrategian tärkeimpinä tavoitteina on edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä.- Nykyaikainen metsätalous on ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa metsänhoitoa, puunhankinnan suunnittelua sekä toteutusta, Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:n vt. toimitusjohtaja Aki Kiviniemi määrittelee.Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla toimiva yksityinen metsäpalveluyritys Metsäsuunnittelu Hollanti Oy tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja metsänomistajille.- Yritys on perustettu vuonna 2003, ja sen toimipaikkana on Oulainen. Toimimme noin sadan kilometrin säteellä Oulaisista, Kiviniemi kertoo.Täyden palvelun taloMetsäsuunnittelu Hollanti tarjoaa metsäpalveluita yksittäisistä työlajeista laajoihin työkokonaisuuksiin asti. Aki Kiviniemen lisäksi yrityksessä työskentelee kaksi toimihenkilöä. - Olemme täyden palvelun talo. Tarjoamme kaikki metsäalanpalvelut yhdeltä toimijalta. Metsänomistaja saa kauttamme vaihtoehdon metsiensä hoitoon. Tarjoamme metsänomistajalle metsäsuunnittelua, puukauppaa, suometsien hoidon sekä metsänhoitotyöt. Teemme myös yhteistyötä muiden alueella toimivien metsäpalveluyrityksien kanssa. Meillä on noin 15-20 aliurakoitsijaa, Kiviniemi kertoo ja jatkaa:- Tänä päivänä etämetsänomistajat ovat yhä nopeimmin kasvava metsänomistajaryhmä. Meilläkin on ympäri Suomea etämetsänomistajia sopimusasiakkaina, joille tarjoamme kokonaisvaltaista metsänhoitoa. Aluksi teemme metsäsuunnitelman, jonka pohjalta lähdemme toteuttamaan metsien hoitoa asiakkaan toiveiden ja tavoitteidensa mukaisesti.Puukauppa yksi suurimmista työlajeista- Meille laadukas työjälki ja paikallisuus ovat merkittäviä arvoja. Puukauppa on yrityksemme yksi suurimmista työlajeista. Aliurakoitsijamme ovat kaikki paikallisia, kokeneita hakkuu- ja ajokonemiehiä, jotka osaavat omassa työssään arvostaa enemmän hyvää työjälkeä kuin hakattuja kiintoja. Haluamme korostaa asiakaslähtöistä metsänhoitoa. Varsinkin uusien metsänomistajien kanssa, teemme yleensä metsäpalvelusopimuksen. Näin pystymme yhdessä metsänomistajan kanssa miettimään tulevia toimenpiteitä sekä ottamaan huomioon metsänomistajan tavoitteet oman metsänsä hoitoon, Kiviniemi selventää.- Ammattilaisina pystymme auttamaan metsänomistajaa valitsemaan parhaat hoito- ja käsittelytavat metsäänsä. Nykyisin metsänomistajat arvostavat yhä enemmän virkistyskäyttöä taloudellisen tuoton lisäksi.Kiviniemi korostaa metsäsuunnitelman tarpeellisuutta. - Metsäsuunnitelma antaa tarkan tiedon puuston nykytilasta ja ennustuksen puuston kasvusta. Lisäksi siinä on ammattilaisen ehdotukset hakkuu- ja hoitotoimenpiteistä. Se on helppo ”käsikirja” omaan metsäänsä, jonka perusteella on helppo alkaa toteuttamaan ehdotettuja töitä. Siinä saa kokonaiskuvan metsäomaisuudesta, Kiviniemi sanoo.Monimuotoinen metsä on metsätalouden mahdollisuusVuonna 2014 uudistetussa metsälaissa sallitaan metsän vaihtoehtoisia käsittelytapoja, kuten jatkuva kasvatus. Se on kasvatusmenetelmä, jossa metsää ei koskaan hakata täysin paljaaksi, kuten avohakkuussa, vaan osa puustosta jätetään kasvamaan. Jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuuta, metsä säilyy aina enemmän tai vähemmän peitteisenä. Uusi puusukupolvi pyritään kasvattamaan terveestä alikasvoksesta.Nykymuotoinen metsänhoito tarkoittaa, että metsän elinkaaren aikana tehdään yksi tai kaksi harvennusta ja sitten avohakkuu. Jatkuvassa kasvatuksessa metsää hakataan useassa vaiheessa, noin kymmenen vuoden välein. Kiviniemen mukaan uudistettu metsälaki lisää metsänomistajien valinnanvapautta omien metsien käsittelyyn.Jatkuvaa kasvatusta ja jatkuvaa hakkuutaJatkuvalla kasvatuksella tarkoitetaan sitä, että metsässä ei tehdä avohakkuita. Metsässä on koko ajan eri-ikäisiä ja -kokoisia puita. Hakkuutapa on yleensä yläharvennus, jossa tehdään tilaa alikasvokselle ja pienemmälle puustolle. Hakkuussa pyritään siihen, ettei metsää tarvitse uudistaa, jolloin uudistamiskustannukset jäisivät pois. Tavoitteena on, että metsä säilyy hakkuiden jälkeenkin koko ajan metsänä eli metsä jää ns. peitteiseksi erikokoisine puineen, Kiviniemi kuvaa.- Metsäammattilainen pystyy auttamaan metsänomistaa valitsemaan oikeat kohteet jatkuvalle kasvatukselle, sillä kaikille kasvupaikoille tämä hakkuutapa ei sovellu.Kiviniemen mukaan jatkuvan kasvatuksen hakkuita on toteutettu vielä varsin vähän, mutta viime vuosina on yhä enenevässä määrin kiinnostuttu eri-ikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn. Metsänomistajat ovat olleet huomattavasti enemmän kiinnostuneita jatkuvasta kasvatuksesta viimeisen vuoden aikana. Kiviniemi kertoo, että Metsäsuunnittelu Hollannin hakkuukuskit ovat toteuttaneet useamman vuoden ajan jatkuvan kasvatuksen hakkuita ja tällä hetkellä yrityksen kokonaishakkuista noin 30 % on eri-ikäisrakenteista metsänkäsittelyä.- Meillä on osa konekuskeista erikoistunut juuri näihin hakkuisiin, ja ovat jo kokeneita kuskeja näillä hakkuutavoilla. Laadukas ja tarkka työnjälki korostuu jatkuvan kasvatuksen hakkuissa, Aki Kiviniemi summaa.Artikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehdessä 1/2021.

Muita uutisia