Pyydä tarjous

Nopsajalka korjaa palvelujärjestelmässä olevia aukkoja

Kuvassa vasemmalta lähtien: psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka Hult, sosiaalityöntekijä Tommi Heinonen, sosiaaliohjaaja Hannele Kaunisto ja projektipäällikkö Ritva Anttonen.
Kuvassa vasemmalta lähtien: psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka Hult, sosiaalityöntekijä Tommi Heinonen, sosiaaliohjaaja Hannele Kaunisto ja projektipäällikkö Ritva Anttonen.
27.04.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Nopsajalan kohderyhmänä ovat asunnottomat tai asunnottomuuden riskissä olevat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Nopsajalan tiimi tarjoaa asiakkaalle liikkuvaa monialaista matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelua.

Nopsajalka on ASSI 2 -hankkeen nopealiikkeinen tiimi, joka varmistaa asunnottoman tai asunnottomuusuhan alla olevan henkilön pääsemistä tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Jyväskylässä Nopsajalka-tiimiin kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Tiimissä on aikuissosiaalityön, päihde-, kriisi- ja traumatyön sekä lastensuojelun osaamista.

– Tampereen yliopiston tutkimuksessa kehitystyötä on kuvattu hyvin ja Nopsajalka on todettu toimivaksi malliksi, kunhan tämä vain saataisiin vakiinnutettua osaksi hyvinvointialueen palveluita, hankkeen projektipäällikkö Ritva Anttonen toteaa.

Anttosen mukaan tarve tämän kaltaiselle toiminnalle on nähty jo vuosikymmeniä, koska monet heikossa asemassa olevat kuntalaiset jäävät tarvitsemiensa palvelujen ulkopuolelle ja kuormittavat esim. kalliita terveydenhuollon ja rikosseuraamusjärjestelmän palveluja.

– Nämä henkilöt ovat hyvin heikossa asemassa, useilla on asunnottomuutta tai sen riskiä, päihde- ja mielenterveysongelmia, köyhyyttä ja yksinäisyyttä. Nopsajalka vastaa niiden ihmisten tarpeisiin, jotka ovat syrjäytyneet ja jääneet yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle. Pyrimme tavoittamaan näitä asiakkaita ja saamaan heitä palveluiden piiriin.

Anttosen mukaan palveluita kehitetään palveluverkoston kanssa yhdessä asiakasta osallistavasti asiakastyön yhteydessä, jotta asiakkaan palvelupolusta tulisi kestävä.

– Nopsajalan tehtävänä on kannatella ihmisiä palvelusta toiseen, tarpeen mukaan saattaen vaihtaen, etteivät asiakkaat tipahtaisi palveluverkoston ulkopuolelle. Pyrimme saamaan asiakasta oikeisiin palveluihin, jotta hänen toipumisensa voisi alkaa.

Tiimin sosiaalityöntekijä Tommi Heinosen mukaan on mahdollista, että palvelujärjestelmä saattaa olla asiakkaalle myös outo ja pelottavakin kokonaisuus.

Palveluiden piiriin ilman lähetettä

– Meille ohjautuu asiakkaita eri sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Rikosseuraamuslaitoksen yksiköistä. Asiakkaat voivat olla yhteydessä meihin myös omatoimisesti tai heidän omaiset ja läheisensä voivat tehdä sen heidän puolestaan, koska meille ei tarvitse erillistä lähetettä, Nopsajalan sosiaaliohjaaja Hannele Kaunisto kertoo.

Kaunisto lisää, että Nopsajalka on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän avovankilan kanssa, joka alkoi PopUp-asiakasvastaanotoilla vankilassa. Yhteistyöhön liittyi myöhemmin myös Kelan työntekijä. Olemme rakentaneet vankilan kanssa yhteistyömallin asunnottomina vapautuvien vankien palvelusta, joilla voi olla myös päihde- ja mielenterveysongelmaan liittyvien palvelujen tarvetta. Sovittu yhteistyö dokumentoidaan tekemällä ns. kirjalliset raamit, joita päivitetään tarvittaessa. Raamit helpottavat työskentelyä esimerkiksi vaihtuvan henkilöstön perehdytyksessä.

– Tarkoituksena on, että vankilan työntekijä pystyisi ohjaamaan vapautumassa olevia sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaita meille hyvin matalalla kynnyksellä. Nopsajalka auttaa. Työ on nyt laajentunut muihinkin vankiloihin ja meille tulee tällä hetkellä yhteydenottoja keskimäärin viidestä eri vankilasta

Rikosseuraamuslaitoksen kautta tiimiin ohjautuvat asiakkaat ovat hyvin haavoittuvassa tilanteessa.

– Saattaa olla että he tulevat suoraan suljetusta vankilasta Jyväskylään, jolloin heillä ei ole asuntoa, henkilökorttia, pankkitiliä tai -korttia, ei oikeastaan yhtään mitään. Siinä vaiheessa on suuri riski ajautua päihteiden käyttöön tai jatkaa rikollisuutta Kaunisto toteaa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka Hult toimii Nopsajalan linkkinä terveydenhuollon puolelle.

– Käytän työssäni sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän lisäksi terveydenhuollon potilastietojärjestelmää, josta näen esimerkiksi asiakkaille varatut lääkäriajat ja kirjaukset. Tarvittaessa voin välittää tiedot niille asiakkaille, joilla on haasteita käyttää OmaKantaa. Toimin sosiaali- ja terveys palvelujen rajapinnassa ja olen tiimin linkki terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välissä, sillä asiakastietoja kirjataan useaan eri järjestelmään, jotka eivät vielä keskustele keskenään. Kirjaan järjestelmään tietoja, jotta muutkin sote-ammattilaiset näkevät mitä olemme täällä tehneet.

Nopsajalka on mukana myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman pilotissa, jossa toteutetaan käytännössä paljon palveluita tarvitsevan asiakkaan palvelupolkua. Pilotoinnin tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tunnistaa asiakkaan monialaisen tuen tarpeen sekä useita palveluita käyttävät asiakkuudet. Tällöin ammattilainen kartoittaa asiakkaan tilanteen moniammatillisessa tiimissä ja laatii asiakkaan kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakassuunnitelman. 

Nopsajalan asiakassuhde pidetään mahdollisimman lyhyenä

– Toimin Nopsajalan sosiaalityöntekijänä ja toimenkuvaani kuuluu esimerkiksi palvelutarpeenarvioiden tekemistä sekä asiakkaan taloudellisen tilanteen kartoittamista ja sen myötä toimeentulotuen käsittelyä. Käytännössä tämä voi näyttäytyä esimerkiksi siten, että asiakkaalle myönnetään tukea vuokravakuuteen tai elintarvikkeisiin. Lisäksi teen mm. tuetun asumisen päätöksiä sekä muita vaadittavia viranomaispäätöksiä. Sosiaalityöntekijänä pyrin koordinoimaan asiakkaan kokonaistilannetta ja vaikuttamaan iihen, että asiakas löytäisi hänelle tarvittavat jatkopalvelut. Työskentelen kentällä tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa mm. kotikäyntejä tehden. Lisäksi hankkeeseen kuuluu olennaisesti rakenteellinen sosiaalityö, jonka tavoitteena on yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa löytää kestäviä ratkaisuja palvelujärjestelmän rakenteisiin. Nopsajalan asiakassuhteet pyritään pitämään suhteellisen lyhyinä. Olemme mukana vaikeimmassa akuuttivaiheessa, johon kuuluu mm. asunnottomuutta. Tiimi pyrkii nopealla toiminnalla ja monilla tavoin auttamaan asiakasta. Kun akuuttivaihe on ylitetty, asiakas siirtyy palvelujärjestelmässä eteenpäin, Tommi Heinonen kertoo.

Nopsajalan asiakasprosessin pituutta on Kauniston mukaan hankala määritellä, koska asiakkuudet ovat niin erilaisia. Yleensä puhutaan kuitenkin 1–3 kk:n aikajänteestä. Hankkeen asiakkuuteen mahtuu kerrallaan noin 30 henkilöä. Hankkeen aikana asiakkaita on tähän mennessä ollut noin 160.

Nopsajalka oli osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa, Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluissa toteutettua vuonna 2022 päättynyttä ASSI asunto ensin -hanketta. Nopsajalka-toiminnan kehittäminen jatkuu Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneessä ASSI 2 -täydennyshankkeessa vuoden 2023 loppuun saakka.


Tampereen yliopiston koulutuksen ja kulttuurin laitoksen Tiimi RESET on julkaissut tutkimusraportin asunnottomuustyön moniammatillisen liikkuvan tuen Nopsajalka-mallista:
https://research.tuni.fi/uploads/2023/02/a5678c02-jyvaskylan-nopsajalka_raporttisuomeksi_23.2.23_pdf.pdf

ASSI 2 -hankkeen sivut:
hyvaks.fi/hyvinvointialue/tutkimus-ja-kehittaminen/assi-2-hanke