Turvallisia ja energiatehokkaita ilmanvaihtoratkaisuita Haltonilta

Facebook
17.05.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sairaalatekniikan päivillä 2024 Haltonin osastolla pääsee tutustumaan mm. potilashuoneiden suojaavaan ilmanvaihtoon, siirreltävään Halton Vita VDU-750 -dekontaminaatiolaitteeseen sekä puhdastilojen energiatehokkaisiin ilmanvaihtoratkaisuihin.

Halton Vita VDU-750 on siirreltävä vetyperoksidilla tiloja sterilisoiva puhdistuslaite.

– Käyttökohteissa on keskeistä vaaditun vetyperoksidipitoisuuden saavuttaminen, vetyperoksidikaasun tasainen leviäminen koko dekontaminoitavaan tilaan sekä sen ylläpito vaaditun ajan, Haltonin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Kim Hagström kertoo.

Laitteen puhdistustehoa valvotaan anturein, jolloin puhdistustulokset ovat helposti validoitavissa. Halton Vita VDU-750 hyödyntää vetyperoksidikaasun levityksessä tehokasta ilmankiertoa, jonka ansiosta pitoisuus saadaan koko huoneen osalta nopeasti ylös ja pidettyä pitoisuus halutulla tasolla, jonka jälkeen tila saadaan palautettua nopeasti takaisin käyttökuntoon.

– Olemme tehneet laitteelle useita verifiointeja, mm. HUS:in Meilahden sairaalan leikkaussaliin, eristystilaan ja potilashuoneeseen sekä Helsingin yliopiston eläinsuojan biosuojalaboratorioon, joka oli monitilainen yksikkö, Hagström mainitsee.

Halton Vita VDU-750 -laitteen liikuteltavuus mahdollistaa sekä yhden ison että useamman pienemmän tilan yhtäaikaisen dekontaminaatiokäsittelyn, koska ilmavetyperoksidiseosta pystytään jakamaan tehokkaasti ja suuntaavasti. Laitteeseen integroidun katalysaattorin ja tehokkaan ilmankierrätyksen ansiosta huonetilan vetyperoksidipitoisuuden häntää saadaan huomattavasti aiempaa lyhyemmäksi käsittelyn päätyttyä, eikä tilaan jää vetyperoksidijäämiä.

Verifiointitoiminto takaa puhdistuksen laadun

– Laitteessa on oma sisäinen vetyperoksidianturi, jonka lisäksi siinä on portit neljälle lisäanturille. Antureiden kautta voidaan todentaa käyttöönoton yhteydessä, että laite levittää ilmavetyperoksidiseoksen varmasti kaikkialle puhdistettavassa tilassa. Samalla tilan dekontaminaatio saadaan validoitua, Hagström toteaa.

Halton on käyttänyt verifioinnissa teollisuusstandardin mikrobi-indikaattoreita, jotka osoittavat riittävän mikrobitason aleneman. Laitteen merkittävin hyötyihin kuuluu myös sen liikuteltavuus, jolloin sitä voidaan hyödyntää monissa eri tiloissa. Laitteen hallinnointi onnistuu joko laitteessa itsessään olevan kosketuspaneelin tai tabletin kautta etänä.

Puhdastilojen ilmanvaihtoautomatiikassa on suuri säästöpotentiaali

Puhdastilat ovat energiasyöppöjä, erityisesti ilmanvaihdon ja puhallinenergian osalta. Puhdastiloissa ilmanvaihdon energiankulutuksen osuus on yleisesti 50–80 %:n luokkaa.

– Ilmanvaihtoa saatetaan pitää varmuuden vuoksi vähän liian suurella teholla. Käytännön monitoroinnin kautta voidaan kuitenkin todentaa, että ilmanvaihtoa pidetään useissa tapauksissa todelliseen tarpeeseen nähden merkittävästi suuremmilla tehoilla. Tilassa voidaan käyttää jatkuvasti jopa 10–20 kertaa todellista tarvetta suurempaa ilmanvaihtoa.

Uudet standardit kannustavat ja ohjaavat puhdastilojen energiatehokkuuteen. Näissä tilanteissa mitoitus perustuu todellisten epäpuhtauskuormien selvitykseen, jolloin vältytään ylimitoitukselta.

Hagström toteaa, että ilmanvaihtoa tulisi käyttää aina tarpeen mukaan, ettei se pyörisi koko ajan täydellä teholla.

– Jos tila on mitoitettu vaikkapa 10–20 ihmiselle ja siellä on keskimäärin 2–3 ihmistä kerrallaan, voidaan ilmavirtaa laskea melko reilustikin pienemmällä ihmismäärällä. Jos 10–20 henkilölle mitoitetussa tilassa olisi keskimäärin kaksi ihmistä, siellä voi olla jo lähes 75 % liikaa ilmaa, jolloin puhallinenergiaa olisi mahdollista säästää yli 98 %.

Epäpuhtauksiin ja henkilömäärään perustuva ohjausautomatiikka

– Meidän leikkaussaleissa on ollut jo pitkään ollut epäpuhtauksiin perustuva ohjaus. Sen yhtenä perusvaatimuksena on, että ilman mikrobipitoisuuden on oltava matala infektioiden minimoimiseksi. Leikkaussalin päästölähde on leikkaavaa henkilökunta, jonka voimakkuus riippuu paikalla olevien ihmisten määrästä, heidän käyttämästään vaatetuksesta sekä aktiviteetin tasosta. Tilan epäpuhtauspitoisuutta voidaan mitata body box -menetelmällä tai simuloimalla toimintaa, Hagström esittelee.

Halton voi simuloida erilaisia leikkaussalitilanteita omassa noin 60 neliön puhdastilassaan. Näitä tietoja voidaan käyttää mitoitusarvona ilmavirran osalta.

Haltonin puhdastila-automatiikka laskee ihmisten määrän tilassa, jolloin päästölähteen määrän muutokseen voidaan reagoida nopeasti. Ilmanvaihto reagoi jo siinä vaiheessa, kun päästölähde saapuu tilaan – näin epäpuhtaustaso ei pääse koskaan nousemaan raja-arvojen yläpuolelle. Laskennassa auttavat kulkuväylille asennetut anturit. Ilmanvaihto huomioi myös sekundääriset mitoitustekijät, kuten lämpökuormat ja kosteuden, mutta perussäätö tapahtuu ilman epäpuhtauden perusteella.

Ilmanvaihdon optimointi kannattaa tehdä uudiskohteissa jo etukäteen

Halton voi toimia uusissa puhdastilakohteissa partnerina, jolloin se voi määritellä kaikki epäpuhtauslähteet ja jopa suunnitella tilan yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Kaikkiin tarpeisiin voidaan kehittää ratkaisut meidän laboratoriossa ja tehdä ilmanvaihdon optimointi jo etukäteen. Sama juttu jo olemassa olevien puhdastilojen osalta. Voimme testata asiat meidän laboratoriossa etukäteen, jolloin nähdään, sisältyykö muutoksiin mitään riskejä. Pystymme toimittamaan koko ilmanvaihtojärjestelmän ja toisaalta voimme tarjota myös koko puhdastilan, Hagström toteaa.

Haltonin kehittämä ilmavirtaratkaisu vähentää tartuntariskiä potilashuoneissa

Sairaalaympäristöissä hoitohenkilökunta on erittäin alttiina potilaista tarttuville infektioille, jonka vuoksi Halton on kehittänyt ainutlaatuisen ilmavirtaratkaisun vähentämään tartuntariskiä sekä suojaamaan hoitohenkilökuntaa hoitotiloissa esiintyviltä mikrobeilta. Halton Vita Patient Ava (VPA) on täydellinen huoneyksikkö, jossa huoneen viilennys ja lämmitys on yhdistetty suojaavaan ilmavirtaratkaisuun. Tämä mahdollistaa potilaalle hyvän sisäilmaston ja hoitohenkilökunnalle turvallisen työskentely-ympäristön.

– Halton Vita Patient Ava muodostaa potilaan ja hoitohenkilön välille suojaavan ilmavirran, joka estää potilaan bakteereja pääsemästä hoitohenkilökunnan hengitysvyöhykkeelle ja ehkäisee siten hoitohenkilökunnan altistumista. Juuri saatujen tutkimustulosten valossa pystymme osoittamaan, että suojaava ilmanjako vähentää merkittävästi myös potilaiden välistä altistumista. Ratkaisua voidaan soveltaa sekä potilashuoneissa että erityistiloissa. Kyseessä on Haltonin oma innovaatio, jolle on haettu myös patenttia, kertoo Haltonin tarjontapäällikkö Ismo Grönvall.

Haltonin tarjoamiin ilmavirtaratkaisuihin kuuluu suunnittelu, käyttöönotto, automaatio sekä rakennetun järjestelmän validointi.

Oikein suunnattu tuloilma estää henkilökunnan sekä potilaiden altistumista

Halton on tutkinut sekä eristystilassa että potilashuoneessa henkilökunnan altistumista ja toisaalta suojaamista. Tehtyjen tutkimusten lopputuloksena on syntynyt Haltonin potilashuoneratkaisu, jossa säteilypaneeliin on integroitu tuloilma. Ratkaisussa tuloilman jako on toteutettu kattopaneelin molemmin puolin sijoitettujen suutinrivistöjen kautta.

– Ilmasuihkut puhaltavat toisiaan vastaan ja kun ne törmäävät keskenään, ilmasuihku suuntautuu alaspäin. Ilmasuihkun ansiosta potilaan uloshengitysilma ei nousekaan hoitajan hengitysvyöhykkeelle, vaan se laimenee tuloilman myötä ja kulkeutuu alaspäin, jolloin hoitohenkilön sisäänhengitysilma pysyy puhtaana. Näin hoitajan altistuminen potilaan uloshengitysilman mikrobeille pienenee, Grönvall esittelee.

Potilashuoneratkaisussa on myös integroitu automaatiojärjestelmä, joka muuttaa huoneeseen johdettavan ilmavirran määrää hoitajan tullessa huoneeseen. Tällöin potilashuoneen ilmamäärä lisääntyy ja hoitajan poistuessa tilasta, huoneen ilmavirta palautetaan normaalitilaan. Normaalitilassa ilmavirta on hoitomoodia pienempi ja olosuhteet tutkitusti viihtyisät. Järjestelmällä saavutetaan myös merkittävää energiansäästöä, koska huoneen ilmavirtaa tarvitsee nostaa vain hoitotilanteessa. Säästöjä syntyy myös vähenevien sairauspoissaolojen kautta.

Haltonin kehittämä uusi potilashuoneiden ilmanvaihtoratkaisu, Halton Vita Patient Ava, soveltuu sekä saneeraus- että uudiskohteisiin.

www.halton.com/fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä