Yksinäisyyden ennaltaehkäisyä ikämiehille

"Ryhmätoiminnassa on mukana niin yksin eläviä, kuin parisuhteessa olevia miehiä. Jokaisella on oma syynsä hakeutua mukaan miesporukkaan."
"Ryhmätoiminnassa on mukana niin yksin eläviä, kuin parisuhteessa olevia miehiä. Jokaisella on oma syynsä hakeutua mukaan miesporukkaan."
26.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmissä miehet kokoontuvat yhteen vaihtamaan ajatuksia, jakamaan tietoa sekä oppimaan uutta. Lisäksi ryhmissä liikutaan, retkeillään ja tutustutaan mielenkiintoisiin kohteisiin.

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa kehitetään miesryhmätoimintaa Kaakkois-Suomen alueella. Hanke sai alkunsa paikkakunnilla havaitusta tarpeesta järjestää nimenomaan ikämiehille suunnattua, osallisuutta ja toimijuutta korostavaa vertaistoimintaa.

– Useasti juuri eläkkeelle jääminen on miehen elämässä käännekohta, joka voi johtaa lisääntyneeseen yksinäisyyteen varsinkin silloin, jos eläkkeelle jäämistä ei ole sen kummemmin etukäteen pohdittu tai suunniteltu. Meidän tavoitteenamme on kehittää ryhmätoimintaa, jossa nämä elämänsä käännekohdassa olevat miehet löytäisivät elämälleen uuden suunnan, Miina Sillanpään Säätiön hankekoordinaattori Henri Uotila kertoo.

Ryhmätoiminnan keskiössä miesten omat mielenkiinnon kohteet

Toiminnan yhtenä tärkeimpänä periaateena on tarvelähtöisyys. Miehet pääsevät siis itse vaikuttamaan tapaamisten teemoihin ja sisältöihin. Tällöin ryhmät voivat muodostua keskenään hyvinkin erilaisiksi. Suosittuja teemoja ovat olleet tähän mennessä esimerkiksi ikämiehen terveyteen, uneen, mielen hyvinvointiin sekä ravitsemukseen liittyvät asiat. Lisäksi kiinnostusta on ollut muun muassa paikallishistoriaan liittyviin aiheisiin.

– Meillä on tähän mennessä ollut kahdeksan hyvinkin erilaista miesryhmää. Keväällä esimerkiksi Imatralla on ollut varsin keskusteluorientoitunut ryhmä, kun taas Haminassa on keskitytty liikuntaan, pihapeleihin sekä tietovisailuihin, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hanketyöntekijä Nina Markkanen mainitsee.

– Olemme myös pyrkineet saamaan mahdollisimman laajasti erilaisia asiantuntijavieraita kertomaan miehille heitä itseään kiinnostavista aiheista. Esimerkkeinä voisi mainita Martat, Muistiliiton, Mieli Ry:n sekä useat paikalliset toimijat ja yhteistyökumppanit, Uotila lisää.

Avoimia ja suljettuja miesryhmiä

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa käynnistetään Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla sekä suljettuja, että avoimia miesryhmiä. Pilottipaikkakuntina toimivat Imatra, Luumäki, Kotka ja Hamina. Tarkoituksena on, että jokaisen suljetun ryhmän jälkeen kyseisellä paikkakunnalla alkaa avoin miesryhmä, jossa miehet voivat jatkaa kokoontumisia ja toivottaa tervetulleeksi myös uusia jäseniä.

– Suljettu ryhmä on 10 kerran ryhmäprosessi, jolla on selkeä alku ja loppu. Yhteisiä kokoontumisia on kerran viikossa, kymmenen viikon ajan. Meillä on näissä ryhmissä käytössä niin sanottu “Teematarjotin”, jonka avulla ryhmäläiset pääsevät itse päättämään ryhmissä käsiteltävistä aiheista ja teemoista. Näihin ryhmiin olemme toivoneet ennakkoon ilmoittautumisia, jotta olemme päässeet hieman haastattelemaan miehiä heidän taustoistaan, mielenkiinnon kohteistaan sekä odotuksista ryhmätoiminnan suhteen. Kahden ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen ryhmään ei ole enää otettu uusia osallistujia, jolloin on saatu syntymään luottamuksellinen ilmapiiri, Markkanen kertoo.

– Näiden suljettujen ryhmien miehet ovat olleet toiminnan jatkuessa loistavia tukipilareita avoimessa ryhmätoiminnassa. Avoimen ryhmätoiminnan ideana on, että ryhmään voi tulla mukaan kuka tahansa ikämieheksi itsensä kokeva. Meillä on esimerkiksi Imatralla tällä hetkellä 14 miehen porukka, joka kokoontuu kerran viikossa vaihtamaan ajatuksia ja oppimaan uutta, Uotila lisää.

"Useasti juuri eläkkeelle jääminen on miehen elämässä käännekohta, joka voi johtaa lisääntyneeseen yksinäisyyteen."

Osallistujat kaipaavat seuraa

Toimintaan on löytänyt tiensä hyvin monenlaisista taustoista lähtöisin olevia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia miehiä. Toiminnan tarkoitus on olla ennalta ehkäisevää, jonka vuoksi toimintaan mukaan pääsyn edellytyksiä ei ole kovin tarkasti määritelty.

– Alkavia ryhmiä on mainostettu sekä laajan yhteistyökumppaniverkoston kautta, että paikallislehdissä. Emme ole erityisesti korostaneet mainonnassa yksinäisyyttä tai sosiaalisten kontaktien puutetta, vaan olemme pyrkineet luomaan kuvan matalan kynnyksen toiminnasta, johon on helppo hakeutua mukaan. Kokemuksena on kuitenkin se, että osallistujat kaipaavat arkeensa oman ikäistensä miesten seuraa. Ryhmätoiminnassa on mukana niin yksin eläviä, kuin parisuhteessa olevia miehiä. Jokaisella on oma syynsä hakeutua mukaan miesporukkaan, Uotila kertoo.

Markkanen lisää, että yksinäisyys on aina subjektiivinen kokemus ja sitä tulee kunnioittaa.

Viime keväänä Kotkassa kokoontunut miesryhmä päätti jatkaa tapaamisiaan myös kesäaikaan.

– Toukokuun viimeisessä tapaamisessa yksi osallistujista huomautti, että kun meillä on ollut täällä nyt niin mukavaa, niin ei kai me tätä tähän jätetä. Hän ehdotti, että ryhmä kokoontuisi kesäaikaan aamukahveille Kotkan torille aina samaan aikaan kuin keväänkin aikana. Nyt nämä noin kymmenen miestä ovat kokoontuneet säännöllisesti Kotkan torilla, Markkanen iloitsee.

Tärkeänä tavoitteena ryhmätoiminnan juurruttaminen

Hankkeessa on alusta asti tehty tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

– Ryhmätoiminnan jatkon kannalta on välttämätöntä tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä pilottipaikkakuntien toimijoiden kanssa. Hanke on kuitenkin määräaikainen, jonka jälkeen toiminnalle tulisi olla jatkaja. Olemme alun perinkin lähteneet toimintaan sillä ajatuksella, että miten me voisimme ryhmätoiminnallamme hyödyttää ikämiesten lisäksi paikallisia toimijoita mahdollisimman paljon. Tulevaisuudessa toiminnan järjestäjinä voisi mahdollisesti olla kunnat tai hyvinvointialueet, Markkanen mainitsee.

– Tällä hetkellä suunnittelemme Etelä-Karjalan alueen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistä vapaaehtoisvalmennusta, jossa pyrimme rekrytoimaan sekä kouluttamaan miespuolisia vapaaehtoisia niin meidän, kuin myös yhteistyökumppaneidemme toimintaan. Tämä malli olisi sitten tarkoituksena jalkauttaa myös muihin pilottipaikkakuntiin. Lisäksi yhteistyötä on tehty muun muassa ryhmätilojen suhteen, jolloin tilat on saatu käyttöön joko veloituksetta tai hyvin edullisesti. Tämä hyödyttää jatkossa toiminnan juurtumista, kun se ei aiheuta osallistujille suuria kustannuksia, Uotila täsmentää.

Ryhmätoiminta on toistaiseksi keskittynyt yksinomaan Kaakkois-Suomen alueelle, mutta tulevaisuudessa toimintamallia on tarkoitus levittää laajemmin valtakunnallisesti.

Toiminta jatkuu syyskuussa

Keväällä aloittaneet miesryhmät jatkavat kokoontumisiaan syyskuussa, minkä lisäksi uusia ryhmiä käynnistetään Imatralla ja Haminassa lokakuussa.

– Viime keväänä alkaneissa ryhmissä ei ollut kävijäkatoa juuri lainkaan ja nyt syyskuun alusta aloitetaan kokoontumiset taas tuttujen miesten kesken. Lisäksi alamme mainostamaan uusia ryhmiä yhteistyökumppaneiden kautta sekä lähempänä ryhmän alkamisajankohtaa myös paikallislehdissä, Uotila kertoo.

– Pyrimme myös kasaamaan hankkeen puitteissa etsivän työn verkostoa, jotta paikalliset toimijat osaisivat jatkossa ohjata toimintamme pariin miehiä, jotka voisivat tästä hyötyä, Markkanen mainitsee loppuun.

Lue lisää:

https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/voimaa-ikamiesten-arkeen/

https://socom.fi/kehittamistyo/voimaa_ikamiesten_arkeen/


Voimaa ikämiesten arkeen

  • Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen (Socom Oy) yhteishanke (2021–2024)
  • Tavoitteena edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä
  • Toiminta-alueina Etelä-Karjala (Imatra & Luumäki) ja Kymenlaakso (Kotka & Hamina)
  • Toimintamuotoina suljettu ja avoin ryhmätoiminta sekä vapaaehtoisvalmennus
  • Toiminnan vaikutuksia tullaan mittaamaan Social Return on Investment (SROI) – analyysin avulla
  • Hankkeen rahoittajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö
  • Toimintaan osallistuminen on maksutonta

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä