Pyydä tarjous

Uudistunut palkkatuki on yrityksille hyödyllinen etu

Digipalvelut
08.12.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Yrityksille ja muille organisaatioille tarjolla oleva palkkatuki uudistui 1.7.2023.

– Palkkatukijärjestelmä on nyt aiempaa yksinkertaisempi ja helppokäyttöisempi. Tavoitteena on lisätä palkkatuen houkuttelevuutta ja vaikuttavuutta yrityskentällä, kuvailee Jaana Hukka, Pohjois-Karjalan TE-palveluiden johtava asiantuntija (yritys- ja rekrytointipalvelut).

Selkeä ja ennakoitava järjestelmä

Uudistuksen myötä tavanomainen palkkatuki on 50 % palkkakustannuksista. Työantaja pystyy nyt aiempaa paremmin ennakoimaan palkkatuen ehtoja ja määrää.

– Palkkatuen kesto yrityksissä on joko viisi tai kymmenen kuukautta, mikä on selkeyttänyt tilannetta. Tietyin edellytyksin kesto voi olla pidempikin, mutta yleinen peruspaketti on tällä hetkellä viisi kuukautta ja 50 prosenttia.

Yksi uudistuksen isoista muutoksista on ns. työnhakijan jäähysäännön muuttuminen.

Lakimuutoksen jälkeen palkkatukea ei voida myöntää uudestaan samalle työantajalle saman henkilön palkkaamiseen, jos viimeisen tällaisen tukijakson päättymisestä on kulunut alle kolme vuotta. Säännös ei estä myöntämästä työnantajalle palkkatukea toisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen edellisen tukijakson jälkeen.

Sen sijaan uusi palkkatukijakso henkilön palkkaamiseen voidaan myöntää uudelle työnantajalle palkkatuen myöntämisen muiden edellytysten täyttyessä, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

– Tukikelpoisia kustannuksia ovat palkkakustannukset, eli työntekijälle maksettavat palkat ennen lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä.

Tukikelpoisiin kustannuksiin ei lueta työnantajan sivukuluja, lomarahaa, lisä- tai ylityökorvauksia, työsuhde-etuja eikä palkkaa ajalta, jolloin työnantaja on oikeutettu sairaspäivärahaan tai eräisiin muihin etuuksiin.

Klikkaa taulukko suuremmaksi.

Tärkeä tukimuoto

Palkkatukea voidaan myöntää 15–24-vuotiaiden, 50 vuotta täyttäneiden, perusasteen koulutuksen varassa olevien, maahanmuuttajien, vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen.

Yhtenä kohderyhmänä ovat siis henkilöt, joilla ei ole ylioppilastutkintoa, ammatillista tutkintoa tai näihin rinnastettavaa ulkomaista koulutusta.

– Heille palkkatuki on ensiarvoisen tärkeä asia, jotta työura lähtisi liikkeelle koulutuspohjasta huolimatta, Jaana Hukka huomauttaa.

– Jos henkilön työkyky on alentunut, palkkatuen määrä on 70 % palkkakustannuksista 50 % sijaan.

Haku onnistuu verkon kautta

Palkkatukiuudistuksen myötä tuen hakeminen käy entistä jouhevammin. Tukea voi hakea sähköisesti Työmarkkinatorilla (tyomarkkinatori.fi) työnantajan ja yrittäjän Oma asiointi -palvelussa.

Työmarkkinatorin käyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, kuten pankkitunnistetta tai mobiilivarmennetta.

– Sähköisessä järjestelmässä palkkatuen hakeminen on vaivatonta. Lisäksi maksatus on sujuvaa, kun työntekijöiden palkkatiedot saadaan suoraan tulorekisteristä. Työnantajan taholta ei tarvita enää minkäänlaista papereiden pyörittämistä, Jaana Hukka kertoo.

Työnantajan ja työntekijän edut kohtaavat

Palkkatuen tarkoituksena on auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopiva työntekijä sekä tukea työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille.

Palkkatuen avulla työnhakijalla on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon hänen ammatillinen osaamisensa ei ihan riitä tai hänellä on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. TE-toimisto (tai kuntakokeilu) arvioi jokaisen palkkatukihakemuksen tarkoituksenmukaisuuden ja tekee arvion perusteella päätöksensä tuen myöntämisestä.

– Suurin osa palkkatukihakemuksista tulee työantajien kautta, kun heille tulee palkkatuen kohderyhmään kuuluvia työnhakijoita, joille tukea voidaan hakea, Jaana Hukka mainitsee.

– Henkilöasiakkaiden ohjauksessa pyrimme neuvomaan asiakasta ottamaan työnantajan kanssa puheeksi palkkatuen, jos siihen on mahdollisuus.

Palkkatuki on oppisopimuksen hyvä kaveri

TE-palveluille palkkatuki on varsin tehokas työllistämisen apuväline, toimivaksi todettu ratkaisu.

Jaana Hukan mukaan palkkatuki on työnantajan kannalta todella iso etu, kun työhön tulee henkilö, joka tarvitsee perehdytystä ja kokemusta ennen kuin hänen työnsä tuottavuus on hyvällä tasolla.

– Olemme saaneet työnantajilta positiivista palautetta nimenomaan siitä, että palkkatuki kompensoi hyvin alkuvaiheen pienempää tuottavuutta.

– Oppisopimuksissa tuki myönnetään koko koulutuksen ajalle, eikä siinä tarvitse huomioida, kuuluuko henkilö palkkatuen kohderyhmiin, vaan tuki kohdistuu aivan kaikkiin työttömiin oppisopimuskoulutettaviin, Hukka korostaa.

– Oppisopimuksen ja palkkatuen yhdistelmä onkin erinomainen tapa päivittää henkilön osaamista: tehdään työsuhteen alkuvaiheeseen oppisopimus, jonka avulla saadaan ammattitaito ajan tasalle.

https://tyomarkkinatori.fi/

Työnantaja- ja yritysasiakkaiden puhelinpalvelu p. 0295 043 183 (arkisin klo 9.00–16.15). Jos numero ei vastaa, jätä viesti takaisinsoittopalveluun, niin sinuun otetaan yhteyttä.

Työllistämistuki yli 55-vuotiaille

Työnantaja voi saada palkkatukea yli 55-vuotiaan työnhakijan palkkaukseen, jos työnhakija on ollut työttömänä kahden vuoden ajan.

Työnantajan on mahdollista saada tukea 70 % tukikelpoisista palkkakustannuksista työsuhteen keston ajan ja maksimissaan 10 kuukaudelta.

Tuki myönnetään seuraavin ehdoin:

  • Työllistettävä on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana.
  • Tuella palkattu henkilö työskentelee tuen saajan palveluksessa työsopimuksen mukaan vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta.
  • Muut palkkatuen myöntämisen ehdot täyttyvät.