Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Vahala: "Hyvälaatuiset raakavedet eli pinta- ja pohjavesien suojelu vesiturvallisuuden lähtökohta"

Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Vahala. Kuva: Aalto-yliopisto/Jaakko Kahilaniemi
Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Vahala. Kuva: Aalto-yliopisto/Jaakko Kahilaniemi
18.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

- Turvallinen, laadukas ja toimintavarma vesihuolto edellyttää teknistä vesihuoltojärjestelmää, joka on hyvässä toimintakunnossa. Vesihuoltopalvelun tuottamiseen tarvitaan aina myös riittävästi osaavaa henkilöstöä. Vesihuoltolaitosten henkilöstön on otettava huomioon erilaiset uhat ja varauduttava mahdollisiin häiriötilanteisiin. Vesihuoltopalvelun jatkuvuutta uhkaavat tekijät on tunnistettava systemaattisesti, ja niihin liittyvät riskit on hallittava ennakolta mahdollisimman tehokkaasti. Kattavan riskienhallinnan lisäksi on panostettava myös ennakoivaan suunnitteluun ja varajärjestelyihin. Näin varmistetaan se, että vesihuoltopalvelut pystytään tuottamaan mahdollisissa häiriötilanteissakin. Kaikki nämä toimenpiteet, jotka varmistavat vesihuoltopalvelun toimintavarmuuden, vaativat riittävän taloudellisen tuen ja osaamisresursseja, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Vahala määrittelee.

Riskienhallinnassa tunnistetaan ensin talousveden vedentuotantoketjun eri vaiheissa uhkaavat vaarat ja vaaratilanteet

- Nämä voivat olla esimerkiksi pohjavesialueen maaperässä luonnostaan esiintyviä aineita, kuten radon, ihmistoiminnan vaikutuksesta raakavesiin päätyviä saasteita, kuten torjunta-aineet tai vedenkäsittelyyn tai vedenjakeluun vaikuttavia häiriöitä kuten sähkökatkot. Kunkin tunnistetun vaaran osalta arvioidaan sen aiheuttama riski talousveden laadulle ja listataan käytössä olevat riskienhallintatoimenpiteet. Riskienhallintatoimenpiteitä ovat esimerkiksi vedenkäsittelyprosessit haitallisten aineiden poistamiseksi, varavoimakoneet ja ylävesisäiliöt toiminnan jatkamiseksi sähkökatkon aikana tai talousveden laadun tarkkailu tuotantoketjun eri vaiheissa. Mikäli olemassa olevat riskienhallintatoimenpiteet eivät ole riittäviä poistamaan vaaraa tai vähentämään riskiä hyväksyttävälle tasolle otetaan käyttöön uusia riskienhallintatoimenpiteitä.

Vahala korostaa, että hyvälaatuiset raakavedet eli pinta- ja pohjavesien suojelu on vesiturvallisuuden lähtökohta.

- Lisäksi tarvitaan toimiva vesihuoltoinfrastruktuuri sekä riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit palvelun tuottamiseen. Yhteistyö viranomaisten, palveluntarjoajien, raakavesialueilla toimivien tahojen ja asiakkaiden kanssa on tärkeää. Tulevaisuudessa on käytävä yhä enemmän keskustelua vesihuoltoon liittyvistä ilmiöistä ja välitettävä tietoa kaikille vesihuoltopalvelujen kanssa tekemisissä oleville.

Kuvalähde: Vesilaitosyhdistys

Kehittämisrahasto on vesihuoltolaitosten yhteinen panostus alan kehittymiselle

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tarkoituksena on rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä

Riku Vahala kertoo, että rahaston 20 toimintavuoden aikana rahoitusta on myönnetty noin 300 erilaiselle hankkeelle.

- Rahaston toimintaa on vuosien kuluessa jatkuvasti pyritty uudistamaan siten, että rahoitetut hankkeet hyödyttäisivät mahdollisimman laajasti erilaisia vesihuoltolaitoksia. Aktiivinen tiedottaminen rahoitetuista hankkeista on tärkeää, jotta uusin tieto ja parhaat käytännöt leviäisivät tehokkaasti laajalla ja pirstaleisella vesihuoltokentällä, Vahala sanoo.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet kertovat siitä, mitä asioita vesihuoltoala tällä hetkellä pitää erityisen tärkeinä. Painopistealueet ovat seuraavat:

  • Palveleva, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kehittyvä viestintä ja tyytyväiset asiakkaat.
  • Turvallinen, laadukas ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito ja hallinta sekä kestävä talous.
  • Vesihuolto yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisenä palveluna. Kokonais- ja kyberturvallisuus sekä jatkuvuudenhallinta.
  • Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.
  • Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja tietoturvallisuus.
  • Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltolaitokset yhteistyökumppaneina. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

Vesilaitosyhdistyksen koulutukset kattavat eri osa-alueita

- Vesihuoltoalan täydennyskoulutuksemme on monipuolista. Olemme sitoutuneet tarjoamaan vesihuoltoalan ammattilaisille ja organisaatioille asiantuntevaa ja ajantasaista koulutusta, joka edistää ammattitaitoa ja vastaa alan muuttuviin tarpeisiin. Koulutuksemme kattavat eri osa-alueita ja niissä käsitellään muun muassa vesihuoltolainsäädäntöä, uusia teknologioita, laitosten toimintaan ja kehittämiseen liittyviä teemoja ja vesihuoltoalan ajankohtaisia kehityskulkuja, Riku Vahala toteaa ja jatkaa:

- Ammattiryhmätapahtumat ovat vesihuoltoalan eri ammattiryhmille suunnattuja, kahden päivän lähitilaisuuksia. Teemawebinaarit ovat tietyn aihepiirin ympärille koottuja noin kolmen tunnin mittaisia webinaareja. Lisäksi järjestämme vesityökorttikoulutuksia ja vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutuksia. Haluamme tukea vesihuoltolaitosten ja työntekijöiden kehittymistä. Koulutustarjontaan voi tutustua Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla olevassa tapahtumakalenterissa.

Vesilaitosyhdistyksen iso ponnistus on vuosittain järjestettävät valtakunnalliset vesihuoltopäivät. Tänä keväänä Vesihuolto 2024 -päivät järjestetään Ouluhallissa 15.-16.5.2024. Paikan päälle odotetaan jopa tuhatta osallistujaa. Päivillä on 84 asiantuntijaesitystä kolmessa rinnakkaisessa salissa ja halliin pystytettävässä näyttelyssä yhteistoimintajäsenemme esittelevät vesihuoltoalan innovaatioita ja ratkaisuja. Esityksissä kiteytyy vesihuoltoalan ajankohtainen tietämys, mukana on myös esityksiä, jotka käsittelevät alan käytännön kokemuksia ja haasteita. Tapahtuma on ainutlaatuinen tilaisuus verkostoitua vesihuoltoalan vaikuttajien ja samanhenkisten ammattilaisten kanssa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä