Pyydä tarjous

Viljavuustutkimuksilla kohti parempia satoja

Susanna Liljedal ja Helena Boij tarkistamassa AQ400 spektrofotometrin analyysituloksia. AQ400 spektrofotometrillä analysoidaan fosfaatti maanäytteistä.
Susanna Liljedal ja Helena Boij tarkistamassa AQ400 spektrofotometrin analyysituloksia. AQ400 spektrofotometrillä analysoidaan fosfaatti maanäytteistä.
11.10.2022 | Maa- ja metsätalous

Valtaosa maanviljelijöistä on sitoutunut ympäristökorvausjärjestelmään, jossa tiettyjä ehtoja noudattaville viljelijöille maksetaan ympäristökorvausta. Yksi perusehdoista on viljavuustutkimuksen teettäminen viiden vuoden välein, tämä on mukana myös uudessa maatalousohjelmassa. Viljavuustutkimuksia ja muita kemiallisia analyysejä tekee Hortilab Oy, joka on alallaan ainoa yksityisessä omistuksessa oleva suomalainen laboratorio.

Näytteenotto viljavuustutkimuksen perusta

Viljavuustutkimus kannattaa tehdä tavalla, josta on eniten hyötyä. Kaiken aa ja oo on huolellisesti kerätty edustava näyte. Näytteenotto onnistuu parhaiten käyttämällä tarkoitukseen suunniteltua maakairaa, jollaisella saa samankokoisia osanäytteitä. Ehtojen mukaan jokaiselta lohkolta on kerättävä vähintään seitsemän osanäytettä, mutta isommilta lohkoilta kannattaa kerätä 10–15 osanäytettä. Mitä isompi määrä osanäytteitä, sen paremman arvion saa koko lohkon keskiarvoisesta ravinnetasosta. Osanäytteet sekoitetaan hyvin, esimerkiksi puhtaassa sangossa, josta lopullinen näyte kerätään täyttämällä Hortilabin maanäyterasia täyteen asti.

Jos lohkon maalaji vaihtelee, muodostetaan eri maalajeille omat kuvionsa ja niistä kootaan erilliset näytteet. Näin siksi, että maalaji vaikuttaa joidenkin ravinteiden ja pH:n analyysitulosten viljavuusluokkaan, ts. sama mitattu pitoisuus voi tarkoittaa eri viljavuusluokkaa riippuen maalajista ja sen multavuudesta. Tästä syystä maalajin tarkka määritys onkin yksi viljavuustutkimuksen perusta.

Hivenravinneanalyyseillä lisäarvoa

Edustavasta näytteestä, tai näytteen osasta, kannattaa teettää perustutkimuksen lisäksi myös hivenravinneanalyysejä, jotta saataisiin kuva pellon hivenravinnetasosta. Mahdollisuus saada hyvä sato sekä määrällisesti että laadullisesti on paras silloin kun sekä pää- että hivenravinteet ovat tasapainossa ja viljelykasville sopivalla tasolla.

Filip Högnabba ottamassa maanäytettä. Edustava näyte ja kattavat analyysit antavat hyvät tiedot lohkojen lannoitus- sekä kalkitustarpeista ja hyvän perustan viljelysuunnittelulle.

Laaja maanäytteiden keräilyverkosto

Auttaakseen viljelijöitä näytteiden toimittamisessa laboratorioon Hortilab järjestää keväisin ja syksyisin näytteiden kuljetusta maatalousliikkeistä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Verkosto kattaa tällä hetkellä noin 100 keräilypistettä eri puolilla Suomea, ja uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti. Tämän syksyn keruu alkoi 6.9.2022 ja jatkuu aina 10.1.2023 asti. Näytteiden kuljetus keräilyn aikana laboratorioon on ilmaista. Näytteitä voi toimittaa laboratorioon edullisesti myös postitse käyttämällä Hortilabin asiakaspalautusta (603818) tai tuoda ne laboratorioon itse.

Hiilipitoisuuden seuranta hehkutusanalyysillä

Viime aikoina on puhuttu paljon peltojen hiilivarannoista. Suomessa on melko viileä ja kostea ilmasto, eikä hiili kovin herkästi pääse karkaamaan pellosta. Maamme pelloissa on varsin paljon eloperäistä maa-ainesta, eikä asiaa ehkä siksi ole pidetty meillä niin tärkeänä. Jos ilmasto täälläkin lämpenee, voi hiilikadosta tulla ongelma myös meille. Hiilen seuranta on luultavasti jossain muodossa tulossa mukaan uuteen maaseutuohjelmaan. Siksi asiaan kannattaisi paneutua jo nyt.

Hiili ja orgaaninen aines lisäävät vedenpidätyskykyä, ja tutkimusten mukaan orgaanisen aineksen määrällä on suuri vaikutus sadon määrään. Nykyisessä viljavuustutkimuksessa maan multavuus määritetään aistinvaraisesti, esim. multavassa maassa on 3-6 % orgaanista ainesta. Tarkasti orgaanisen aineksen määrä voidaan määrittää polttamalla kaikki orgaaninen aines pois ja laskemalla, kuinka monta prosenttia sitä oli. Tästä tuloksesta maan hiilipitoisuuden saa kertomalla se 0,58:lla. Näin pellon hiilivarannot voidaan selvittää ja seurata hiilipitoisuuksien muutosta. Jos hiilivarannot ovat pienet tai huomataan hiilikatoa, kannattaa miettiä, miten hiiltä voitaisiin peltoon saada lisää, käyttämällä suorakylvöä, kerääjäkasveja ym.

www.hortilab.fi

www.facebook.com/HortilabOyAb/

www.instagram.com/hortilab_oyab/

Suomalaisuus tärkeää viljelijöille

Kriisiaikoina on Suomessakin herätty huomaamaan oman maan ruoantuotannon merkitys. Huoltovarmuuden kannalta oma maanviljely on ratkaisevan tärkeää. Kotimaisen ja vastuullisesti tuotetun ruoan suosiminen vähentää myös maailmanlaajuisten kuljetusten tarvetta ja tukee kotimaista työllisyyttä.

Myös viljelyä tukevat palvelut, kuten kemialliset analyysit, ovat osa tuotantoketjua. Hortilab Oy on osaava ja luotettava suomalainen yritys, joka toimii kotimaassa. Hortilabilla on oikeus käyttää Suomalaisen Työn Liiton myöntämää Avainlippua. Hortilabilla on myös Luotettava Kumppani jäsenyys. Jäsenyys kertoo, että me Hortilabissa hoidamme asiamme avoimesti ja yrityksemme lakisääteiset velvoitteet ovat aina ajan tasalla.