AATOS-hankkeen avulla löydettiin ratkaisuja kotihoidon ammattilaisten ja asiakkaiden autonomian vahvistamiseen sekä hyvinvointiteknologian edistämiseen

Facebook
30.11.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama AATOS-hanke on edennyt loppuraportin kirjoittamisvaiheeseen, joten kaikki hankkeen toimenpiteet on jo tehty. Kaikilla hankkeen neljällä toimijalla on ollut hiukan erilainen tulokulma asiaan. Hankkeen toimijat ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), LAB-ammattikorkeakoulu (LAB-AMK), Ammattiopisto Sampo sekä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom).

– Hankkeen keskeisenä toimijana on ollut Eksote, joka kehittää sisältä päin omia palveluitaan kaikkein tehokkaimmin. Siellä on viety voimakkaasti hyvinvointiteknologiaa kotihoidon arkeen, mutta myös autonomian vahvistamiseen liittyvää toimintatapojen vahvistamista, eli tiimirakennetta ja työskentelykulttuuria on muutettu. Prosessit ovat Eksoten sisäisiä prosesseja, joita AATOS-hanke on osaltaan tukenut, AATOS-hankkeen johtamisen ja esimiestyön asiantuntija Mari Kokkonen kertoo. Kokkonen toimii myös hyvinvointiyksikön yliopettajana LAB-AMK:ssa.

LAB-AMK on huolehtinut AATOS-hankkeen hallinnoinnista

– Olemme tukeneet kotihoidon henkilöstön ja esihenkilöiden osaamista muutoksessa. Olemme aluksi selvittäneet osaamista ja osaamistarpeita, jonka pohjalta olemme laatineet valmennuksen, jossa olemme toteuttaneet valmennusta tiimioppimisen keinoin. Valmennuksessa on ollut hankkeeseen liittyviä teemoja, mutta lisäksi teemoja, jotka nousivat esille kotihoidon henkilöstölle ja esihenkilöille tehdyistä selvityksistä.

Kokkonen mainitsee, että esille nousseita teemoja olivat erityisesti työssä jaksaminen sekä hyvinvointiteknologia ja osaamisen jakamisen teemat. Koska näissä koettiin olevan parantamisen varaa, ne nostettiin valmennuksissa esille.

– Valmennusten lisäksi meillä on ollut seminaareja ja olemme tehneet kirjoituksia sekä selvityksiä näistä teemoista. Olemme edistäneet LABin hyvinvointiyksikössä erityisesti hyvinvointiteknologian teemaa, jota varten opiskelijoille on tehty opintojakso ja tuotettu hyvinvointiteknologiaan liittyvää opetusmateriaalia.

AATOS-hankkeessa on mukana myös ammattiopisto Sampo.

– Heidän keskeisenä teemanaan on ollut hyvinvointiteknologian osaamisen lisääminen lähihoitajaopiskelijoille. Tätä varten opiskelijoille on luotu ihan uudenlainen tutkinnon osa. Yhtenä yhteisenä teemana LABin ja ammattiopisto Sampolla on ollut sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamisen vahvistaminen. Se on ollut sisäinen kehittämistehtävä, joka liittyy sekä opiskelijoihin että opettajiin, Kokkonen kertoo.

Neljäntenä hankkeen toimija on Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Socom on tuottanut tietoa kotihoidon asiakkaiden näkökulmasta, tehden selvitystä asiakkaiden näkemyksistä kotihoidon muutokseen sekä hyvinvointiteknologiaan liittyen.

Hanke saavutti kaikki tavoitteensa

Kokkonen kertoo, että AATOS-hanke on päässyt olosuhteisiin nähden hienosti tavoitteisiin, huolimatta koronaepidemian aiheuttamista haasteista erityisesti Eksoten osuuteen.

– Jos LABin osalta ajattelee, olemme luoneet hankkeen puitteissa kokonaan uuden tyyppisen valmennustavan sekä osaamista meidän opiskelijoille ja sosiaali- ja terveysalan opettajille. Olemme saaneet koottua tietoa nykytilanteesta, kehittämistarpeista sekä ratkaisuita havaittuihin kehittämiskohteisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin.

Kokkosen mukaan koronaepidemialla on ollut jopa myönteinen vaikutus hyvinvointiteknologian kehittymiseen.

– Kun kohtaamisia on ollut vähemmän ja ne eivät ole aina olleet edes mahdollisia kotiin annettavissa palveluissa, se on edistänyt hyvinvointiteknologian kehittymistä. LABin puolella olemme saaneet selviä tuloksia, joiden jäljet johtavat suoraan AATOS-hankkeeseen.

Tulokset kaikkien hyödynnettävissä

– Olemme kirjoittaneet erilaisia julkaisuita ja koulutustuotteita sekä raportoineet hankkeesta. Julkaisut ovat vapaasti hyödynnettävissä myös muille toimijoille. Hankkeen tuloksista voisivat hyötyä erityisesti kotihoidon kenttä, eri sote-piireissä toimivat toimijat sekä muut ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Käytännössä kaikki samantyyppiset organisaatiot, jotka toimivat myös tämän AATOS-hankkeen parissa. Tai kuka tahansa, joka on kiinnostunut kotihoidon kehittämisestä sekä siihen liittyvien osaajien ja esihenkilöiden roolista.

Kokkonen kertoo, että LABin osalta on valmistunut kolme opinnäytetyötä AATOS-hankkeeseen liittyen.

– YAMK-opinnäytetyöt ovat laajoja kehittämishankkeita, jotka liittyvät hyvinvointiteknologian käyttöönottoon sekä sitä koskevan tiedon hyödyntämiseen.

www.aatoshanke.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä