Pyydä tarjous

Askel aikuisuuteen -projektista tukea autismikirjon nuorten siirtymävaiheisiin 

Digipalvelut
08.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Tutkimusten mukaan jatko-opintoihin siirtyminen ja itsenäistyminen ovat erityisen haasteellisia autismikirjon nuorille. Erityistä huolta on herännyt akateemisesti hyvin menestyvistä autismikirjon nuorista, joilla ei ole kehitysvammaa. Heillä haasteet ilmenevät sosiaalisessa kanssakäymisessä, toiminnanohjauksessa sekä arjen hallinnassa ja uusissa toimintaympäristöissä.  - Nämä ovat tyypillisiä autismikirjon ihmisten haasteita ja haittaavat merkittävästi itsenäisen elämän aloittamista, menestymistä jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämään sijoittumista, Askel aikuisuuteen -projektin projektipäällikkö Outi Tuomaala kertoo ja jatkaa: - Monet autismikirjon nuoret saattavat pärjätä koulussa akateemisesti hyvin, joten heidän arjen tuen tarpeisiinsa ei koulussa osata kiinnittää riittävästi huomiota. Arjen taitojen ja elämänhallinnan taitojen puuttumisen merkitystä siirtymävaiheissa ei myöskään aina ymmärretä. Monesti vaikeudet näyttäytyvät jatko-opintoihin siirryttäessä, kun esimerkiksi sosiaaliseen kanssakäymiseen ja toiminnanohjaukseen liittyvien taitojen tarve korostuu. - Siirtymä peruskoulun tai toisen asteen jälkeisiin jatko-opintoihin saattaa aiheuttaa autismikirjon nuorelle vaikeuksia, koska vanhempien ja opettajien kontrolli opiskelusta vähenee ja oppimisympäristö muuttuu vähemmän strukturoiduksi ja itseohjautuvuuden vaatimukset kasvavat. Lisäksi opiskelu edellyttää aiempaa omatoimisempaa ja aktiivisempaa otetta, kykyä tunnistaa lisätuen tarve ja voimia hankkia tarvittavat tukitoimet.  Projektisuunnittelija Sari Vierikko korostaa, että toiminnanohjaukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät taidot ovat oleellisia itsenäiseen elämään siirryttäessä.  - Niiden puute voi johtaa epäonnistumisiin siirtymävaiheissa sekä altistaa syrjäytymiselle ja muille ongelmille. Suurimpia opinnoista ja myöhemmin työelämästä syrjäyttäviä tekijöitä autismikirjon ihmisille ovat sekundääriset mielenterveyden häiriöt, joihin heillä on kohonnut riski sairastua. Ne johtavat usein ennenaikaiseen eläköitymiseen. Oikeanlainen ja ajoissa aloitettu siirtymävaiheiden harjoittelu ja tuki on tärkeää riskitekijöiden ennaltaehkäisemiseksi.  Vierikko mainitsee konkreettisia esimerkkejä siitä, miten haasteet arjessa voivat ilmetä. - Esimerkiksi peruskoulun jälkeen strukturoimaton opiskeluympäristö voidaan kokea haastavana. Tähän usein yhdistyvät ohjauksen vähäisyys ja korkeat vaatimukset sosiaalisuudelle sekä opiskeluun ja itsenäistymiseen liittyvät odotukset. Nämä voivat lisätä autismikirjon nuoren kuormittumista ja stressiä. He ovat muutenkin stressiherkempiä kuin neurotyypilliset ihmiset, Vierikko kertoo. - Hyvätasoisillakin autismikirjon nuorilla arjen taidot ovat usein puutteelliset. He tarvitsevat tukea mm. ajanhallintaan, raha-asioiden hoitoon, kodinhoitoon, ruuan valmistukseen ja asiointitilanteisiin sekä mielen hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimiseen. Haasteena voi olla myös se, ettei nuori tunnista omia vahvuuksiaan, eikä sen vuoksi pysty niitä hyödyntämään, Tuomaala määrittelee.  Projektissa keskeisenä toimintatapana yhteiskehittäminen Tutkimustiedon ja Autismiliiton keväällä 2017 toteuttaman kyselytutkimuksen tulosten perusteella heräsi tarve projektille, jossa tuetaan autismikirjon nuorten siirtymävaiheissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja. Siirtymävaiheet on rajattu jatko-opintoihin siirtymiseen ja itsenäistymiseen.  - Askel aikuisuuteen -projekti on tarkoitettu 14–28 -vuotiaille autismikirjon nuorille heidän vanhemmilleen sekä ammattilaisille sosiaali- ja terveysalalla ja opetustoimessa. Projektissa keskeisenä toimintatapana on yhteiskehittäminen. Projektin tuotoksina on kehitetty www.askelaikuisuuteen.fi -verkkosivusto ja lisäksi tuotetaan autismikirjon nuorten siirtymävaiheita käsittelevä kirjallinen opas sekä toteutetaan ammattilaisille suunnattu autismikirjon nuorten siirtymävaiheita käsittelevä koulutuskierros syksyllä 2021, Tuomaala kertoo. - Askel aikuisuuteen on verkkosivusto, joka on autismikirjon nuorten siirtymävaiheiden tueksi suunniteltu tieto- ja materiaalipankki. Erityisesti verkkosivustosta on hyötyä niille autismikirjon nuorille, joille itsenäistyminen tai jatko-opintoihin hakeutuminen on ajankohtaista. Tuomaala kertoo, että vastaavaa sivustoa ei ole vielä Suomessa olemassa.  - Yhteen paikkaan koottua selkeää ja saavutettavaa tietoa sekä menetelmiä sisältävää verkkosivustoa siirtymävaiheisiin liittyen autismikirjon nuorten näkökulmasta on kaivattu jo pitkään. Siirtymävaiheiden riittävä ja oikea-aikainen tuki mahdollistuu verkkosivuston sisältämän tiedon ja materiaalin avulla. Kohderyhmät ovat osallistuneet sivuston sisällön suunnitteluun eli käyttäjänäkökulma on vahvasti huomioitu yhteiskehittämisen avulla.  - Verkkosivustolla on kohdennettua tietoa saavutettavassa muodossa. Sivuston saavutettavuuteen on panostettu; sivustolla olevan työkalun avulla voi säätää kontrasteja ja kuunnella sisältöjä lukemisen sijaan. Verkkosivusto sisältää vinkkejä hyödyllisistä sovelluksista ja sivustolla on hyödynnetty myös pelillisyyttä. Sivustolla on autismikirjon nuorten kokemustietoa kirjoitusten, sitaattien ja videoiden muodossa. Kokemustieto auttaa autismikirjon nuoria havaitsemaan yhtäläisyyksiä oman elämäntilanteensa sekä autismin ilmenemisen ja toisten kokemusten välillä. Kokemustieto syventää myös ammattilaisten ymmärrystä nuorten tilanteesta. Vanhemmat voivat nähdä yhtäläisyyksiä oman nuorensa tilanteeseen ja saada hyviä vinkkejä siitä, mikä on auttanut muita perheitä vastaavassa tilanteessa, Tuomaala ja Vierikko kuvailevat. Lisätietoa: www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/projektit/askel_aikuisuuteen www.askelaikuisuuteen.fi/projekti/ Outi Tuomaala Projektipäällikkö [email protected] Sari Vierikko Projektisuunnittelija [email protected] Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.