Pyydä tarjous

Etsivä nuorisotyö lujittaa asemaansa Suomessa

Etsivän nuorisotyön käsikirja on erinomainen työkalu nuorisotyön kehittämisessä sekä kenttätyön vakiinnuttamisessa eri kunnissa.
Etsivän nuorisotyön käsikirja on erinomainen työkalu nuorisotyön kehittämisessä sekä kenttätyön vakiinnuttamisessa eri kunnissa.
26.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

"Etsivä nuorisotyö on vaativaa kasvatus- ja kohtaamistyötä nuoren kasvun äärellä. Etsivä nuorisotyö varmistaa, että jokainen nuori saa kasvamiseen, itsenäistymiseen ja osallisuuteen tarvitsemansa tuen – että kenenkään ei tarvitse kasvaa ja selviytyä yksin. Lisäksi työssä tuetaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia myös yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla."

- Etsivän nuorisotyön käsikirja, julkaistu 06-2022.


Etsivä nuorisotyö lähtee liikkeelle nuoren kanssa luotavasta luottamuksellisesta ja kunnioittavasta suhteesta. Työn keskiössä on koko ajan nuoren oman elämänsä asiantuntijuus.

- Tehtävämme on tavoittaa 15–28-vuotias tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisiin palveluihin ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Yhteistyöstä hyötyvät ennen kaikkea nuoret, joilta on puuttunut tukiverkosto omien tavoitteidensa edistämiseen. Tavoitteena on nuoren osallisuuden vahvistuminen omassa elämässään sekä lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

- Etsivä nuorisotyöntekijä on turvallinen aikuiskontakti, joka ottaa huomioon nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tukee kaikilla elämän eri osa-alueilla. Tälläkin hetkellä etsivää nuorisotyötä tehdään jokaisessa manner-Suomen kunnassa, ja tulevasta sote – uudistuksesta ja hyvinvointialueista huolimatta se on jatkossakin kunnallisesti organisoitua toimintaa, kertoo Into-etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n asiantuntija Miikka Piiroinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rakentaman valtakunnallisen www.yhteysetsivaan.fi -palvelun avulla viranomaiset ja muut nuoren kanssa toimivat voivat tehdä tuntemastaan nuoresta yhteydenottopyynnön hänen kotikuntansa etsivälle nuorisotyölle helposti ja tietoturvallisesti. Muilla kuin nuorisolaissa mainituilla viranomaisilla tulee olla nuoren suostumus sille, että hänen yhteystietonsa luovutetaan etsivään nuorisotyöhön.

Etsivän nuorisotyön käsikirja on suunnattu kaikille nuorten parissa työskenteleville ja heidän asioistaan kiinnostuneille

Työssä kohdatut nuoret elävät erilaisissa kasvua, kehitystä ja itsenäistymistä vaativissa elämäntilanteissa. Etsivän nuorisotyön tehtävä näiden kysymysten äärellä on toimia kasvatuksen ja nuorisotyön keinoin. Tarjottu tuki on sosiaalisesti vahvistavaa ja kokonaisvaltaista, ja siinä hyödynnetään monialaista yhteistyötä. Tästä esimerkkinä on juuri julkaistu Etsivän nuorisotyön käsikirja, jossa perehdytään suomalaisen etsivän nuorisotyön kentän kokonaisuuteen syväluotaavasti ja käytännönläheisesti. Etsivien nuorisotyöntekijöiden, heidän esihenkilöidensä ja organisaatioidensa ohella käsikirja soveltuu kaikille nuorten parissa työskenteleville, niin kasvatus-, ohjaus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisille kuin opiskelijoille ja opettajille, korostaa Piiroinen ja jatkaa:

- Kirjassa käsitellään etsivän nuorisotyön tehtävää, tavoitetta ja arvoja, kohderyhmää ja käytäntöjä sekä johtamista, rakenteita ja lakeja. Keskeisiä ja läpileikkaavia teemoja ovat kokonaisvaltainen sosiaalinen vahvistaminen, nuorisotyöllinen ja etsivä työote, arvostava kohtaaminen, luottamuksen rakentaminen ja rinnalla kulkeminen, palveluihin ohjaaminen ja monialainen yhteistyö. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään työhyvinvointiin, tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nuorisotyössä.

Kirjan toimittajat, Emmi Paananen, Miikka Piiroinen sekä Katja Uustalo ovat alan kokeneita asiantuntijoita kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksesta ja etsivän nuorisotyön valtakunnallisesta asiantuntijajärjestöstä Intosta. Käsikirjan laatimista on ohjeistanut eri alueiden etsivistä nuorisotyöntekijöistä koottu 16-henkinen kehittäjäryhmä, joka toi kuuluville työn kansallista moniäänisyyttä ja auttoi tunnistamaan kaikkien etsivien yhdessä jakamia pohjasäveliä. Kirja on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

- Käsikirja kertoo, minkälaista työtä etsivä nuorisotyö tänä päivänä on, ja valottaa sen yhteisiä arvoja ja periaatteita, työtä suuntaavia tavoitteita ja sitä kantavia rakenteita. Kirjassa tuodaan esiin tärkeimpiä huomion kohteita ja kysymyksiä, joiden avulla nuorille suunnattuja palveluja voidaan rakentaa heidän tarpeitaan vastaavaksi paikallisissa oloissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla. Toivomme, että kirja auttaa kaikkia nuorten parissa työskenteleviä tunnistamaan omassa työssään piileviä mahdollisuuksia ja monialaisen yhteistyön paikkoja piileviä mahdollisuuksia sekä sen rajoja, sanoo Piiroinen.

Merkittävä askel nykyisenlaiselle etsivälle nuorisotyölle oli sen kirjaaminen nuorisolakiin vuonna 2011, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö myös alkoi myöntää kunnille säännöllisempää avustusta etsivän nuorisotyön järjestämiseksi. Tästä käynnistyi voimakas ammatillistuminen ja laajentuminen ympäri Suomen. Nykyään työtä kehitetään valtakunnallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaisesti toimivassa kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa.

Lisätietoa etsivä nuorisotyöstä:

www.intory.fi/etsiva-nuorisotyo/

www.intory.fi/materiaalipankki/etsivan-nuorisotyon-kasikirja/