Pyydä tarjous

Katse tulevaisuuteen -hanke rakentaa yritysten kestävää menestystä

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tarkoitettu Katse tulevaisuuteen -hanke tekee näkyväksi sen, millainen yritys haluaa olla ja miksi. Tavoitteisiin pääsemiseksi tehdään yhdessä suunnitelma. Kuvassa projektipäällikkö Titta-Maria Kettunen ja lehtori Jaana Meriläinen, hankkeen asiantuntija. 
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tarkoitettu Katse tulevaisuuteen -hanke tekee näkyväksi sen, millainen yritys haluaa olla ja miksi. Tavoitteisiin pääsemiseksi tehdään yhdessä suunnitelma. Kuvassa projektipäällikkö Titta-Maria Kettunen ja lehtori Jaana Meriläinen, hankkeen asiantuntija. 
05.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Metropolia Ammattikorkeakoulun Katse tulevaisuuteen -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyttä sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyvät läpi kehittämispolun, jonka aikana kirkastetaan yhdessä yrityksen tulevaisuuden visio ja rakennetaan suunnitelma sen saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen sekä kestävän työn periaatteisiin pitkäaikaisen kilpailukyvyn pohjana.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, joten kohderyhmään kuuluvat yritykset ja yhdistykset voivat osallistua hankkeeseen maksutta. Hanke toteutetaan 1.5.2021–30.4.2023.

– Tarkoituksemme ei ole jakaa monimutkaisia teorioita, vaan olla yritysten apuna miettimässä, mitä työyhteisön arjessa voitaisiin yhdessä tehdä, kun lähdetään vahvistamaan resilienssiä ja edistämään kestävää työtä. Toimenpiteet ovat pieniä, selkeitä askeleita, kuvailee projektipäällikkö Titta-Maria Kettunen.

– Ja kun yrityksessä omaksutaan yhteiskehittämisen malli, sitä voi jatkossa soveltaa myös muihin eteen tuleviin haasteisiin, lisää lehtori Jaana Meriläinen, hankkeen asiantuntija.

Osaava hanketiimi

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla on paljon jaksamisen ongelmia ja kysymyksiä työvoiman riittävyydestä. Korona-aika on kulminoinut alan muutostarpeita entisestään. Tätä taustaa vasten Metropoliassa syntyi ajatus hankkeesta, jolla vahvistetaan yritysten toiminnan kestävyyttä ja kehitetään työilmapiiriä.

Hanke on nyt puolivälissä. Titta-Maria Kettunen kertoo, että alkuvaiheessa rekrytoitiin hanketiimi.

– Hankkeessa työskentelee seitsemän henkilöä, joista viisi on yritysten kanssa toimivia asiantuntijoita. Kaikki he ovat Metropolian lehtoreita, joten heillä on taito valmentaa yritysten henkilöstöä ja auttaa oppimaan uutta. Asiantuntijat toimivat yrityksissä työpareittain.

– Ennen yritysten rekrytointia hankkeessa kiteytettiin kantavista teemoista, eli kestävästä työstä ja resilienssistä, yritysten kannalta olennaiset näkökulmat, jotta yritykset saisivat mahdollisimman paljon lisäarvoa työpajatyöskentelystä, Kettunen toteaa.

– Kun olimme saaneet raamit hahmotettua, ryhdyimme rekrytoimaan yrityksiä mukaan kehittämistyöhön.

Kehittämisen eväitä työpajoissa

Katse tulevaisuuteen -kehittämispolku toteutetaan työpajatyöskentelynä. Kehittämispolun aikana kirkastetaan yrityksen toivottu tulevaisuus sekä lähdetään suunnitelmallisesti tavoittelemaan sitä.

Hankkeen asiantuntijat auttavat yhteisten tavoitteiden määrittelyssä sekä tarjoavat yrityksen tarpeisiin sopivia työkaluja toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Yrityksen työntekijät vievät yhdessä sovittuja kehitystoimenpiteitä eteenpäin kehittämispolun eri vaiheiden välissä.

Katse tulevaisuuteen -kehittämispolusta on kaksi eri versiota: yrityskohtaisesti toteutettava polku yrityksille, joissa työskentelee yrittäjien lisäksi palkattuja työntekijöitä, sekä ryhmämuotoisesti toteuttava polku, joka mahdollistaa yksin työskenteleville yrittäjille muiden yrittäjien vertaistuen.

– Viime vuoden loppupuolella ja tänä keväänä olemme varsin intensiivisesti tehneet yritysten kanssa työpajoja. Metropolia on aikaisemminkin tehnyt yritysten kanssa hanketyötä tällaisella periaatteella, jossa toimintamalli on Metropolian käsialaa, mutta sisältö tulee yrityksiltä, Titta-Maria Kettunen mainitsee.

Yrityskohtainen räätälöinti

Jaana Meriläinen korostaa, että työpajat räätälöidään yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti yhdessä yritysten kanssa.

– Työstettävät asiat tulevat jokaiselta yritykseltä itseltään. Yritykset ovat hyvin aktiivisessa roolissa toteutusvaiheessa. Kukin yritys ajattelee tietysti omaa prosessiaan, mutta otamme oppia ja edistämme hyviä käytäntöjä myös yritysten välillä.

Yksinyrittäjien ryhmä on alkamassa

Hanke tavoittelee 15:tä kumppania yrityskohtaiseen kehittämistyöhön. Tällä hetkellä mukana on 12 yritystä.

– Muutamalle yritykselle on paikka vapaana, joten vielä ehtii aloittaa yhteistyön kanssamme, Titta-Maria Kettunen vinkkaa.

– Yksinyrittäjille suunnattu pienryhmä toteutetaan touko-kesäkuussa viiden yrittäjän kanssa.

Ulkopuolinen asiantuntija on arvokas voimavara

Jaana Meriläisen mukaan yritykset ovat olleet kiinnostuneita ja jopa innostuneita resilienssin vahvistamisesta sekä kestävän työn periaatteiden edistämisestä.

– Yritykset ovat arvostaneet Metropolian tuomaa ulkopuolista näkökulmaa kehittämistyöhön. Työstettävät teemat ovat isoja ja tärkeitä, joten prosessit ovat pitkiä, eikä muutoksia saada aikaan yhdeltä istumalta. Kärsivällisyyttä siis tarvitaan, eikä prosessin eteneminen ole aina pelkkää onnea ja auvoa.

– Käsiteltävät asiat vaihtelevat yrityskohtaisesti, kun yrityksessä ryhdytään visioimaan tulevaisuuden haavekuvaa. Visiosta versovat konkreettiset tavoitteet ovat yritysten välillä hyvinkin erilaisia, mutta toistuviksi teemoiksi ovat nousseet vuorovaikutus, johtaminen, työhyvinvointi sekä työskentelytavat ja -välineet. Yhdessä yrityksessä voidaan keskittyä työskentelytapojen ja toisessa esimerkiksi yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Yrityksen tulevaisuus kestävälle pohjalle

Titta-Maria Kettunen kertoo, että hankkeen työpajoista saama palaute on ollut positiivista.

– Yrittäjät ja työyhteisöt ovat olleet tyytyväisiä saatuaan apua yrityksen luotsaamiseen kohti tulevaisuutta. Työskentelyjaksot hankkeen kanssa kestävät jokaisella yrityksellä useita kuukausia. Käsiteltävät kysymykset ovat usein sellaisia, että niihin ei välttämättä ole yhtä vastausta. Hankkeessa emme pyri tarjoamaan valmiita ratkaisuja, vaan haastamme pohtimaan eri vaihtoehtoja, mikä saattaa työyhteisössä joskus tuntua vaikealta, mutta se kuuluu prosessiin.

– Kestävässä työssä on kyse mm. siitä, millä tavalla työyhteisö varmistaa ihmisten jaksamisen työssään. Samalla yritys pohjustaa itselleen kestävää tulevaisuutta, jotta yritys olisi toiminnassa vielä vuosienkin kuluttua, Kettunen kuvailee.

– Koronan myötä yleistynyt etä- ja hybridityö aiheuttaa yrityksissä pohdittavaa sen suhteen, miten sitä tulevaisuudessa hyödynnetään. Kysymys työvoiman saatavuudesta tulee esille lähinnä siitä näkökulmasta, miten yritys voisi erottua edukseen ja saada ihmisiä tulemaan töihin juuri sinne.

Hanke auttaa vision kirkastamisessa

Hankkeessa yritysten kanssa asiantuntijana työskentelevä Jaana Meriläinen kertoo, että yritysten visioiden edessä täytyy välillä pysähtyä tuumaamaan ja selvittämään tilannetta.

– Koska kysymykset ja haaveet eivät ole yksinkertaisia, niitä kannattaa palastella pienemmiksi ja tarkastella, mitä niillä itse asiassa tarkoitetaan ja mitä halutaan.

Titta-Maria Kettunen huomauttaa, että juuri tässä on Katse tulevaisuuteen -hankkeen vahvuus.

– Meidän ammattitaitomme on siinä, että teemme näkyväksi sen, millainen yritys haluaa olla ja miksi.

– Osaamme sitouttaa yhteisön yhteisiin tavoitteisiin. Sitten lähdemme yhdessä miettimään, millä keinoilla tavoitteisiin päästään. Tässä Metropolian asiantuntijat ovat parhaita ammattilaisia, ja tämä on se lisäarvo, jota yritykseen tuomme. Alku on vaikein vaihe, kun halutaan lähteä kehittämään yrityksen toimintaa. Usein ei oikein tiedetä, mistä aloittaa.

Yrittäjälle henkistä tukea

Titta-Maria Kettunen ja Jaana Meriläinen kertovat, että ensimmäinen merkittävä tulos saavutetaan yleensä jo alkuvaiheessa, vaikka yhteistyö yrityksen kanssa kestää kauan.

– Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjät ovat kokeneet tarpeelliseksi päästä jakamaan taakkaansa. Usein ensimmäinen reaktio yrittäjältä on, että ihanaa, kun ei tarvitse puida asioita yksin tässä maailman myllerryksessä. Sillä on iso vaikutus työyhteisön energiaan, kun tietää, että tukea on saatavana.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa resilienssistä ja kestävästä työstä kaikille näistä aiheista kiinnostuneille, joten hanke on tehnyt julkaisuja jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana.

– Esimerkiksi blogeja olemme kirjoittaneet ahkerasti. Hankkeen jälkipuoliskolla tuotetaan erilaisia julkaisuja kiihtyvällä tahdilla, jotta hankkeen aikana oppimamme asiat olisivat yrityskentän käytettävissä, Titta-Maria Kettunen kertoo.

metropolia.fi/katsetulevaisuuteen

twitter.com/kestavamenestys #KatseTulevaisuuteen #ParempiTyöelämä #KestäväTyö #resilienssi #menestystarina

YouTube