Pyydä tarjous

Kiikarissa aivoterveys -hanke edistää näkövammaisten henkilöiden aivoterveyttä

Digipalvelut
30.04.2020 | Sosiaali- ja kuntatalous
Mikkelin seudun Muisti ry:n Kiikarissa aivoterveys – tietoa ja tukea näkövammaisille -hanke (2019–2021) on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke yli 65-vuotiaiden näkövammaisten terveyskäyttäytymisen selvittämiseen ja aivoterveyden edistämiseen. Kohderyhmään kuuluvat myös näkövammaisten läheiset sekä ne sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään näkövammaisia. Hankesuunnittelijana toimii Jaana Paasonen ja hanketyöntekijänä Helvi Janhunen.- Tunnistetaanko näkövammaisen henkilön muistioireet? Missä vaiheessa ja kuka huomaa näkövammaisen muistisairaan arjessa selviytymiseen liittyvät vaikeudet? Onko tieto aivoterveydestä saavutettavissa, jos et näe tai käytä älylaitteita? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia, kertoo Helvi Janhunen. - Hankkeessa on kerätty tietoa haastatteluilla ja kyselyillä. Syksyllä 2019 haastateltiin kotikäynneillä 42 näkövammaista henkilöä, jotka olivat iältään 65–99-vuotiaita. Haastattelu sisälsi aivoterveyteen liittyviä kysymyksiä, arvion omasta muistista sekä elämänlaatumittarin. Lisäksi selvitettiin käytössä olevia palveluja, apuvälineitä sekä tiedonsaantia. Hieman lyhyempään, pääosin saman sisältöiseen haastatteluun osallistui 10 näkövammaisen henkilön läheistä. Saatua aineistoa työstetään yhdessä ammattikorkeakoulun tutkijan kanssa. Tavoitteena on tehdä aiheesta julkaisu, Janhunen kertoo ja jatkaa: - Vuoden 2020 alussa lähetettiin sähköinen kysely sairaanhoitopiirien näkövammaisten kuntoutusohjaajille sekä Muistiliiton valtakunnallisen Muistiluotsi-verkoston työntekijöille. Muistihoitajien ja palveluohjauksen työntekijöiden kokemuksia kartoitettiin alueellisesti. Kyselyillä haettiin vastauksia, miten ammattilaiset tunnistavat muistioireet tai näön heikentymisen, entä jos nämä oireet esiintyvät yhdessä? Mitä tietoa ja työkaluja ammattilaiset tarvitsevat?Janhunen kertoo, että viimeinen selvitys kohdistui Näkövammaisten liiton alue- ja paikallisyhdistysten (19) puheenjohtajille, jotka haastateltiin puhelimitse keväällä 2020. - Miten muistioireinen näkövammainen henkilö kohdataan ryhmissä ja kerhoissa? Mistä aivoterveysasioista jäsenistö keskustelee? Millaista materiaalia ja missä muodossa yhdistykset toivovat aivoterveyden edistämiseen?Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja materiaaleja tukemaan näkövammaisen henkilön aivoterveyttä ja helpottamaan muistioireiden tunnistamista. Tavoitteena on myös vastata ammattilaisten ja läheisten tiedontarpeeseen näkövammaisuudesta ja muistisairauksista. Tavoitteiden saavuttamisessa auttavat myös yhteistyökumppanit, joita ovat Etelä-Savon Näkövammaiset ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) sekä valtakunnan tasolla Näkövammaisten liitto ry ja Muistiliitto ry.Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2020.