Kiinteistödatalla lisätään ihmisten hyvinvointia sekä tilojen käytön tehokkuutta

Facebook
08.02.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Helvarin valaistuksen ohjausjärjestelmien sekä ohjelmistojen avulla kiinteistöihin tuodaan ihmislähtöistä ja älykästä valaistusta. Tämän lisäksi Helvar on lähtenyt tuottamaan digitaalisia palveluita, jotka mahdollistavat kiinteistön käyttödatan keräämisen valaistuksen ohjausjärjestelmän kautta.– Uusilla digitaalisilla palveluilla pystytään entisestään tehostamaan energiatehokkuutta ja energiansäästöjä, mutta myös tuomaan kiinteistöön uudenlaista tehokkuutta seuraamalla kiinteistön käyttöastetta. Tämä on meille ihan uusi toiminnan osa-alue Helvarin digitaalisista palveluista vastaava Ilkka Mäkelä kommentoi.Kun valaistusta ohjaavat sensorit tunnistavat tilassa liikkuvat ihmiset, saadaan samalla kerättyä incognito-dataa, jota analysoimalla voidaan rakentaa paljon syvempi ymmärrys kiinteistön käyttöasteesta. Saadun datan perusteella nähdään, missä huoneissa on käyttöä, mihin aikaan, kuinka usein sekä millaisia ajanjaksoja. Tilankäytön tehokkuuden arvioinnille saadaan tätä kautta Mäkelän mukaan aivan uusi työkalu.– Kiinteistön omistajalle tai käyttäjälle saadaan luotua uudenlaisia hyötyjä, joista yksi on edelleenkin energiatehokkuus, mutta sen lisäksi päästään vielä lähemmäs ihmiskeskeisiä palveluita, kun ymmärretään miten tiloja käytetään. Datan kautta voidaan tehostaa myös tilojen ylläpitoa. – Järjestelmän kautta voidaan jo ennalta luoda sopiva valaistustilanne ja lisätä sen kalenteriin, jolloin se toteutuu automaattisesti. Mm. Jyväskylän uudessa Nova-sairaalassa hyödynnetään meidän toimittamaa järjestelmää edellä mainitulla tavalla. Näin valaistuksen ohjaus on aiempaa ihmislähtöisempää, koska paikalle ei tarvitse enää tilata valaistusinsinööriä tekemään monimutkaisia ohjelmointimuutoksia, Mäkelä kuvailee.Reaaliaikaista dataa tilojen käyttöasteestaHelvar-järjestelmän avulla asiakas pääsee pilvipalveluportaaliin, josta tämä näkee omasta kiinteistöstään kerätyn datan graafisena visualisointina. Pilvipohjainen palvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa tilojen käyttöasteesta. Helvarin digitaaliset palvelut soveltuvat myös toimistoympäristön käyttöasteanalysointiin, jolloin dataa voidaan soveltaa päätöksenteossa sekä tilojen saattamisessa parempaan hyötykäyttöön. Hukkatilan käyttötarkoitusta muuttamalla voidaan parantaa tilojen tehokkuutta ja niiden käyttöastetta.– Yrityksellä voi olla tilanne, jossa tilat tuntuvat jääneen liian pieniksi ja ryhdytään etsimään isompia tiloja, vaikka todellisuudessa 20 % toimiston tiloista on voinut ollut todella vähällä käytöllä. Sitä ei vain ole osattu nähdä, koska faktaan perustuvaa dataa ei ole ollut saatavilla. Kun yritys nyt voi seurata tällaista dataa kiinteistökartastaan, se pystyy katsomaan, että vaikkapa kokoustiloja käytetään hyvin vähän, jolloin niitä voidaan muuttaa tarvittaviksi työskentelytiloiksi. Lopputuloksena saadaan enemmän hyödynnettävissä olevaa tilaa ja säästetään todella paljon rahaa. Samalla parannetaan ihmisten tyytyväisyyttä, viihtyvyyttä sekä työn tehokkuutta. Kerättävän datan kautta tilojen käyttöä ymmärretään paljon paremmin kuin aikaisemmin.Mäkelä mainitsee myös yhtenä järjestelmän etuna sen, että mitään erillisiä laitteistoja tai sensoreita ei tarvitse enää asentaa, koska Helvarin valaistuksenohjauksessa käytettävien sensoreiden kautta saadaan kerättyä kaikki analysoinnissa tarvittava käyttöastedata.Tietoa tilojen puhtaanapitotarpeista– Järjestelmämme kautta saa yleistä käyttöastetietoa, jonka kautta pystytään ymmärtämään ihmismassojen liikehdintää kiinteistössä. Konkreettinen käyttäjädatan hyödyntämiskohde on siivouspalvelu, joka voisi toimia esim. hoitokodeissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Tällöin käyttöastedatan pohjalta voidaan tehdä arviota tilojen siivoustarpeista. Käyttöastetiedon kautta saadaan tehokkuutta, mutta samalla varmistetaan se, että tiloja siivotaan tarpeeksi usein, jolloin ne ovat hygieenisiä ja turvallisia myös näin korona-aikana. Näin saadaan lisättyä ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta, Mäkelä painottaa.Energiatehokasta valaistustaYmmärtämällä ihmisten liikkeitä ja tilojen käyttöä, voidaan valaistus säätää entistäkin järkevämmin ja säästää energiaa.– Kun laitteiden data ja kerätty käyttöastedata yhdistetään, voidaan määrittää tiloissa tarvittava valaistusaika, eli minkä aikaa valaistuksen on oltava päällä viimeisen tilassa havaitun liikkeen jälkeen. Kerätyn datan pohjalta järjestelmä pystyy kertomaan kaikista optimaalisimman asetuksen. Koska datasta voidaan analysoida tilan käyttöprofiilia, voidaan kyseiseen tilaan löytää optimaalinen asetus, joka voikin olla 20 minuutin sijaan vain seitsemän minuuttia. Näin valot eivät ole turhaan päällä vain varalta. Tämä toimii toki myös toisinpäin, jolloin tilassa työskentelevän ei tarvitse heilutella käsiään aktivoidakseen valoja uudestaan päälle. Asetusten optimointi datan pohjalta lisää ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.Järjestelmässä on avoimet rajapinnatHelvarin valaistusjärjestelmän rajapinnat ovat avoimia, joten kerättyä käyttöastedataa voidaan soveltaa ja integroida mihin tahansa muuhunkin järjestelmään.– Jos asiakkaalla on oma kiinteistönhallintajärjestelmä, jossa on paljon muitakin toiminnallisuuksia, voidaan siihen lisätä meidän käyttöastedata, jolloin kokonaisuus on entistäkin järkevämpi, älykkäämpi ja helpompi käyttää. Tämä mahdollistaa mm. sen, että ilmastointia voidaan ohjata meidän tuottamalla käyttöastedatalla, ja ilmastointi voi reagoida optimaalisesti ihmisten liikehdinnän ja sijainnin mukaan. Helvar-järjestelmän avulla ilmastointi toimii paremmin ja ihmisten ehdoilla. Hyötyinä ovat ihmislähtöisemmin toimivat tilat, jotka säästävät lisäksi energiaa. Tätä kautta voidaan saavuttaa jopa 15 %:n vuotuinen energiansäästö.Mäkelä kertoo, että ilmastoinnin ohjaamiseen Helvar rakentaa omia algoritmeja ja laskentamalleja, jolloin voidaan tuottaa myös ennakoivaa käyttöastetta.– Tässä mennään jopa niin pitkälle, ettei pelkästään reagoida tämän hetkiseen käyttöasteeseen, vaan järjestelmä osaa itse ennakoida, historialliseen käyttöastedataa peilaten, miten tiloja tullaan todennäköisesti käyttämään tiettyinä aikoina. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmiset tulevat palaveriin, ilmastointi on jo valmiiksi päällä ja ilmanlaatu on hyvällä tasolla, joka lisää entisestään ihmisten hyvinvointia tiloissa. Helvarin ratkaisujen avulla voidaan luoda älykkäitä, hyvinvointia lisääviä tiloja, joissa eri järjestelmät toimivat saumattomasti yhteen ja joissa myös yksilölliset tarpeet voidaan huomioida.helvar.com/fi/Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 1/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä