Pyydä tarjous

Koulutuksella laatua ja toimintavarmuutta etähoitoon -hanke on pureutunut hoitotyön haasteisiin

Digipalvelut
05.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Terveydenhuollon paheneva hoitajapula ja korona-aika ovat voimistaneet etähoidon tarvetta, mihin hankkeessa kehitetyllä koulutuksella pyritään vastaamaan.

Koulutuksella laatua ja toimintavarmuutta -hanketta hallinnoi Lapin AMK, ja osatoteuttajina ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemen kaupunki. Kohderyhmänä ovat Lapin sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin kotihoidon työurien jatkumisen ja muutosten näkökulmasta kiinnostuneet hoitotyön ammattilaiset. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020–31.10.2022, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kokeneita hoitajia etähoitotyöhön

Hankkeen toteuttamissa koulutuksissa hoitotyön ammattilaiset vahvistavat etähoitotyön osaamistaan ja kehittävät hoitotyöyksikköön etähoitopalveluja. Koulutus on hyvin työelämäkeskeinen.

Etähoidolla mahdollistetaan hoitopalvelujen saatavuus myös väljästi asutuilla seuduilla. Koulutus antaa hoitajille työvälineitä etähoitopalvelun kehittämiseen ja sen toteuttamiseen sekä henkilökohtaisesti että oman organisaation tasolla.

Keväällä 2022 on käynnissä toinen pilottikoulutus, joka päättyy toukokuussa. Ensimmäinen koulutus järjestettiin syksyllä 2021.

Hyötyjä monella tasolla

Etähoitoyhteys voi olla keskussairaalan ja terveyskeskuksen välillä, jolloin molemmissa päissä on ammattilainen, tai hoitajan ja asiakkaan välillä esimerkiksi etäkotihoitopalveluissa.

Etähoidon edut näkyvät usealla eri tasolla. Ensinnäkin on inhimillinen asiakashyöty, kun asiakkaiden ei tarvitse matkustaa pitkien matkojen takaa keskussairaalaan. Yhteiskunnan resursseja säästyy, kun etäpalveluiden kautta saadaan ennaltaehkäistyä sairauksia tai järjestettyä tehokasta hoitoa ajoissa ennen tilanteen pahenemista. Lisäksi etäkonsultaatioissa terveyskeskusten hoitajien osaaminen lisääntyy.

Etähoitopalvelujen kehittäminen terveydenhuollossa on väistämätöntä terveydenhuollon palvelujen tasavertaisuuden ja saatavuuden kannalta. Vähenevillä resursseilla ei ilman etäpalveluita ja muita digitaalisia palveluja pystytä vastaamaan kasvaviin hoidon tarpeisiin. Etähoitopalvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa on kuitenkin ratkaisevan tärkeää organisaation sitoutuminen sekä työntekijöiden hyvä koulutus ja perehdytys verkossa työskentelyyn.

Etähoito urakehityksen ja työssä jaksamisen avaintekijänä

Etähoitotyö ammatillisen kuntoutuksen toimilla tuettuna on hoitoalan ammattilaiselle hyvä mahdollisuus ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä. Samalla estetään kokeneiden osaajien poistumista hoitotyön kentältä.

Hankkeen koulutuksissa on vahvistunut näkemys siitä, että hoitotyön vahva substanssiosaaminen on etähoitotyötä tekevälle ehdoton valtti. Kokemus yhdistettynä etähoidon välineiden käytön osaamiseen antaa työlle erinomaiset lähtökohdat.

Koulutuksen rakenne

Koulutus muodostuu kolmesta moduulista, jotka tukevat etähoitopalvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa palvelumuotoilun keinoin. Teoriaosien opiskelun lisäksi koulutukseen kuuluu konkreettista verkossa työskentelyä ja ohjausta. Lisäksi koulutettavat saavat uutta tietoa ja kokemusta käytettävistä välineistä ja etähoidon mahdollisuuksista.

Koulutuksen antia

Koulutukseen osallistuneet ovat kokeneet ammattitaitonsa kehittyneen ja osaamisensa arvostuksen nousseen. He ovat saaneet tiedollisia ja taidollisia työkaluja etähoidon kehittämiseen. He kokivat, että terveysteknologian laajuus ja käytettävyys on avautunut koulutuksen aikana. Lisäksi digitaidot paranivat.

Koulutuksen aikana opiskelijat kehittivät etähoitopalvelua pilottivaiheeseen. Etähoitopalvelujen kehittäminen loppuun on ollut haasteellista erityisesti koronaepidemian ja hoitajapulan vuoksi. Kevään 2022 aikana tilannetta ovat vaikeuttaneet lisätyö- ja vuoronvaihtokiellot sekä lakonuhka.

Viiden op:n opintokokonaisuus

Hanke tuottaa etähoito-koulutuskokonaisuuden koulutusmallin, johon kootaan etähoidon laatua ja toimintavarmuutta edistävät toimintatavat. Malli esitetään julkaisussa, joka tulee olemaan hoitotyön koulutusorganisaatioiden käytettävissä. Lopputuloksena on vapaasti valittava viiden opintopisteen opintojakso lähi-, terveyden- ja sairaanhoitajaopiskelijoille sekä ICT-alan opiskelijoille.