Pyydä tarjous

Kuule ja muista -hanke tuo esille oikea-aikaisen kuulonkuntoutuksen tärkeyttä ikääntyneen muistin ja tiedonkäsittelyn tukemisessa ja ylläpitämisessä

Kuva: Jenni Oranen / Jenora Design
Kuva: Jenni Oranen / Jenora Design
04.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Huono kuulo ja muistisairaudet ovat merkittäviä ikääntyneen arkeen ja elämänlaatuun vaikuttavia riskitekijöitä. Hoitamattomina ne aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle ja haittaa ikääntyneelle itselleen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että huono kuulo on yksi muistisairauden riskitekijöistä. On kuitenkin todettu, että kuulon kuntoutus tukee kognitiota, muistia ja tiedonkäsittelyä, ja voi siten siirtää muistisairauden puhkeamista.

Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kuulon ja muistin yhteydestä sekä hoitamattoman kuulovamman hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Hankkeessa luodaan keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muistiongelmista tai muistisairaudesta huolimatta. Hanke tuottaa materiaalia ja koulutusta kuulon ja muistin yhteydestä sekä kuulon apuvälineiden käytön tukemisesta vapaaehtoisille sekä ikääntyneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Hankkeessa kehitetään myös kuulo- ja muistiystävällistä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa kuulo- ja muistiyhdistyksille sekä muille ikääntyneiden kanssa toimiville järjestöille. Hanke (2021-2023) on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittama ja sen pilottialueina toimivat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo.

- Kuuloon liittyvät ongelmat ovat väestön yleisimpiä terveysongelmia, joiden esiintyvyys vain kasvaa väestön ikääntyessä. Hoitamaton kuulonalenema, kuulovamma, vaikeuttaa ennen kaikkea ikääntyneen vuorovaikutustilanteita, mikä taas tutkitusti kuormittaa muistia sekä muita kognitiivisia toimintoja. Hoitamaton kuulonalenema on osoitettu olevan yksi muistisairauksien merkittävistä riskitekijöistä. Huomiotavaa on myös se, että Suomessa todetaan noin 14 500 muistisairausdiagnoosia vuodessa. Kuulon ja muistin vuorovaikutusta on tutkittu varsin vähän aikaa, kertovat hankkeen asiantuntijat Tiina Ahonen ja Maarit Honkasola.

Hankkeen asiantuntijoina ovat Kuuloliitto ry:n Tiina Ahonen Jyväskylästä ja Maarit Honkasola Helsingistä. Maarit Honkasolalla on pitkäaikainen kokemus ikäihmisten kanssa työskentelystä. Hän on aiemmin toiminut Invalidiliitossa TuleApu-hankkeen hankevastaavana. Tiina Ahonen on toiminut Keski-Suomen alueella ikäihmiselle suunnatussa hankkeessa, jossa hän on tehnyt yhteistyötä Keski-Suomen alueen Muistiyhdistyksen ja alueen kuntien sote-ammattilaisten kanssa. Kuva: Johanna Lahtinen

Kun kuulet, pystyt myös muistamaan

Huolimatta kuulonalenemien mukanaan tuomista toiminnallisista rajoituksista, ikääntyneet odottavat monesti jopa kymmenen vuotta ennen kuin hakeutuvat kuulonkuntoutukseen, vaikka oikea-aikaisen kuulonkuntoutuksen on osoitettu tukevan ikääntyneen kognitiota, muistia ja tiedonkäsittelyä.

- Kuule ja muista -hankkeessa kannustamme juuri ikäihmisiä tutkituttamaan ja arvioimaan säännöllisesti sekä kuuloaan että muistiaan. Ohjaamme heitä hakeutumaan tarvittaessa kuulonkuntoutuksen pariin sekä hankkimaan omat yksilölliset kuulonapuvälineet ja ennen kaikkea käyttämään niitä.

- Panostamalla kuulon heikkenemisestä johtuvien haasteiden ja muistin pulmien ennaltaehkäisyyn yhteiskuntamme voi säästää miljoonia. Tähän työhön me tarvitsemme kattavaa yhteistyöverkostoa. Esimerkiksi lisäämällä soteammattilaisten tietoisuutta kuulon ja muistin yhteyksistä ja kuulon kuntoutuksesta, sekä kuuloystävällisestä kohtaamisesta mahdollistamme, että jokainen sote-palveluluihin ohjautuva ikääntynyt saa tarvitsemaansa ohjausta ja apua kuulon ja muistin haasteisiin, korostaa Ahonen.

- Teemme tätä työtä myös kuulo- ja muistiyhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Olemme jo aikaisemmin saaneet kokemusta vertaistuen merkityksestä ja tätä yhteistyötä haluamme vahvistaa myös tulevina vuosina, jatkaa Ahonen.

Maksuton verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Syksyllä 2021 sotealan ammattilaisille tehdyn kyselyn kautta on kartoitoitettu ammattilaisten valmiuksia ja tietoja kuulon ja muistin yhteyksistä. Saatujen vastausten pohjalta on pystytty luomaan verkkokurssi, joka sisältää tietoa kuulosta ja kuulovammasta, ikään liittyvästä kuulonalenemasta sekä kuulon ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteydestä.

- Verkkokurssi julkaistaan tänä keväänä ja sen avulla tuomme esille kuulonalenemaan ja kommunikaatioon liittyviä haasteita ja annamme vinkkejä, miten huomioida niitä omassa työssä ikääntyneiden parissa. Esittelemme kuulonapuvälineet ja annamme niiden käyttöön, käytön ohjaukseen sekä huoltoon liittyviä vinkkejä. Verkkokurssi on luotu siten, että tieto olisi helposti omaksuttavaa ja sitä voisi hyödyntää kaikki aiheesta kiinnostuneet ja sen parissa työskentelevät, muistuttavat Ahonen ja Honkasola.

www.kuuloliitto.fi

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Ikäinstituutti, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylän yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon Muisti ry, Audionomiyhdistys ry sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

Muita uutisia