Pyydä tarjous

Nappula™-järjestelmä mahdollistaa nyt kattavan vaikuttavuuden arvioinnin

Digipalvelut
08.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Fastroi Oy:n Nappula™-järjestelmä on saanut hyvän kumppaniyhteistyön ja pilotoinnin seurauksena vaikuttavuuden arviointityökalut, joiden kautta onnistumisia ja onnistumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä saadaan näkyviksi. Samalla voidaan vertailla ja havainnoida eri yksiköiden saavutuksia kunkin asiakasryhmän osalta. Syntyvä sähköinen aineisto on aiempaa täsmällisempää ja helpommin hyödynnettävissä toiminnan kehitystyön näkökulmasta.– Olemme tehneet mielenkiintoisen pilotin asiakkaamme kanssa. Sama vaikuttavuuden arviointi oli käytössä useammassa eri yksikössä, jonka kautta koeponnistettiin ajatusta työkalun saamisesta kuntatason tai jopa ihan koko Suomen laajuiseen käyttöön. Kunta haluaa palvelun maksajana tietää, millaisia tuloksia maksetulla rahamäärällä on saatu, myyntijohtaja Mika Sipilä toteaa.Tulokset vertailukelpoisia keskenäänJokaisella toimintayksiköllä on Sipilan mukaan omat vahvuutensa, joten arviointityökalujen kautta voidaan vertailla yksikön toiminnan vaikuttavuutta. – Olemme kehittäneet kumppanimme kanssa valmiin kysymyspohjan sekä mittariston, joiden kautta vaikuttavuutta voidaan seurata. Lisähyötynä tässä on se, että näin voidaan seurata hoivayrityksen sisäistä kehittymistä sekä asioita, joissa onnistutaan. Näin saadaan selville, missä yksikössä saadaan tietyn asiakasryhmän kanssa paras lopputulos. Kun asioita seurataan yhdenmukaisesti, on mahdollista oppia tekemisestä ja toisiltaan.Sipilä mainitsee, että varsinkin isoimmilla toimijoilla on useita yksiköitä, jolloin yksiköt voivat sparrata keskenään saatujen tulosten valossa. – Asioita mitataan asiakkaan, henkilökunnan ja asiakkaan sidosryhmän näkökulmasta. Tämä ei ole pelkästään palvelua tuottavan yksikön mittarointia, vaan asiakas, eli lapsi, on vaikuttavuusarvioinnin keskiössä. Tästä on saatu todella hyviä kokemuksia pilotoinnin kautta.Yhdenmukaiset toimintamallit ja tavoitteet– Kun asioita arvioidaan yhdessä, voidaan tavoitteitakin asettaa yhdessä. Näin voidaan mitata asioita muutenkin kuin pelkästään kustannusten valossa. Kun tieto saadaan sähköisessä muodossa, tietoa voidaan vertailla vaikka koko maan laajuisesti ja tieto on helposti jaettavissa. Järjestelmä tekee tuloksista valmiin raportin, joten saatava tieto on helpommin hyödynnettävissä ja helpommin ymmärrettävässä muodossa, joten sitä voidaan helposti käyttää päätöksenteon tukena, Sipilä painottaa.Lapsen ajatukset entistä selkeämmin esilleSipilä kertoo, että jo kokeilun aikana huomattiin, että sähköisessä mallissa myös lapsen ajatukset tulevat aiempaa selkeämmin esille.– Jos joku kirjaa asiat ensin paperille ja syöttää ne sitten koneelle, voi olla että asiat hiukan muuttuvat matkalla. Nyt nuoren on mahdollista täyttää tiedot omatoimisesti järjestelmään, joko tabletilla tai tietokoneella. Samalla käyttöliittymästä tulee myös visuaalinen nuorelle itselleen. Kun tämä näkee tulokset, se voi avata myös nuoren silmiä. Sitä kautta voidaan nähdä mm. mahdolliset näkökulmaerot ja asian yleinen kehitystrendi. Tätä kautta sidosryhmät voivat ymmärtää toisiaan aiempaa paremmin ja päästä toivottavasti kohti yhteistä tavoitetta. Tässä on keskeisessä roolissa kehittämisen visualisointi lapselle.Uudet vaikuttavuuden arviointiin käytettävä työkalut ovat jo käytössä osalla Nappula™-järjestelmän käyttäjistä. – Toiveena on, että tämä ajatus leviäisi, jolloin jatkossa olisi käytettävissä yhdenmukainen tapa mitata ja arvioida tuloksia. Nappula™ on hyvin käytössä oleva ratkaisu lastensuojelupuolella, jossa olemme selkeä markkinajohtaja. Tässä mielessä meidän asiakkaidemme on todella helppoa ottaa vaikuttavuuden arviointi käyttöön. Ja vaikka kyseessä olisikin toinen järjestelmä, saadaan meidän vaikuttavuuden arviointi käyttöön sielläkin.Järjestelmäintegraatiot– Meillä on jo Nappula™-järjestelmässä olemassa tarvittavat integraatiot kuntien pääjärjestelmiin. Vaikuttavuusdatan siirtäminen järjestelmien välillä on määrittely- ja tahtokysymys. Sinne siirretään jo tällä hetkellä paljon tietoa, ei kuitenkaan vielä tätä vaikuttavuustietoa.– Olisi hieno ajatus, että koko yksikkö pystyisi tuottamaan samankaltaista dataa ja lähettämään sen palvelun maksajalle, eli kunnalle, riippumatta siitä missä päin maata yksikkö sijaitsee. Kunnat voisivat keskenään jakaa ja verrata tietoa. Tietoa voidaan matkalla anonymisoida, etteivät asiakastiedot vaarannu, mutta tulosten vertailu onnistuu. Meillä on hyviä kokemuksia näistä integraatioista, Sipilä mainitsee.Sidosryhmien ja läheisverkoston osallistaminen– 40 % kunnista näkee, että lastensuojelun tarve on kasvanut koronapandemian aikana. Tästä syystä olisi tärkeää saada läheisverkosto mukaan nuoren auttamiseen, muuten yhteiskunnalta loppuu rahat. – Nuorella on erilaisia arkirooleja, joten läheisverkoston huomiointi täydentää kokonaiskuvaa. Kun saadaan vielä nuoren oma mielipide asiaan, alkaa kokonaiskuva olemaan melko realistinen, eikä se ole enää vain yhden ihmisen mielipiteen varassa oleva asia.Vähemmän papereiden pyörittelyäNappula™-järjestelmän arviointityökalu mahdollistaa asioiden automaattisen ja kattavan raportoinnin, jolla voidaan vähentää tehtävää käsityötä. – Kun palveluntuottaja käyttää järjestelmää, hän voi napin painalluksella, tietoturvallisesti, raportoida asiat maksajalle. Nämä ovat tyypillisesti erilaisia koosteita, joista voidaan tarkastaa että kaikki asiat on hoidettu sovitusti. Jos taas kunnan sosiaalityöntekijällä on useita eri asiakkaita, tämä uusi malli vähentää aikaa vievää paperityötä. Sähköisten tietojen käsittely, jakaminen ja tiedon analysointikin on helpompaa. Tiedon kertakirjaaminen on tehokas tapa toimia. Myös lakisääteinen rajoitustoimenpiteiden automaattinen ja kattava raportointi helpottaa työtä merkittävästi. Tämä on helpompaa sekä palveluntarjoajalle että palvelun ostajalle, Sipilä summaa.

Nappula™

Nappula™ on sosiaalihuollon asiakastiedon tallentamiseen ja käsittelemiseen tarkoitettu selainkäyttöinen asiakastietojärjestelmä. Nappula™-ohjelmiston räätälöitävyys mahdollistaa järjestelmän tehokkaan käytön esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa sekä erilaisissa asumispalveluissa. Ohjelmiston avulla työ suoraviivaistuu, kun tieto kulkee vaivattomasti ja varmasti tekijältä toiselle. Raporttien kirjaaminen, erilaisten lomakkeiden käsittely, tietojen keruu sekä tarkastelu on tehty helppokäyttöisiksi, jotta asiakastyöhön vapautuisi lisää aikaa. Fastroin toinen järjestelmä Hilkka™ on tehokas ja helppokäyttöinen toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä yksityisten palveluntarjoajien ja kuntien kotihoitoon, kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin.fastroi.com [email protected]FacebookTwitterLinkedInArtikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.