Pyydä tarjous

Osallisuus Klubitaloilla: kuulumisen tunnetta ja korjaavia kokemuksia

Digipalvelut
31.01.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Suomen Klubitalojen kolmivuotinen yhteistutkimushanke vei syksyn 2022 aikana päätökseen valtakunnallisen työpajakiertueensa. Sen edetessä Klubitalojen jäsenten keskuudesta rekrytoidut kanssatutkijat toivat hankkeen tuloksia hyödynnettäviksi niin Klubitaloille kuin yhteistyökumppaneille.

Näiden kuuden alueellisen työpajan tavoitteena oli, että mielenterveyskuntoutujien osallisuuteen sekä Klubitalon ulkopuolelle siirtymiseen, esimerkiksi työllistymisen tukemiseen liittyviä tutkimustuloksia voidaan ottaa käyttöön vaikkapa talojen kehittämispäivissä tai hyvinvointialueilla. Tutkimustulokset perustuvat Klubitalon jäsenten haastattelujen kokemusohjautuneeseen analyysiin, joka kehitettiin hankkeessa.

Tutkimuskysymykset käsittelivät sitä, miten tulokas kiinnittyy Klubitaloon ja sen yhteisöön, mistä kuulumisen kokemus ja tunne syntyy Klubitalossa, miten Klubitalo auttaa pääsemään elämässä eteenpäin, mikä on Klubitalon merkitys opiskelijalle sekä miten Klubitalo voi tukea jäsentä, joka haluaa saada jotain merkittävää aikaan myös sen ulkopuolella. Seuraavassa kaksi kanssatutkijaa kertoo tuloksistaan.

Mistä syntyy tunne, että kuuluu klubitaloon?

OSSI-kanssatutkijan ja Lahden Klubitalon jäsenen Pirjon oma tutkimuskysymys käsittelee sitä, mikä antaa klubitalon jäsenille tunteen tai kokemuksen, että he kuuluvat Klubitalon ja sen yhteisöön.

- Kuuluminen johonkin ryhmään tai paikalliseen yhteisöön on ihmisen perustarve. Meillä kaikilla on tarve kuulua johonkin, Pirjo korostaa.

- Kuulumisen kokemus kiinnosti minua henkilökohtaisesti: Kun itse löysin Klubitalon, koin siellä mahdollisuuden kuulua yhteisöön, jossa voin käydä milloin haluan sekä tehdä asioita, joita haluan osaamiseni ja voimavarojeni pohjalta, Pirjo toteaa ja jatkaa:

- Hahmotan OSSI-hankkeessa haastattelemiemme Klubitalon jäsenten kuulumisen kokemuksia neljästä, analyysin tuloksena syntyneestä näkökulmasta: Klubitaloon kuulumisen kokemus syntyy mahdollisuudesta saada apua ja tukea, kokea positiivia tunteita, palauttaa luottamus itseen ja muihin sekä kokea vastavuoroisuutta.

Mielenterveysongelmat, huono kohtelu tai pois käännyttäminen palveluissa voivat heikentää luottamusta muihin ihmisiin. Myös itseluottamus voi horjua ja alkaa tuntua, etteivät muutkaan luota itseen. Luottamus voi kuitenkin palautua Klubitalolla, koska jäsenille annetaan siellä mahdollisuus vaikuttaa talon päätöksentekoon ja vapaus valita itseä kiinnostavia tehtäviä. He saavat valtuudet käyttää samoja laitteita kuin ohjaajat, esimerkiksi tietokoneita tai kiinteistönhoidossa tarvittavia koneita ja huolehtia esimerkiksi lounasravintolan kassasta. Tämä viestii siitä, että heihin luotetaan, mikä puolestaan vahvistaa kuulumisen ja osallisuuden tunnetta.

Monille jäsenille oli tärkeää myös se, että Klubitalossa saa joustavasti apua sekä tukea. Se viesti, että he ovat ihmisinä arvokkaita ja oikeutettuja saamaan apua. Tämä voi palauttaa luottamusta myös muihin ammattiauttajiin ja palveluihin.

Klubitalo tukee opiskelijankin arkea

Itse juuri opintovalmennuksen vuoksi aikoinaan Helsingin Klubitalolle tullut kanssatutkija Inka toteaa, että monelle sairaalasta kotiutuneelle tai mielenterveyden haasteiden vuoksi vaikeuksiin joutuneelle opiskelijalle Klubitalo voi tarjota vaihtoehdon pelkkään kotona olemiseen.

- Usein voi olla helpompaa tarttua myös opiskeluun, jos onnistuu lähtemään kotoaan tekemään jotain itselleen mielekkäitä asioita. Klubitalolla tapaa ihmisiä ja pääsee osallistuman talon toimintaan, jolloin myös opiskelu ja opiskelijayhteisöön liittyminen voi olla helpompaa. Klubitaloissa kokoontuu myös vertaisuuteen perustuvia opintoryhmiä sekä opiskeluryhmiä, joissa opiskellaan yhdessä.

Inkan mukaan hyvässä suhteessa opintovalmentajaan saa mahdollisuuden yksilölliseen, pitkäkestoiseen luottamus- ja vuorovaikutussuhteeseen. Klubitalon opintovalmennuksessa ja vertaisryhmissä voi myös alkaa nähdä itsensä paitsi mielenterveyskuntoutujana myös ja yhä enemmän opiskelijana. Lisäksi voi syntyä korjaavia kokemuksia ja voimaantumista, jos haasteena on epävarmuus, häpeä aiemmista vaikeuksista, epäonnistumisista tai tilanteista, joissa kokee, ettei pystynyt täyttämään odotuksia.

- Valmennussuhteessa voi saada myös rohkeutta oman mukavuusalueen ulkopuolelle uskaltamiseen. Se voi siis olla monella tapaa kuntouttava ja korjaava ja siinä voi jopa syntyä kokemus, että tuon ihmisen kanssa tulee toimeen loistavasti ja ymmärrämme toisiamme ilman sanoja, Inka luonnehtii.

Opiskelevalle jäsenelle tuo turvaa myös tieto, että hän voi aina palata Klubitaloon. Siellä on ymmärrystä mielenterveysongelmista, jolloin niitä ei tarvitse selittää. Ja jos opinnot keskeytyvät taijatkopolkuja ei valmistuttua löydy, voi luottaa siihen, että Klubitalolta saa tukea työllistymiseen tai opintoihin palaamiseen.

suomenklubitalot.fi
facebook.com/suomenklubitalot
instagram.com/suomenklubitalot
linkedin.com/company/suomen-klubitalot-ry


Yhteistutkimus haastaa perinteistä tutkijan ja kohteen vastakkaisuutta, koska siinä kutsutaan kohderyhmän edustajia kanssatutkijoiksi ammattitutkijoiden rinnalle. Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI-yhteistutkimus toteutettiin Suomen Klubitalot ry:ssä Veikkauksen rahoituksella 2020-2022. OSSI-hankkeessa Klubitalojen jäsenistä rekrytoidut kanssatutkijat mm. haastattelivat muita jäseniä ja osallistuivat kokemusohjautuneeseen haastatteluaineiston analyysiin sekä raportointiin projektipäällikkö Outi Hietalan kanssa niin, että heidän omat kokemuksensa olivat siinä lähtökohtana.

Lisää OSSI-hankkeen tuloksia: https://suomenklubitalot.fi/klubitalojen-vaikuttavuus/yhteistutkimushankkeen-tuloksia/