Pyydä tarjous

Sosiaalisen kuntoutuksen tulevaisuus

Digipalvelut
08.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

VALSKU-hanke on toiminut Tampereen sekä Jyväskylän alueilla ajalla 1.1.2020-31.12.2022. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää sosiaalisen kuntoutuksen valmennusmalleja, vertaisohjaajavalmennusta sekä matalan kynnyksen työtoimintaa, joilla kaikkein heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset saavat työvälineitä niin elämänhallinnan kuin työ- ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen.

Hanketta on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), ja sen toteuttajina ovat toimineet Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Nauha ry Tampereen alueella sekä Sovatek-säätiö sr Jyväskylässä.

Hankkeen toiminnassa on pyritty vastaamaan kohderyhmän, usein ohueksi jäävään osallisuuden kokemukseen. Toimintaa on kehitetty yhdessä siihen osallistuneiden henkilöiden kanssa.

Aitoa yhdessä työskentelyä

Hankkeeseen osallistuneet ihmiset ovat kuvanneet kokemustaan voimaannuttavaksi. Tärkeimpänä he ovat pitäneet aitoa yhdessä työskentelyä, jossa hankkeessa mukana olleet ovat saaneet ottaa vastuuta hankkeen toiminnan toteuttamisesta voimavarojensa mukaan. He ovat kertoneet kokeneensa olevansa aidosti osa (työ)yhteisöä, osa ensimmäistä kertaa elämässään.

Kuntouttava työtoiminta on ollut monelle luonnollinen jatkumo hankkeeseen osallistumisen jälkeen. Hankkeen toimintaa ei valtaosin ole hyväksytty osaksi virallisia työllistymistä edistäviä palveluita, ja muutoinkin suurelle osalle hankkeeseen osallistuneista virallista sitoutumista vaativat toimenpiteet eivät ole vielä olleet ajankohtaisia.

Noin neljäsosa hankkeeseen kolmen vuoden aikana osallistuneista 280 henkilöstä on ohjattu mielenterveys- ja päihdepalveluiden piiriin. Hankkeeseen osallistuminen on heidän kohdallaan realisoinut omaa toimintakykyä. Nämä ohjaukset on katsottava onnistumisiksi, koska mielenterveys- ja päihdeongelmat olisivat joka tapauksessa olleet esteenä sitoutumiselle muihin toimintoihin. Talouden näkökulmasta hoitoon pääsy vähentää esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta.

Vastuuta ja yhdessä suunnittelua

Osallistuneet henkilöt ovat toivoneet tulevaisuuden sote-palveluilta lisää valmiuksia aitoon kohtaamiseen ja toiminnan yhdessä suunnitteluun. Monissa palveluissa asiakasosallisuus ja asiakkaan vaikuttamisen mahdollisuudet on kuvattu, näiden jäädessä silti sanojen tasolle.

Monesti yhdessä tekemisen kulttuuri kuitenkin puuttuu, ja osallistumisen mahdollisuudet rajoittuvat nimellisiin vaikuttamisen keinoihin – kokemustoimijat ovat mukana ”maskotteina”. Tässä hankkeessa olemme huomanneet, että osallistujien ottaessa vastuuta toiminnan toteutumisesta, myös ammattilaisten työn kuormittavuus pienenee ja kokemus työn merkityksellisyydestä vahvistuu.

Uudenlaisia toimintamalleja

Toiminnan yhdessä toteuttaminen ei ole aina ongelmatonta tai helppoa. Se vaatii asennemuutoksen lisäksi ammattilaisilta sekä organisaatioilta uudenlaisia, yhteisen työskentelyn mahdollistavia toimintamalleja ja rakenteita. Se vaatii meiltä kaikilta avointa dialogia ja valmiutta astua yhdessä ei-tietämisen tilaan, jossa voimme rakentaa toimintaa puhtaalta pöydältä. On opittava jakamaan tietoa niin, että se on paitsi ammattilaisten, myös kohderyhmien tavoitettavissa.

Olemme siirtymässä vuoden vaihteessa uusille hyvinvointialueille. Vaikka muutos on aina kuormittavaa niin kuntien, organisaatioiden, työntekijöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta, muutokseen sisältyy myös mahdollisuus pysähtyä arvioimaan uudelleen vakiintuneita työn tekemisen tapoja.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstökriisi on saanut pohtimaan kaikkialla uudenlaisia mahdollisuuksia henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Tässä vertaisten osaamisen ja työpanoksen nostaminen sille kuuluvaan arvoon, tasa-arvoiseksi ammattilaisten tehtävien rinnalle, voisi tulevaisuudessa olla yksi osa ratkaisua. Samalla se loisi yksilöille mahdollisuuksia esimerkiksi alalle kouluttautumiseen.

Liisa Lenkkeri
Projektipäällikkö, VALSKU-hanke 2020–2022
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Hankkeen osallistujat – ammattilaiset sekä vertaiset