Pyydä tarjous

Stressistä säätelyyn -hanke huomioi myös vauvaperheiden taloudelliset haasteet

Digipalvelut
08.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
– Stressistä säätelyyn -hankkeen suunnittelun lähtökohtana oli Ensi- ja turvakotien liiton vauvatyön eri muodoissa havaittu vanhempien stressaantuneisuus ja kuormittuneisuus. On olemassa runsaasti tutkimusnäyttöä siitä, että raskausajan ja varhaisen elämänvaiheen stressi voi vaikuttaa haitallisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen, taustoittaa projektipäällikkö Jonna Lehikoinen Ensi- ja turvakotien liiton hallinnoiman Stressistä säätelyyn -hanketta (2020–2022, rah. STEA).– Halusimme lähteä kehittämään työtapoja, jotka tukevat stressin tunnistamista ja sen säätelytaitoja jo varhaisessa vaiheessa. Koska talous on yksi keskeisistä stressiä aiheuttavista tekijöistä perheiden arjessa, ja koska lapsuudessa, etenkin varhaislapsuudessa, koettu köyhyys altistaa epäsuotuisille elämänkuluille, oli luontevaa ottaa talousteema mukaan hankkeeseen.– Lisäksi taustalla oli 2018–2020 toimineessa Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa tehty kysely, jonka vastauksissa työntekijät toivoivat lisää talouteen liittyvää osaamista, kertoo Lehikoinen.Viime vuonna koulutettiin henkilöstöäVauva- ja lapsiperheiden köyhyys on Suomessa merkittävä ongelma. Vuonna 2019 pienituloisessa perheessä eli 121 000 lasta. Tiedetään, että taloustilanne on yleensä tiukimmillaan perheissä, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Taloudellisten haasteiden vaikutuksia vanhemmuuteen on lisäksi korostanut kauan jatkunut koronaepidemia.– Hanke käynnistyi viime vuonna. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitimme erilaisia stressinsäätelykeinoja, joita voisimme ryhmissä ja asiakastyössä hyödyntää. Kartoitustyön perusteella valitsimme mindfulness-perustaiset menetelmät, joiden hyödyistä on jo kertynyt näyttöä, Jonna Lehikoinen mainitsee.– Viime vuoden aikana koulutimme mukana olevien jäsenyhdistysten työntekijöitä sekä talousasioihin että stressin säätelyyn. Tänä vuonna painopiste on asiakastyön käynnistämisessä ja perheiden taloutta käsittelevän materiaalin valmistamisessa asiakastyöhön ja laajemminkin hyödynnettäväksi.Tarkastelussa rahan syvempi merkitysKoronan moninaisten vaikutusten vuoksi taloudelliset haasteet nousevat esille yhä useammassa perheessä, mikä Jonna Lehikoisen mukaan on pantu merkille jäsenyhdistysten arjessa.– Emme halunneet keskittyä pelkästään ns. järjestelmään, kuten velkaantumiseen tai etuuksiin, vaan halusimme pohtia myös rahaan liittyviä merkityksiä. Mitä raha tarkoittaa henkilön omassa elämässä ja elämänhistoriassa? Mitä se tarkoittaa yhteiskunnallisella tasolla? Laajempi tarkastelu on mielestämme välttämätöntä, sillä vauva- ja lapsiperheköyhyys ei ole ratkaistavissa perhetasolla, vaan ilmiöön liittyy suuria yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä, Jonna Lehikoinen kuvailee.– Samalla olemme pyrkineet lisäämään ymmärrystä tunnetason tekijöistä, jotka ohjaavat jokaisen ihmisen rahankäyttöä arjessa. Puheeksi ottaminen on helpompaa, kun työntekijä tiedostaa itsellään olevat rahankäyttöön liittyvät merkitykset. Vasta merkitysten avaamisen jälkeen koulutuksessa mennään varsinaisiin rahataitoihin, eli budjetin suunnitteluun ja niin edelleen.Asiakastyö käynnistyyJonna Lehikoisen mukaan varsinainen asiakastyö alkaa kolmella paikkakunnalla: Kuopiossa, Kokkolassa ja Rovaniemellä.– Näissä kaupungeissa on käynnistynyt kevään aikana ryhmät, joissa pilotoidaan tietoisuustaitoja, vanhemmaksi tulemista ja vanhemmuuteen kasvamista, stressin säätelyä ja taloustaitoja yhdistävää toimintamallia.– Yhtenä hankkeen yhteistyökumppanina on Takuusäätiö. Heidän kanssaan on yhteistyössä lähdetty rakentamaan vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille suunnattua Raha-asiat puheeksi vauvaperheissä – verkkokurssia, jonka on tarkoitus valmistua loppuvuodesta.Ensi- ja turvakotien liitto koordinoi ja hallinnoi Stressistä säätelyyn -hanketta. Yhteistyökumppaneita ovat Takuusäätiö, Marttaliitto, FinnBrain-tutkimusryhmä Turun yliopistosta, Imetyksen tuki ja Folkhälsan. Jäsenyhdistyksistä mukana ovat Kuopio, Kokkola ja Rovaniemi. Lisäksi 11:stä jäsenyhdistyksestä 10:ssä on koulutettu työpari, ja yhdessä työpari on alueen Sote-kuntayhtymän työtekijä.– Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetyt toimintamallit juurtuisivat paikallisella tasolla luontevaksi osaksi ammattilaistemme päivittäistä työtä.ensijaturvakotienliitto.fi/tyoryhma/stressista_saatelyyn/ETKL somessa: Facebook InstagramTwitterYouTubeArtikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.