Pyydä tarjous

Tavallisuudessa piilee valtava muutosvoima – vahvasti tuettu lastensuojelun perhehoito on vaikuttavaa

Digipalvelut
26.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) on toiminut toimeksiantosuhteisen perhehoidon palveluntuottajana ja asiantuntijaorganisaationa jo yli 15 vuoden ajan. Palveluntuottajana olemme sitoutuneet kehittämään lapsen edun mukaista, laadukasta, turvallista ja vahvasti tuettua perhehoitoa yhteistyössä hyvinvointialueiden sekä eri verkostojen ja toimijoiden kanssa.

Näiden vuosien aikana olemme kehittäneet perhehoitajien valmennusta ja arviointia, turvallisen perhehoidon kokonaisuutta, laadukkaan perhehoidon kriteerejä, perheen jälleenyhdistämiseen tähtäävää työtä, sijaissisaruustyöskentelyä sekä paljon muita perhehoidon osa-alueita. Tällä työntekijöiden, sijoitettujen lasten ja nuorten, perhehoitajien sekä muiden toimijoiden kanssa tehdyllä kehitys- ja laatutyöllä on ollut iso merkitys vahvasti tuetun perhehoidon käytäntöihin.

Kumppanuudella turvallista ja kustannustehokasta perhehoitoa

PKS:n tarjoama tarpeen mukaisesti räätälöity ja säännöllinen tukirakenne lapsen tai nuoren perhesijoituksen ajan on mahdollistanut haastavastikin oirehtivien lasten ja nuorten sijoittamisen perhehoitoon. Kehitämme jatkuvasti työtämme niin, että perhehoitoon sijoitetut lapset ja nuoret voisivat olla elämäänsä tyytyväisiä ja kokisivat olonsa turvalliseksi.

Vahvasti tuettu perhehoito tarjoaa lapselle turvallisen kodin ja samalla vapauttaa työntekijäresurssia hyvinvointialueella mahdollistaen rajallisen resurssin kohdentamisen selkeään viranomaistyöhön ja niihin kriittisiin prosessin kohtiin, jotka hoitamalla yhdenmukaisesti ja hyvin saadaan suurin mahdollinen säästö pitkällä tähtäimellä.

Vahvasti tuettu perhehoidon ostopalvelu perustuu perhehoidon kokonaisuuden hoitamiseen lapsen edun ja asiakassuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tällöin työntekijäresurssia säästyy esimerkiksi perhehoitajan rekrytointi, arviointi ja valmennustyöstä, lakisääteisestä tukityöstä ja hallinnollisesta palkkioiden ja kulukorvausten maksatuksesta sekä lapsen sijaishuollon tavoitteiden eteen työskentelystä yhteistyössä perhehoitajan, omien vanhempien ja lapsen muun verkoston kanssa tarpeen mukaisella ja joustavalla tavalla. Ostopalvelun kustannustehokkuus tulee siitä, että perhehoito on vaikuttavaa ja siitä, että hyvinvointialue ostaa vain perhehoitovuorokausia lapselle.

Viimeiset 15 vuotta olemme seuranneet tiiviisti koko valtakunnan tasolla perhehoidon kehitystä ja lasten sekä perheiden tarpeiden muuttumista. Perhehoidon asiantuntijuudella ja vahvasti tuetulla perhehoidolla on mielestämme vielä paljon annettavaa osana hyvinvointialueiden ostopalvelukokonaisuutta, kun rajallisilla resursseilla on tuotettava mahdollisimman kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita lastensuojelun tarpeisiin. Laitoshoidon osuus Suomessa on lastensuojelussa yhä liian suuri.

PKS on puhunut vahvasti tuetun, turvallisen perhehoidon merkityksestä ja palvelun vaikuttavuudesta jo pitkään. Perhehoidon suotuisasta vaikuttavuudesta lasten elämään sijaishuollon jälkeen on myös tutkimuksen kautta saatua tietoa. Perhehoidon lakisääteinen ensisijaisuus sijaishuollon muotona on kasvattanut ja kehittänyt perhehoitoa. Erityisesti perhehoidon osuus sijaishuollosta näyttää olevan iso niillä alueilla, joilla julkisen puolen toimijat ovat sekä kehittäneet omaa perhehoitoaan, että täydentäneet sitä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Nämä alueet ovat onnistuneet kasvattamaan perhehoidon osuutta laitoshoitoon nähden ja mahdollistaneet yhä useammalle lapselle ja nuorelle paikan perhehoidossa laittamalla perhehoidon eri ratkaisut tosiasiallisesti ensisijaiseksi.

Lapsen turvallinen sijoitus perheeseen edellyttää ammatillista rinnalla kulkijaa

Perhehoidon kehittäminen ja kasvattaminen yhtenä sijaishuollon muotona tulevaisuudessakin edellyttää, että meillä on eri vaihtoehtoja tarjota perhehoitajuudesta kiinnostuneille perheille. Perhehoidon suhteellisen osuuden kasvattaminen suhteessa laitoshoitoon edellyttää, että huomioimme perhehoitoperheiden moninaisuuden ja erilaiset tuen tarpeet suhteessa sijoitettuun lapseen sekä perheen vaihtuviin elämäntilanteisiin.

Vaikuttava ja laadukas perhehoito perustuu siihen, että asiakassuunnitelman tavoitteita työstetään aktiivisesti lapsen ja perheen kanssa. Tämä edellyttää vahvaa tukea ja ohjausta perhehoitajalle. Kokemuksemme perusteella myös osan perhehoitajista valmius toimia tehtävässään pitkällä tähtäimellä sijoituksen tavoitteiden mukaisesti perustuu tutun ja pysyvän ammatillisen toimijan vahvaan tukeen ja säännölliseen ohjaukseen. Ilman vahvaa tukea ja ohjausta useamman lapsen pitkäaikainen sijoitus perhehoidossa voisi vaarantua. Ei siksi, että perhehoitajien valmiudet toimia tehtävässä olisivat puutteelliset, vaan siksi, että vieraalle lapselle perhehoitajaksi ryhtyminen ja tehtävän edellyttämien vaatimusten täyttäminen on haastava ja vastuullinen tehtävä.

Lapsen turvallinen sijoitus perheeseen edellyttää pysyvää ammatillista rinnalla kulkijaa, joka työskentelee lapsen ja perheen kanssa säännöllisesti ja varmistaa lapsen hyvinvoinnin perheessä. Säännöllisessä ohjauksessa perhehoitajan kanssa sekä lapsen omissa tapaamisissa mahdolliset huolenaiheet otetaan matalalla kynnyksellä puheeksi ja varmistetaan sijoituksen jatkuminen lapsen edun mukaisena tiiviissä yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Hyvinvointialueilla, joilla on laadukas ja yhtenäinen arviointiprosessi, onnistutaan kokemuksemme mukaan paremmin arvioimaan sijaishuollon eri palvelumuotojen toimivuutta kullekin lapselle ja nuorelle. Kun mahdollistetaan lapsen omien vanhempien kuntoutus ja laadukas vastuusosiaalityö sijaishuollon aikana, pystytään tekemään entistä enemmän onnistuneita perheen jälleenyhdistämisiä yhteistyössä palveluntuottajan vahvalla tuella.

Tiia Perämaa
Toimitusjohtaja, sosiaalityöntekijä
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy on osa Avosylin yhtymää.

perhehoitokumppanit.fi | [email protected] | PKS hallinto puh. 010 574 0100

Facebook | X | Instagram | LinkedIn


Avosylin yhtymään kuuluvat Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS), Neljä Astetta Oy ja Perhekoti Pallo Oy.

PKS tuottaa vahvasti tuetun ja turvallisen toimeksiantosuhteisen perhehoidon palveluita, Neljä Astetta Oy erilaisia avohuollon tukipalveluita sekä terapiapalveluita ja Perhekoti Pallo Oy lastensuojelun laitoshoitoa hyvinvointialueille.

PKS ja Neljä Astetta toimivat valtakunnallisesti pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta ja Perhekoti Pallo palvelee Lappeenrannan yksiköillään useaa hyvinvointialuetta.

Yhtymän visio on rakentaa turvallista ja rakastavaa maailmaa lapsille ja nuorille. Yhtymän keskiössä on kustannustehokas, laadukas työ, mikä näkyy erinomaisissa NPS-luvuissa: sosiaalityöntekijöiden NPS-luku* PKS:n palveluista oli +90, Neljän Asteen palveluista +94 ja Perhekoti Pallon palveluista +68. Palveluillaan yritykset tukevat noin kahta tuhatta perhettä sekä noin 4000–6000 lasta vuosittain.

* Käyttäjäkokemusta ja asiakastyytyväisyyttä mittaavan Net Promoter Scoren skaala on -100 – +100.

avosylin.fi