Pyydä tarjous

Geofysiikan palveluita kalliorakentamiseen ja malminetsintään

Digipalvelut
17.05.2022 | Teollisuus, Rakentaminen

GRM-services Oy on geofysiikan ja kalliomekaniikan palvelu-urakointia sekä konsultaatiota tarjoava yritys, jonka asiakkaat toimivat pääasiassa kaivos- ja malminetsintäsektorilla. Yhtiö tarjoaa palveluitaan myös georakentamisen puolelle, käsittäen tunnelirakentamista, pohjarakentamista ja pohjatutkimuksia. Geofysikaalisia tutkimuksia suoritetaan maanpinnalla, kairarei’istä sekä droneavusteisesti ilmasta käsin.

GRM-services Oy:n tarjoamat kalliomekaniikan mittaukset ja tutkimukset liittyvät suurimmalta osalta tunnelirakentamiseen. Yhtiön päätuotteita edustavat geofysiikan mittaukset, joita tarjotaan maanpinnalta käsin tehtynä sekä maahan kairatuista rei’istä. Kairareiät voivat olla syvyydeltään sadoista metreistä reiluun pariin kilometriin.

– Viimeisen parin vuoden aikana mukaan ovat tulleet ilmasta käsin dronella tehtävät mittaukset. Olemme antaneet sinne suuntaan eniten tuotekehityspanoksia, toimitusjohtaja Antti Kivinen kertoo.

Dronemittaus tarjoaa hyvät työkalut jatkotutkimuksille

Dronella tehtävä alueiden kartoitus soveltuu suurimmalta osin malminetsintäpuolelle.

– Siinä tehdään magneettista mittausta, eli kartoitetaan eri kivilajien yksiköitä magneettisuuden perusteella. Menetelmällä saavutetaan paljon parempi tarkkuus kuin mitä avoimesti saatavissa aineistoissa on tarjolla. Vaikka Suomi on jo kartoitettu lentokoneesta käsin, parin sadan metrin linjavälillä, dronemittauksilla kartoitusta voidaan tehdä kohdekohtaisemmin ja sitä kautta saadaan paljon tarkempaa tietoa kallioperän eri kivilajeista sekä rakenteista. Ruhje- ja siirrosvyöhykkeet ovat monesti mielenkiinnon kohteina erityisesti kultaprojekteissa. Dronemittauksia voidaan hyödyntää lähes kaikenlaisia metalleja etsittäessä. Dronen sensorit mittaavat yhden nanoteslan tuhannesosia, Kivinen mainitsee.

Dronemittaukset tulevat mukaan, kun tutkittava kohde on jo karkeasti saatu määriteltyä. Dronetutkimuksilla asiat saadaan määriteltyä tarkemmin ja selvittää mihin jatkotutkimukset kannattaa kohdentaa.

– Jatkotutkimukset voivat olla geofysiikan lisätutkimuksia tai muiden palveluntarjoajien tarjoamia tutkimuksia, kuten vaikkapa kallionäytekairausta. Kallionäytekairaus on aina se kallein vaihe tutkimuksissa. Kun tutkimukset voidaan kohdentaa tarkasti, saavutetaan merkittäviä säästöjä, Kivinen toteaa.

Kun kohde on havaittu, siirrytään maanpintamittauksiin

– Maanpintamittaukset tehdään yleensä siinä vaiheessa, kun kohde ja alue on jo suunnilleen tiedossa. Siellä puolella tarjonta on hyvin laajasti. Lentomittausten kautta ei voida nähdä yli kilometrin syvyyteen, mutta maanpinnalta se onnistuu vähän harvemmalla verkolla. Alueen koko voi olla kymmeniä kilometrejä leveydeltään ja pituudeltaankin useita kilometrejä. Monessa tapauksessa maanpintamittaukset on kohdettu alle 10 neliökilometrin alueelle, silloin saadaan on jo suhteellisen tarkka käsitys tilanteesta.

Kivinen mainitsee, että kyseessä voi olla joku tunnettu esiintymä, joka on jo löydetty läheltä pintaa, mutta sitä halutaan tutkia vielä lisää.

– Tukimusten kautta nähdään, miten esiintymä jatkuu lähialueella tai löytyykö samankaltaisia esiintymiä lähialueilta. Näissä tilanteissa maanpintamittaus on varsin käyttökelpoinen tapa.

Tulosten raportointi tehdään asiakaskohtaisesti. Joillakin GRM-services Oy:n asiakkailla on omat asiantuntijat, joille sovittuun muotoon käsitelty data annetaan. Mukana seuraa myös lyhyt raportti.

– Monilla asiakkailla ei ole omia asiantuntijoita geofysiikan puolella. Heille voimme tehdä 3D-mallin tuloksista, joka voidaan sitoa heidän geologisiin tietoihinsa ja antaa suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Konsultointipalvelut

GRM-services Oy:n tarjoamat konsultointipalvelut liittyvät geofyysisten mittausten suunnitteluun ja tutkimusmenetelmien valintaan.

– Sitä edeltää kaiken jo olemassa olevan tiedon tarkastelu tai uudelleen prosessointi. Vanhaa käyttökelpoista aineistoa voi olla olemassa paljon. Kun laskentamenetelmät ovat muuttuneet, vanhasta aineistosta saadaan tuotettua 3D-malleja suhteellisen helposti ja pienellä vaivalla. 70- ja 80-luvun aineistoista voidaan tuottaa ihan kurantteja 3D-malleja, jotka eivät toki tarjoa yhtä syvälle menevää informaatiota, kuin mitä nykyisillä menetelmillä saadaan. Ne voivat kuitenkin toimia äärimmäisen hyvin lisätutkimusten pohjana, Kivinen kertoo.

Geofysiikan palvelut georakentamisessa

– Olemme koettaneet markkinoida georakentamispuolen palveluita, mutta tuntemus meidän palveluita ja geofysiikkaa kohtaan on vielä varsin heikkoa. Voimme tehdä sillä puolella maapeitteiden ominaisuuksien määrittelyä, jolloin voidaan selvittää, miten kantavia maakerrokset ovat. Samalla yleensä määritellään myös se, miten syvällä kallion pinta on.

Tutkimuksissa voidaan Kivisen mukaan käyttää erilaisia seismisiä menetelmiä, joista uusimpana ovat tulleet passiiviseismiset menetelmät.

– Aiemmin menetelmät olleet pääasiassa aktiiviseismisiä menetelmiä, joissa esim. dynamiitti on toiminut seismisen täryaallon lähteenä. Menetelmässä räjäytetään dynamiitti ja mitataan miten sen aiheuttaman täryaallon etenemistä maa- ja kallioperässä. Sitä mitataan maanpinnalla laitetuilla geofoneilla, jotka mittaavat räjähdyksessä syntyvää värähtelyä. Nykyään se on mahdollista tehdä myös mittaamalla passiivista värähtelyä. Maa- ja kallioperässä kulkee jatkuvasti jonkinlaisia täryaaltoja, joiden lähteenä voi olla esim. tuuli, joka heiluttaa puita, jolloin maahan syntyy erilaisia aaltoja. Kaupunkialueella täryaaltojen lähteenä voi olla liikenne, joka synnyttää mitattavaa tärinää.

Passiiviseismiset tutkimukset on havaittu Kivisen mukaan hyvinkin käyttökelpoisiksi menetelmiksi, varsinkin sellaisissa kohteissa, joissa kallioperä on suhteellisen syvällä, yli kymmenessä metrissä.

– Passiiviseismisellä menetelmällä pystytään tekemään tutkimuksia sellaisiin kohteisiin, joissa voi olla useita satoja metrejä maapeitteitä päällä. Suomessakin voi olla 80 metrin moreenimuodostumia, joissa tämä menetelmä toimii oikein hyvin ja kohtuu hyvällä tarkkuudella, kun määritellään peitekerrosten paksuuksia.

Vahvaa geofysiikan asiantuntemusta

GRM-services Oy:llä on korkea asiantuntemus koko tutkimusprosessissa, korkealle arvostettu työturvallisuus, tehokkuus sekä kokeneet työntekijät. Lisäksi yhtiöllä on hyvin laaja skaala geofysiikan palveluita.

– Voi olla sellaisia kohteita, joissa tehdään mittauksia ensin jollakin valitulla menetelmällä ja todetaan, ettei se toimikaan parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin voimme suhteellisen ripeästi vaihtaa menetelmää. Menetelmän vaihto tarkoittaa käytännössä sitä, että kohteessa on käytössä toinen mittauskalusto.

Reikämittaus tarjoaa hyödyllistä tietoa

– Haluaisin painottaa reikämittauksen hyödyllisyyttä, kun ne tehdään välittömästi kairauksen yhteydessä. Monessa projektissa meidän miehet ovat olleet päivystämässä, kun asiakkaan kairareikä on valmistumassa. Tulemme sovitusti paikalle ja teemme reiän sähkömagneettisen mittauksen, jolla voidaan kartoittaa johteita reiän ympärillä ja sen alapuolella. Mittauksella voidaan saada tietoa 200 metriä reiän ympäriltä.

Kivinen kertoo tilanteista, joissa mittaustuloksista on nähty edessäpäin olevaa johtavaa materiaalia, jonka perusteella reikää on kairattu eteenpäin ja sieltä on tullut vastaan massiivisulfaatteja, joiden seassa on monesti nikkeliä, kuparia ja muitakin malmimineraaleja.

Kansainvälinen toimintakenttä

GRM-services Oy:llä on asiakkaita ympäri Eurooppaa, keskittyen Skandinaviaan ja Etelä-Euroopassa Portugaliin ja Espanjaan.

– Tälläkin hetkellä meillä on menossa useamman kuukauden projektit Norjassa ja Portugalissa. Grönlannissakin olemme käyneet aika-ajoin tekemässä mittauksia, Kivinen kertoo.

GRM-services työllistää keskimäärin 25 henkilöä, kun mukaan lasketaan myös määräaikaiset. Vakituista henkilökuntaa yhtiön palveluksessa on 21.

– Meillä on töissä viisi geofyysikkoa, pari sähkö-/elektroniikkainsinööriä, yksi talousalan ihminen sekä sähköasentajia, jotka soveltuvat hyvin kenttämittauksiin. Suurin osa kenttähenkilökunnastamme on suorittanut lisäksi geofysiikan mittaajan ammattitutkinnon. GTK ja Taitotalo ovat järjestäneet vuoden välein geofyysiikan mittaajan ammattitutkintoja, joista saa kaivosalan ammattitutkinnon, Kivinen mainitsee.

www.GRM-services.fi
+358 40 539 4224
[email protected]

Muita uutisia