Pyydä tarjous

Osaamista, verkostoja ja kaupallistettavia innovaatioita vesihuoltoalalle Mikkelissä

Havainnekuva jätevedenpuhdistamon yhteyteen varusteltavasta TKI-tilasta.
Havainnekuva jätevedenpuhdistamon yhteyteen varusteltavasta TKI-tilasta.
03.05.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Blue Economy Mikkeli on vesihuollon kiertotalouteen ja digitalisaatioon keskittyvä osaamiskeskus, joka tarjoaa yrityksille TKI- ja koulutuspalveluita sekä mahdollisuuden hyödyntää ainutlaatuista testaus- ja pilotointiympäristöä oman liiketoimintansa kehittämisessä. Blue Economy Mikkeli kokoaa vesialan huippuosaajat yhteen.

Mikkelin vahvuudet ja panostus vesiosaamiseen on tunnistettu kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtenä osoituksena tästä Mikkeli on solminut osaamiskeskuksen kehittämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027. Uusinta teknologiaa hyödyntävä jätevedenpuhdistamo uusiovedentuotantomahdollisuuksineen, biokaasulaitos sekä monipuoliset tutkimus-, kehitys- ja testiympäristöt muodostavat kattavan kokonaisuuden uuden vesiliiketoiminnan kehittämiseen.

Testausta ja pilotointia aidossa puhdistamoympäristössä

– Meidän uusi jätevedenpuhdistamo on ollut käynnissä kahden vuoden ajan. Nyt puhdistamon tiloihin valmistuu varusteltu testaus- ja pilotointiympäristö, joka on herättänyt kiinnostusta erityisesti vesihuoltoa kehittävien yritysten keskuudessa. Toivomme toki lisääkin kumppanuuksia tämän osalta, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n projektipäällikkö Panu Jouhkimo toteaa.

Mikkelin jätevedenpuhdistamon yhteydessä oleva tila mahdollistaa testauksen ja pilotoinnin riittävän suuressa mittakaavassa, joka mahdollistaa uusien teknologioiden toimivuuden todentamisen käytännössä. Tällä hetkellä Mikkelin jätevedenpuhdistamoon saadaan testaus- ja pilotointikäyttöön puhdistettua jätevettä, mutta jatkossa jätevettä saadaan myös suoraan jätevesiprosessin eri vaiheista.

– Ainutlaatuista tässä on se, että aidossa puhdistamoympäristössä voidaan toimia tässä mittakaavassa, ilman että varsinainen jätevesiprosessi olisi esteenä kokeilulle tai testaamiselle, Jouhkimo kertoo.

Jouhkimo mainitsee, että tällä hetkellä testaus- ja pilotointitilaan tulee MBR-prosessissa puhdistettua jätevettä.

– Jatkossa TKI-ympäristöön on mahdollista saada vettä myös muista prosessin vaiheista sellaisena, kuin se on juuri sillä hetkellä on – ja hyödyntää reaaliaikaista prosessidataa.

Testi- ja pilotointitilat ovat yritysten käytettävissä

Jotta testaus- ja pilotointitilat saisi käyttöönsä, riittää yhteydenotto Blue Economy Mikkelin organisaatioon.

– Yhteys joko minuun tai Mikkelin kaupungin puolella Blue Economy Mikkelin koordinaattoriin Juha Kauppiseen. Hän viime kädessä auttaa yrityksen spuhdistamon testitiloihin. Kyseessä on Mikkelin vesilaitoksen tila, joka on avoin kaikille toimijoille, Jouhkimo toteaa.

Jouhkimo mainitsee, että mikäli yritystoimijan täytyy käyttää testaukseen ostopalveluita, sopivia kumppaneita löytyy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kautta

– Meillä on TKI-kumppaneina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja LUT-yliopisto, joiden kautta tähän saadaan tutkimuksellinen sekä akateeminen tuki. Näiden lisäksi meillä on myös yrityskumppaneita, jotka voivat tarjota palveluitaan mm. testaustoiminnan järjestämiseen.

LUT-yliopiston tutkijat ottavat levänäytteitä.

Japanilainen toimija testaa tuotettaan Mikkelissä

– Meillä on nyt käynnistymässä ensimmäinen kaupallinen testausliiketoiminta. Mikkeliläisen startupin (Digital MBR) kautta japanilainen AWA Paper tulee testaamaan omaa suodatuskalvoaan puhdistamotiloihimme. Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä, jotta kalvosuodatusratkaisun toimivuutta päästään testaamaan puhdistamoympäristössä.

Jouhkimo kertoo, että fyysisen infran lisäksi testausta tukee myös puhdistamon prosessidatan avaaminen yrityksille ja TKI-toimijoille, jolloin testiajossa saatuja tuloksia voidaan verrata varsinaisen prosessidataan. Datanäkökulma tukee erityisesti yritysten TKI-toimintaa.

EcoSairilan alueella on muitakin testausympäristö

– Puhdistamon lisäksi meillä on EcoSairilan alueella on myös Xamkin toteuttamia testaus-, koe- ja demonstraatioympäristöjä hule- ja kaatopaikan suotovesien käsittelyyn, biohiileen sekä biokaasun tuotantoon liittyen. Vaikka keskiössä onkin kunnallisten jätevesien puhdistus ja yhdyskuntavesien kiertotalous, meillä on muitakin vesiosaamiseen liittyviä osaamisalueita ja vahvuuksia.

Hule- ja suotovedet ovat Jouhkimon mukaan yksi osa-alue, mistä Mikkelissä löytyy osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä mahdollisia kumppanuuksia yrityksille, joiden avulla nämä voivat lähteä kehittämään tai testaamaan jotain sovellusta.

– Kaatopaikan suotovesipuhdistamon demonstraatioympäristö otetaan tämän kevään ja kesän aikaan käyttöön, jonka jälkeen yritystenkin on mahdollista päästä tekemään tutkimusta ja testausta sinne. Biokaasun tuotannon demonstraatioympäristöstä löytyy kaksi bioreaktoria, joissa voidaan tehdä kokeita kuiva- ja märkämädätyksellä.

Kaatopaikan suotoveden käsittelyn demokontti EcoSairilassa.

Biokaasuntuotannon demokontti EcoSairilassa.

Taustalla pidempiaikainen strateginen linjaus

Kyseessä on Mikkelin kaupungin pidempiaikainen strateginen linjaus, joka lähti liikkeelle uudesta jätevedenpuhdistamoinvestoinnista.

– Halusimme hyötyä tästä Mikkelin historian suurimmasta investoinnista muillakin tavoin, kuin pelkästään Saimaan vesistön näkökulmasta. Haluamme tukea samalla myös tämän alan TKI- ja yritystoimintaa.

Jouhkimo kertoo, että LUT-yliopiston vihreän kemian ja erotustekniikan laboratorio on toiminut Mikkelissä jo yli kymmenen vuoden ajan. Uutena avauksena LUT aloittaa syksyllä Mikkelissä vesiteknologian DI-ohjelman, jossa hyödynnetään myös puhdistamoympäristöä. Myös Xamkilla on vahvaa osaamista ympäristötekniikasta. Mikkelistä löytyy siis kattavaa akateemista ja tutkimuksellista taustaa yhdyskuntavesien kiertotalouden saralla.

– Tässä on eri toimijoilla vähän erilaisia rooleja, jos kaupunki tarjoaa infran ja puitteet, toimintaympäristön, Xamk ja LUT-yliopisto tarjoavat akateemista tukea ja tutkimuksellista taustaa. Paikallisista yrityksistä Operon ja Mipro tuovat mukaan testiympäristöjen kehitys- ja operointipalveluja sekä digitalisaation ratkaisuja. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei puolestaan auttaa yrityksiä sijoittumaan Mikkeliin ja kansainvälistymään, tarjoten tukeaan liiketoiminnan kehittämiseen. MikseiMikkeli tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat kehitysyhtiön palvelut. Olemme mukana yrityksen elinkaaren eri vaiheissa, perustamisesta ja toiminnan kehittämisestä, omistajanvaihdoksiin.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei ja Xamk tekevät tärkeää yhteistyötä ja organisaatioilla on Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä yhteinen osasto. Osastolla esitellään Blue Economy Mikkeliä sekä Xamkin TKI-toimintaa: kaatopaikan suotovesien käsittelyn sekä biokaasun tuotannon demonstraatioympäristöjä.

www.ecosairila.fi

www.mikseimikkeli.fi

www.xamk.fi

www.lut.fi