LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Itä-Lapissa etsitään polkuja yhteisiin onnistumisiin

Digipalvelut
18.09.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Itä-Lapin kuntayhtymän tehtäviin kuuluu alueen edunvalvonta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä alueen kehittämistyön organisointi, kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen ja lähialueyhteistyö. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki sekä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat.Itä-Lapin elinvoimaisuuden kehittymiseen sisältyy useita positiivisia mahdollisuuksia, jotka liittyvät laaja-alaisesti eri elinkeinoihin, osaamiseen ja työn tekemiseen. Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnat yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa ovat laatineet alueen yhteisen elinvoimaohjelman, jonka avulla alueen kehittämistä ja kehittymistä voidaan viedä systemaattisesti eteenpäin. Ohjelmassa yhdistetään ja kootaan omistajakuntien kuntayhtymälle määrittämiä tärkeitä elinvoimatekijöitä, jotka toimivat suuntaviivoina myös kuntayhtymän hankkeille.“Meillä kuntayhtymässä on pitkä historia kuntien välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön saavuttaminen on kuntien ja kuntalaisten etu”, kertoo kuntayhtymän johtaja Dina Solatie. High Five –hankkeessa kehitetäänkin kuntien välistä yhteistyötä asukkaiden, järjestöjen, työntekijöiden ja päätöksenteon tasoilla. Hankkeessa huomioidaan myös työvoiman ulkopuolella olevien kuntalaisten hyvinvointi sekä kehitetään ja tuodaan näkyväksi kunnissa jo olevia matalan kynnyksen osallistavia palveluita.Vallitsevan Covid-19 –virusepidemian myötä kuntien välinen yhteistyö on noussut eritoten tärkeäksi yritysten konkurssien, henkilöstön lomautusten ja irtisanomisten estämiseksi. Myös yrittäjien ja yritysten työntekijöiden henkinen jaksaminen herättää huolta. Kuluvan vuoden loppuun saakka kestävä Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19 –hanke auttaa yrittäjiä eteenpäin tässä haastavassa tilanteessa – niin liiketoiminnallisissa kuin jaksamista koskevissa huolissa. “Hanke on todella joustava, sillä toimenpiteitä muodostetaan ja muokataan yrittäjien tarpeiden mukaan. Tähän mennessä olemme henkilökohtaisesti kontaktoineet reilu 500 alueen yrittäjää”, kertoo projektipäällikkö Jukka Hakola.Epidemian mukanaan tuomat muutostarpeet on huomioitu myös lähes 500 000 € budjetin saaneessa Yrittäjien Itä-Lappi –hankkeessa. Hankkeessa luodaan yhteinen kriisiaikojen ohjeistus ja toimintamalli kuntien yrityspalveluille. “Virusepidemiasta selviämiseksi yrittäjille laaditussa alueen yhteisessä ohjeistuksessa rohkaisimme yrittäjiä ottamaan yhteyttä yritysneuvojiin myös kuntarajojen ylitse, joten yhdenmukaisen yritysneuvonnan tärkeys korostui entisestään”, kertoo yritysasiamies Jari Polvi. Myös yrityspalveluiden palveluprosesseja yhdenmukaistetaan ja toimijoiden välistä yhteistyötä syvennetään. “Jokaisella meistä yritysneuvonnassa toimivista on erityisosaamista, joten tämän osaamisen avoin ja aito vaihtaminen epäilemättä hyödyttää yrittäjiä”, Polvi jatkaa. Lisäksi hanke etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueella jo toimiville yrityksille sekä potentiaalisille uusille yrityksille.Alueelle suunnitteilla olevat isot metsätalousinvestoinnit luovat positiivista virettä haastavasta keväästä ja kesästä huolimatta. Forest In –hanke tukee Itä-Lapin ja Lapin yrittäjiä osallistumaan Boreal Bioref Oy biojalostamon rakennus- ja käynnistysvaiheeseen Kemijärvelle. Biojalostamo tuo ja luo lukemattomia uusia mahdollisuuksia teolliseen kiertotalouteen. Biojalostamon myötä alueelle syntyy Forestin ekoteollisuuspuisto, jossa hyödynnetään alueen materiaalivirtoja mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteiksi. Itä-Lapissa myös malminetsintä on aktiivista ja alueelle on suunnitteilla iso kaivosinvestointi. ILPO -hankkeella tuetaan yrittäjiä kehittämään liiketoimintaa malminetsinnän palvelutarpeisiin sekä luomaan kuntarajat ylittäviä malminetsintää tukevia ekosysteemejä. “Hankkeessa syntyvät ekosysteemit ovat hyödynnettävissä myös muilla toimialoilla, kuten elokuva-, TV- ja mainostuotannoissa”, kertoo ILPO –hankkeen projektipäällikkö Minna Vaaramaa-Hiltunen.Jo päättyneen East Lapland Film Productions -hankkeen koulutuksissa informoitiin alueen asukkaita ja yrittäjiä tuotantojen ansaintamahdollisuuksia. Hankkeen kouluttajan, Ilkka Mukkalan, tekemän viestintätyön myötä alueelle saatiin kaksi mainostuotantoa, jotka jättivät alueelle yhteensä noin 50 000 €. “Alueviestintää varten tuotimme kuntien omarahoituksella viisi kuntaa, neljä vuodenaikaa ja yli 100 000 kuvauslokaatiota sisältävän kuvapankin”, kertoo Solatie.Teollisuuden lisäksi matkailun kasvu on ollut jo pitkään nousujohteista. “Lumettomalle ajalle kasvua haetaan viipymän pidentämisellä. Itä-Lapin ainutlaatuisissa järvi- ja vaaramaisemissa, kansallispuistoissa, kulttuurikohteissa sekä omaleimaisissa aktiviteeteissa riittääkin ihmettelemistä pidemmäksi aikaa”, kertoo Solatie. Alueella on tehty jo pitkään laajapohjaista yhteistyötä ja tuotekehitystä kesämatkailun nostamiseksi ja viipymän pidentämiseksi. Nyt myös tutkitusti maailman puhtaimmasta ilmasta, itälappilaisesta ilmasta, on tuotettu tunnus alueen matkailutoimijoidenkäytettäväksi. “VÄRI -hankkeen myötä syntynyttä Puhdas - kaunis Itä-Lappi –tunnusta voidaan hyödyntää melkeinpä millä toimialalla vaan”, kertoo hanketyöntekijä Janne Mukkala. VÄRI -hanke hyödyntää Helsingin yliopiston hallinnoiman Värriön tutkimusaseman tuottamaa julkista ilmakehätutkimusta. Tutkimusasema sijaitsee Sallan kunnassa ja ilmakehän lisäksi siellä kerätään pitkiä havaintosarjoja mm. marja- ja käpysadoista, linnuista ja hyönteisistä. Mukkala kertoo, että näiden havaintosarjojen avulla seurataan pohjoisen metsä- ja tunturiluonnon muutoksia ja niihin vaikuttavia ilmastotekijöitä.Kaikissa Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeissa edistetään kestävää kehitystä. Erityisesti Vähä C -hankkeessa, jossa alueen kuntiin luonnostellaan vähähiilisyysstrategia ja toimenpideohjelma. ”Itä-Lapissa on meneillään isoja julkisen puolen rakennusinvestointeja ja hankkeella tuen kuntia huomioimaan puurakentamisen mahdollisuuden sekä vähähiilisyyden rakentamisprosessin eri vaiheissa”, kuvailee projektipäällikkö Sari Leinonen. Hankkeessa autetaan myös itälappilaisia yrityksiä toiminnan hiilijalanjäljen laskennassa sekä liiketoiminnan päästöjen vähentämissuunnitelman laatimisessa. Lisäksi yrityksille tuotetaan tietoa julkisten hankintojen tulevista vähähiilisyyskriteereistä. ”Hankkeella kehitämme elinkeino- ja kuntasektorin toimintatapoja kohti kestävää elinkeinotoimintaa ja kiertotaloutta. Nämä ovat tärkeitä toimia ekologista kestävyyskriisiä vastaan”, Leinonen jatkaa.
  • High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin (ESR)
  • Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19 (ESR)
  • Yrittäjien Itä-Lappi (Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus)
  • Forest In – Palvelutarve ja –resurssit Itä-Lapin metsätalousinvestoinneissa (EAKR)
  • ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä (EAKR)
  • VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää (EAKR)
  • Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa (EAKR)
Kiinnostuitko? Yhteystietomme löydät osoitteesta italappi.fiArtikkeli on julkaistu Oulun, Kainuun ja Pohjois-Suomen Yritysmaailma -lehdessä 3/2020.