LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

OSAO kouluttaa ammattilaisia maarakennus- ja kaivosalalle

Digipalvelut
18.12.2020 | Koulutus ja opiskelu, Teollisuus

OSAOn (ent. Oulun seudun ammattiopisto) pohjoisin toimipiste on Taivalkosken yksikkö, joka kouluttaa metsä-, maarakennus- ja kaivosalan osaajia sekä lähihoitajia. Ajanmukainen opetuskalusto ja yksikön läheisyydessä sijaitsevat harjoitustyömaat tarjoavat erinomaiset puitteet ammatin oppimiselle. Yksiköstä valmistuneet työllistyvät lähes sataprosenttisesti. Taivalkosken yksikön lisäksi maarakennusalan ammattilaisia koulutetaan myös Haukiputaan yksikössä.

– Yhä suurempi osa koulutuksesta tapahtuu työelämässä. Se on suuri muutos, jonka tavoitteena on nopeuttaa tutkintojen suorittamista ja nostaa läpäisyastetta niin, että opiskelijat valmistuvat ajoissa. Myös ammatillisen koulutuksen kenttä uudistuu: koulutuksen järjestäjät joutuvat ajattelemaan koulutusta aiempaa enemmän työelämän kannalta, kertoo Oulun seudun ammattiopiston tekniikan ja liikenteen koulutuspäällikkö Osmo Pyykkönen. Hän vastaa OSAOn Taivalkosken yksikössä kaivostyöntekijöiden ja maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksista.

– Näen uudistuksen mahdollisuutena, vaikka suuria muutoksia tehdään nopealla aikataululla. Uudistuksen myötä säästetään valtion varoja, lyhennetään opiskeluaikoja ja saadaan opiskelijat työllistymään nopeammin yrityksiin. Uskon, että uudistukset lisäävät myös työelämän, oppilaitosten ja opiskelijoiden aktiivisuutta ja parantavat opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja liikkuvuutta

Tutkinnon perusteisiin muutoksia

OSAOn ammatillisten koulutusten perustutkintojen sisällöt ovat parhaillaan työn alla opetushallituksessa. Ensimmäisten joukossa oli kaivosalan perustutkinto, jossa uudet tutkinnon perusteet tulivat käyttöön nyt syksyllä 2020. Kaivosalan perustutkinto painottuu entistä enemmän työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

– Kaivosalan perustutkinnon suorittanut kykenee työskentelemään vaihtelevissa työelämän tilanteissa, ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään ja hahmottaa työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä työnsä työohjeiden pohjalta ja tuntee prosessien asettamat vaatimukset. Hän osaa ottaa erityisen tarkkaan huomioon työturvallisuuden ja kestävän kehityksen. Erikoistua voi kaivosrakentamiseen, kaivoskoneiden ja -laitteiden huolto- ja korjaustöihin, kaivoskoneiden tai kaivosteollisuuden kuljetustehtäviin kaivosalueella ja sen ulkopuolella tai varsinaisiin rikastustehtäviin kaivoksissa, sanoo Pyykkönen.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa opiskelija voi valita valinnaisia tutkinnon osia samasta perustutkinnosta tai jopa toisesta tutkinnosta. Opinnot voidaan räätälöidä työelämän tarpeita vastaaviksi jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen. Opiskelijan vaihtaessa toiseen työtehtävään, voi hän halutessaan opiskella yksittäisiä tutkinnon osia (osatutkinto) tai opiskella koko tutkinnon. Nykyisessä koulutusmallissa yhteishakua täydennetään jatkuvalla haulla.

– Kaivostyöntekijöiden ja maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksiimme voi nyt hakeutua yhteishaun lisäksi koulutuskalenterimme jatkuvan haun kautta. Opintoihin hakeudutaan valtakunnallisen Opintopolun kautta. Jatkuvan haun myötä opiskelijat voivat aloittaa opintonsa ympäri vuoden opintojen sopivissa saumakohdissa, kun opetus muuttuu teorian ja käytännön oppimisen välillä, Pyykkönen kertoo.

Kaivosalan koulutuksen kehittäjä

Taivalkoskella on koulutettu kaivosalan ammattilaisia vuodesta 2013 lähtien. Koulutusta varten yksikköön on perustettu monipuolinen oppimisympäristö.

– Opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä kaivannaisalan toimintaympäristö on laaja. Taivalkoskella on kaivosalan opetukseen huippukalusto. Olemme hankkineet esimerkiksi 1,5 miljoonaa euroa maksaneen Metson laitosautomatisoidun, tela-alustaisen murskausaseman. Yhdessä prosessiautomaation ja simulaattoreiden kanssa se palvelee laaja-alaisesti kaivos- ja maarakennuskoneenkuljettajien oppimista. Tällaista kalustoa ei ole missään toisessa oppilaitoksessa Suomessa, toteaa Pyykkönen. Taivalkosken yksiköllä on leukamurskain, kartiomurskain, seula ja valvomolaitteet. Opiskelijat valmistavat asiakastöinä erilaisia kallio- ja soramurskeita.

– Tuotteiden laatu tutkitaan laboratoriossamme tai puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, jotta ne varmasti täyttävät asiakkaiden vaatimukset, Pyykkönen korostaa.

Kaivos- ja maarakennusala toimivat yhdessä

Taivalkosken yksikkö kouluttaa kaivostyöntekijöitä, jotka tekevät louhinnan keskeisiä työtehtäviä. Opiskelijat osaavat huoltaa käyttämiään koneita ja laitteita sekä tehdä ennakoivaa ja korjaavaa kunnossapitoa. Prosessin käynnissäpito on keskeisin tehtävä; opiskelija osaa säätää ja valvoa koneautomaation avulla prosessia käynnin aikana. Myös rikastusta käsitellään mekaanisen hienonnuksen ja rikastuksen yksikköprosessien osalta. Näin opiskelijat oppivat ymmärtämään kaivos- ja rikastustekniikkaa. Uusien tutkinnon perusteiden myötä C-kuljettajakortti mahdollistaa opiskelijan toimimisen myös kaivannaisalan lopputuotteiden kuljetustehtävissä. Kaivosalan koulutuksen rinnalla OSAOn Taivalkosken yksikössä myös maarakennuskoneen kuljettajat saavat vahvan kokemuksen murskaus- ja kaivannaisalan toiminnasta.

– Kaivosalan ja maarakennuksen koulutukset tukevat toisiaan hyvin. Kaivosalan opiskelijat opettelevat myös maarakennuskoneiden ja mittalaitteiden käyttöä, joista on heille paljon hyötyä tulevaisuuden työelämässä. Maarakennusalan opintoihin kuuluu mm. murskauksen perusteita, jotta opiskelijat voivat helpommin työllistyä kaivosalan tehtäviin.

– Toisaalta tutkinnon perusteet ovat sellaiset, että kaivosalan opiskelijamme saavat niin laajan ammattitaidon, että he voivat halutessaan työskennellä maarakennuksen eri tehtävissä, esimerkiksi maarakennuskoneiden kuljettajina, maa- ja kiviainesten jalostuksessa, kuljetustehtävissä tai perinteisissä maarakennuksen töissä. Laaja-alainen tutkinto parantaa opiskelijoidemme työllistymismahdollisuuksia, kertoo Pyykkönen.

Yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa

OSAOlla on hyvät suhteet kaivos- ja maarakennusalan yrityksiin.

– Olemme lisänneet opettajiemme työelämäyhteyksiä niin, että ammattitaito pysyy ajan tasalla ja yhteydenpito yrityksiin on säännöllistä. Myös oma yritystoimintamme kehittyy myönteisesti: murskausurakoille on kysyntää, asiakaskanta on hyvä ja asiakassuhteet kehittyvät. Osmo Pyykkönen kertoo, että OSAOn Taivalkosken yksikössä on nyt mahdollista suorittaa myös lukio-opintoja eli suorittaa ns. kaksoistutkinto.

– Opiskelemalla lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla voi saada enemmän osaamista ja valmiuksia työelämään ja jatko-opintoihin. Kaivos- ja maarakennusalan koulutuksissa voidaan käyttää koulutussopimuksien sijasta myös oppisopimuksia.

– Nykyään oppisopimustoiminta on OSAOssa jalkautettu kaikkiin perustutkintoihin. Oppisopimuksia voidaan tehdä kaikissa yksiköissä ja kaikissa perustutkinnoissa. Oppisopimus on työntekijän ja työnantajan välinen palkkasopimus, josta hyötyvät molemmat osapuolet: opiskelija saa työstään palkkaa ja työnantaja voi kouluttaa opiskelijaa oman yrityksensä tarpeita varten vakituiseen työhön. Osaan koulutuksen kustannuksista työnantajalle maksetaan myös koulutustukea.

– Kaivoskoulutuksessa olemme ajan hermolla. Tästä on osoituksena tutkinnon perusteiden uudistus, joka astui voimaan 1.8.2020. Uudistuksessa OSAO on yhdessä kaivosteollisuuden ja teknologiateollisuuden kanssa ollut vaikuttamassa kaivostyöntekijöiden työelämävaatimuksiin samalla huomioiden kaivannaisalan suhdanneherkkyyden tuomat askeleet myös muissa tehtävissä. Toinen olennainen yhteistyön kehittämisen alue on OSAOn, Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulujen sekä kaivosalan toimijoiden välinen yhteistyö.

– Kaivos- ja maarakennusalalla tarvitaan myös esimiehiä eli insinööritason koulutusta. Olisi suotavaa, että osa opiskelijoistamme jatkaisi opintojaan tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakouluissa, esim. Kajaanissa tai Rovaniemellä, sanoo Pyykkönen lopuksi.

www.osao.fiwww.opintopolku.fi

Artikkeli on julkaistu Opintomaailma 2020–2021 -lehdissä (Länsi-Suomi, Itä- ja Pohjois-Suomi).