Pyydä tarjous

Metsätalouden tukiin on tulossa muutoksia ensi vuonna

Digipalvelut
05.05.2023 | Maa- ja metsätalous

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, korvaa nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Metkassa tuetaan pääpiirteittäin samanlaisia töitä kuin kemerassakin; yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitoa ja metsätieverkon ylläpitoa.

Metsätalouden tuet kannustavat yksityisiä metsänomistajia toimiin, joilla lisätään metsien kasvua, turvataan ja lisätään metsien biologista monimuotoisuutta, edistetään metsätalouden vesiensuojelua, hillitään ilmastonmuutosta, edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja pidetään yllä metsätalouden tieverkkoa.

Uudessa metsätalouden kannustejärjestelmässä tuettavia töitä ovat:

  • taimikon ja nuoren metsän hoito, pienpuun keruu
  • terveyslannoitus
  • suometsän hoitosuunnitelmien laadinta
  • suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen
  • metsätalouden tieverkosto
  • ympäristötuki, metsäluonnon hoito
  • kulotus

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa. Voimaantuloa edeltää Euroopan komission hyväksyntä, jota odotetaan viimeistään syksyksi. Tukien yksityiskohdista ja tukitasoista säädetään asetuksessa, jonka hallitus antaa komission käsittelyn jälkeen.

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuki haetaan jälkikäteen

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tukimenettely muuttuu erilaiseksi kuin mitä se on kemerassa. Nykyisessä kemera-järjestelmässä metsänomistaja lähettää Metsäkeskukseen rahoitushakemuksen ennen töiden aloittamista. Töiden toteutuksen jälkeen metsänomistaja lähettää Metsäkeskukseen toteutusilmoituksen. Hakemuksen ja toteutusilmoituksen voi lähettää metsänomistajan puolesta myös asiamies tai toimija. Tuki maksetaan toteutusilmoituksen perusteella. Metkassa tuki haetaan pelkästään töiden toteuttamisen jälkeen tehtävällä toteutusilmoituksella eikä ennakkohakemusta tarvita.

Taimikon ja nuoren metsän hoitokohteelle voi saada uudestaan tukea, jos edellisen tuen maksusta on kulunut vähintään viisi vuotta. Viiden vuoden aikaraja koskee myös kemera-aikana saatuja tukia. Tukea voi siis saada uudestaan, kun kemeran mukaan maksetusta tukimaksusta on kulunut vähintään viisi vuotta.

Tukimenettelyn tavoitteena on innostaa oikea-aikaisiin taimikonhoitotöihin, jolloin tuloksena on hyvä ensiharvennusmetsä. Tuen saaminen uudestaan samalle alueelle mahdollistaa esimerkiksi sen, että ensin saa tukea taimikon varhaishoitoon ja sitten uudelleen tukea varttuneen taimikon viimeiseen taimikonhoitoon. Hyvä varhaishoidon ajankohta on yleensä noin viisi vuotta taimikon perustamisesta. Viimeinen taimikonhoito tulisi tehdä, kun taimikko on noin viiden metrin pituudessa. Taimikonhoitotöiden aikaväli on eteläisessä Suomessa keskimäärin 6–8 vuotta.

Tukea suometsien hoitosuunnitelmiin ja vesiensuojeluun

Metkassa suurin muutos verrattuna nykyiseen kemera-järjestelmään liittyy suometsiin. Ojien kunnostustöihin ei enää jatkossa myönnetä tukea, vaan sen sijaan maanomistajat voivat saada tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen. Tukea voidaan myöntää myös hoitosuunnitelmassa esitettyjen vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen.

Kulotus on uusi tuettava työlaji

Uudessa metsätalouden kannustejärjestelmässä maanomistajat voivat hakea tukea kulotuksiin. Kulotuksen tavoitteena on edistää biologista monimuotoisuutta. Kulotuksissa syntyy palaneen puun esiintymisestä riippuvaisille eliölajeille sopivia elinympäristöjä. Tuen saanti edellyttää säästöpuiden jättämistä kulotettavalle metsänuudistamisalalle ja näiden säästöpuiden polttamista. Tuki maksetaan kulotetun alueen pinta-alan perusteella. Säästöpuiden polttaminen korvataan erikseen.

Metsäteiden ympärivuotinen käyttö tavoitteena

Metsäteiden tuella halutaan varmistaa, että metsätieverkosto pysyy käyttökelpoisena ympäri vuoden. Metkassa tukea myönnetään metsätalouden käytössä olevien yksityisteiden perusparannukseen ja uusien metsäteiden rakentamiseen kuten kemerassakin.

Terveyslannoitukseen tukea lannoitetun pinta-alan mukaan

Terveyslannoituksen tuen tarkoituksena on parantaa metsän ravinnetasapainoa ja lisätä metsien kasvua ja hiilen sidontaa. Metkassa tukea voi saada suometsien tuhkalannoitukseen sekä metsiin, joiden maaperässä esiintyy boorin puutosta.

Kemerassa tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella, mutta metkassa tuki on kemerasta poiketen kiinteä pinta-alaperusteinen tuki.

Ympäristötuki ja tuki luonnonhoitohankkeisiin pysyvät lähes ennallaan

Ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden tuen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden edistäminen talousmetsissä. Uudessa kannustejärjestelmässä tuet ovat periaatteiltaan samanlaisia kuin kemerassakin.

Metka-työt voi aloittaa vasta vuonna 2024

Metsänomistajan täytyy toimittaa Metsäkeskukseen ennakkosuunnitelma töistä, joihin hän hakee metka-tukea. Ennakkosuunnitelma täytyy toimittaa kaikista muista paitsi taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon töistä. Töihin voi ryhtyä vasta sitten, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja suunnitelman.

Töiden suunnittelun voi kuitenkin aloittaa jo ennen metka-lain voimaantuloa.

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki ei vaadi ennakkosuunnitelmaa. Töitä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin metka-laki on tullut voimaan. Jos metka tulee voimaan 1.1.2024, niin vasta 1.1.2024 alkaen tehdylle työlle voi saada tukea.


Teksti- ja kuvalähde: Metsäkeskus

Muita uutisia