Pyydä tarjous

Haltonin kehittämä uusi ilmavirtaratkaisu vähentää tartuntariskiä potilashuoneissa

Digipalvelut
30.01.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sairaalaympäristöissä hoitohenkilökunta on erittäin alttiina potilaista tarttuville infektioille, jonka vuoksi Halton on kehittänyt ainutlaatuisen ilmavirtaratkaisun vähentämään tartuntariskiä sekä suojaamaan hoitohenkilökuntaa hoitotiloissa esiintyviltä mikrobeilta. Halton Vita Patient Ava (VPA) on täydellinen huoneyksikkö, jossa huoneen viilennys ja lämmitys on yhdistetty suojaavaan ilmavirtaratkaisuun. Tämä mahdollistaa potilaalle hyvän sisäilmaston ja hoitohenkilökunnalle turvallisen työskentely-ympäristön.

– Halton Vita Patient Ava muodostaa potilaan ja hoitohenkilön välille suojaavan ilmavirran, joka estää potilaan bakteereja pääsemästä hoitohenkilökunnan hengitysvyöhykkeelle ja ehkäisee siten hoitohenkilökunnan altistumista. Ratkaisua voidaan soveltaa sekä potilashuoneissa että erityistiloissa. Kyseessä on Haltonin oma innovaatio, jolle on haettu myös patenttia, kertoo Haltonin tarjontapäällikkö Ismo Grönvall.

Haltonin tarjoamiin ilmavirtaratkaisuihin kuuluu suunnittelu, käyttöönotto, automaatio sekä rakennetun järjestelmän validointi.

Pienempää altistumisriskiä oikeanlaisella ilmanvaihdolla

Grönvall kertoo Työterveyslaitoksen toteuttamasta Kunta10-tutkimuksesta, joka kuvaa sairauspoissaoloja ammateittain. Tulosten valossa lähihoitajat ja hoitajat ovat ylimpänä sairauspoissaoloissa, keskimäärin 26 päivää vuodessa – seuraavina tulevat lastenhoitajat, laitoshuoltajat ja sairaanhoitajat.

– Vaikka syyt sairauspoissaoloihin ovat moninaiset, hoitajat altistuvat työskennellessään sairaiden potilaiden viruksille ja bakteereille, Grönvall toteaa.

Asiaa on tutkittu mm. Turun AMK:n toimesta ja siitä on julkaistu vuonna 2018 tehty tutkimus: “Suojaava ilmanjako sairaaloiden eristystiloissa”.

– Kun puhutaan infektioeristystilasta, jossa potilaalla on jokin tarttuva infektio, hoitohenkilökuntakin saa tartuntoja, suojavaatteista ja hengityssuojaimista huolimatta.

Kyseisessä Turun AMK:n tutkimuksessa, asiaa tutkittiin laboratorio-olosuhteissa. Käytössä oli keinotekoisella hengitysfunktiolla varustettuja lämpönukkeja. Tuloksissa todettiin, että ilmanjaolla on merkittävä vaikutus altistumiseen. Halton on jatkanut aiheen tutkimista omassa tutkimuskeskuksessaan Kausalassa ja ostanut lisätutkimuksia Turun AMK:n tutkimusorganisaatiolta.

Oikein suunnattu tuloilma estää henkilökunnan altistumista

– Olemme tutkineet sekä eristystilassa että potilashuoneessa henkilökunnan altistumista ja toisaalta suojaamista. Tehtyjen tutkimusten lopputuloksena on syntynyt meidän potilashuoneratkaisu, jossa säteilypaneeliin on integroitu tuloilma. Ratkaisussa tuloilman jako on toteutettu kattopaneelin molemmin puolin sijoitettujen suutinrivistöjen kautta. Ilmasuihkut puhaltavat toisiaan vastaan ja kun ne törmäävät keskenään, ilmasuihku suuntautuu alaspäin. Ilmasuihkun ansiosta potilaan uloshengitysilma ei nousekaan hoitajan hengitysvyöhykkeelle, vaan se laimenee tuloilman myötä ja kulkeutuu alaspäin, jolloin hoitohenkilön sisäänhengitysilma pysyy puhtaana. Näin hoitajan altistuminen potilaan uloshengitysilman mikrobeille pienenee, Grönvall esittelee.

Integroitu automaatiojärjestelmä

Haltonin potilashuoneratkaisuun on integroitu myös automaatiojärjestelmä. Hoitajan tullessa huoneeseen, huoneeseen johdettavan ilmavirran määrää muutetaan joko hallintapaneelista tai automaattisesti liiketunnistimen perusteella. Kun asetetaan hoitajaa suojaava hoitomoodi päälle, potilashuoneen ilmavirta lisääntyy. Hoitajan poistuessa tilasta, huoneen ilmavirta palautetaan takaisin normaalitilaan. Normaalitilassa ilmavirta on hoitomoodia pienempi ja olosuhteet tutkitusti viihtyisät. Järjestelmällä saavutetaan myös merkittävää energiansäästöä, koska huoneen ilmavirtaa tarvitsee nostaa vain hoitotilanteessa. Säästöjä syntyy myös vähenevien sairauspoissaolojen kautta.

Haltonin kehittämä uusi potilashuoneiden ilmanvaihtoratkaisu, Halton Vita Patient Ava, soveltuu sekä saneeraus- että uudiskohteisiin.

– Ratkaisu on sovellettavissa myös eristyshuoneisiin. Koska eristystilojen tarve vaihtelee, meidän automaatiojärjestelmä mahdollistaa sen, että sairaalan eristysosastolla voi olla samaan aikaan infektioeristyshuoneita, suojaeristyshuoneita (potilaalla immuunitasoa heikentävä sairaus) sekä neutraaleja huoneita, eli normaaleita potilashuoneita.

Grönvall kertoo, että ilmanvaihtojärjestelmää voidaan säätää tarpeen mukaan paneelista nappia painamalla. Normaalitilassa huoneessa tarvittava ilmavirta tippuu tyypillisesti noin yhteen kolmasosaan eristyshuoneissa vaadittavasta tasosta.

– Tämä tuo joustavuutta tilojen käyttöön. Samoja tiloja voidaan käyttää myös normaaleina potilashuoneina, silloin kun ilmaeristystarvetta ei ole. Samalla syntyy automaattisesti myös energiansäästöä. Moodin muuttaminen voidaan toteuttaa vain nappia painamalla.

Grönvall kertoo, että ilmaeristyshuoneessa tuloilman jako on toteutettu suutinhajottajaparilla, jolla aikaansaadaan suojaava ilmanjako.

– Näihin kaikkiin liittyy olennaisesti ratkaisuihin kehitetty automaatiojärjestelmä, joka tekee kaikki toiminnot automaattisesti ja moodeja on helppoa muuttaa hallintapaneelista.

Hallintapaneelit on koodisuojattuja, joten ilmastoinnin moodin muuttaminen ei voi tapahtua vahingossa.

Energianhallinta ja tilojen monikäyttöisyys korostuvat eristyshuoneratkaisuissa

Pandemioiden yhteydessä sairaaloissa on suuri tarve eristyshuoneille, mutta normaalitilanteessa huoneiden monikäyttöisyys on keskeisessä roolissa. Jotkut sairaalat ovat jo reagoineet tähän rakennuttamalla monikäyttöisiä infektioeristyshuoneita.

Grönvall kertoo, että eurooppalaisessa standardointiryhmässä keskustellaan parasta aikaa, onko eristyshuoneissakaan tarpeen pitää jatkuvasti niin suuria ilmanvaihtomääriä, kuin tällä hetkellä vaaditaan.

– Kun potilas on huoneessa yksin, voisiko ilmanvaihto olla silloin pienempi kuin nyt vaadittu 200 litraa sekunnissa. Hoitajan tullessa huoneeseen ilmanvaihdon määrää säädettäisiin tarpeen mukaan suuremmalle. Meidän Halton Vita Iso -eristyshuoneratkaisu kykenee huolehtimaan tilan ilmanvaihdon automaattisesta säätämisestä erilaisissa käyttötilanteissa.

Grönvall mainitsee Hollannissa tehdystä useamman kuukauden kestäneestä tutkimuksesta, jossa seurattiin eristyshuoneiden käyttöastetta pandemiantilanteen ulkopuolella. Tutkimus osoitti, että vain 10 % ajasta eristyshuoneet olivat varsinaisessa eristyshuonekäytössä.

– Tulokset kuvaavat aika hyvin tilojen monikäyttöisyyden potentiaalia. Normaalitilanteessa eristyshuoneet voisivat olla 90 % ajasta jossakin muussa käytössä, Grönvall toteaa.

Tilan olosuhdevaatimuksista ilmanvaihdon toimivuuden todentamiseen

Haltonin toteuttamien kohteiden toteutukset lähtevät liikkeelle tiloille tarkoin määritellyistä olosuhdevaatimuksista, jotka suunnittelussa ja toteutuksessa on saatava toteutumaan.

– Meidän on aina pystyttävä todistamaan, että tarjoamallamme ratkaisulla päästään sille asetettuihin vaatimuksiin. Meidän vastuullemme voi kuulua pelkkä järjestelmän toimitus, mutta siihen voi liittyä myös olosuhteiden todentamiseen liittyvät validoinnit, Haltonin potilas- ja eristyshuoneratkaisuiden suunnittelukonsultaatiosta, automaatiosta ja käyttöönotoista vastaava Ville Purho kertoo.

Validoinneissa tehdään mitattavan kohteen mukaan valikoituja puhdastilamittauksia, joiden kautta voidaan todentaa että tiloille määritelty hiukkaspitoisuus toteutuu Haltonin ilmanvaihtojärjestelmällä. Purho mainitsee, että mikäli ilmanvaihto on riittävän tehokas, huoneilman partikkelipitoisuus laskee vaaditussa ajassa määriteltyyn puhtaustasoon.

Järjestelmät ovat itseohjautuvia

Suojaavan ilmanvaihdon säätöjärjestelmät huolehtivat, että asetetut tilan tavoitearvot toteutuvat ilmanvaihdon tehokkuuden sekä yli- ja alipaineisuuden osalta. Elleivät määritellyt tavoitearvot jostakin syystä toteudu, järjestelmä antaa hälytyksen.

– Laitteet ovat jatkuvasti aktiivisesti säätyviä laitteita ja niillä on mahdollista säätää samanaikaisesti sekä tilan ilmanvaihtoa että huoneen painesuhdetta, Purho esittelee.

Haltonin Health -segmentin Key Account Manager Teemu Ruuska lisää, että ilmanvaihdon toimintaa on mahdollista seurata myös etäpalvelun kautta.

– Halton Vita automaatio-järjestelmät ovat aina liitettävissä meidän etäpalvelimille, jolloin Villen kaltaiset Haltonin asiantuntijat voivat tarkastella niiden toimintaa ja tehdä sen kautta mahdollisia ennakoivia huoltotoimenpiteitä, Ruuska kuvailee. Palvelemme asiakkaitamme laajasti terveydenhoidon tilojen ilmanvaihdon suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa elinkaaren aikana.

www.halton.com