Pyydä tarjous

Hyviä tekoja hyvän elämän puolesta 

Digipalvelut
07.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Lahden Diakonialaitoksella on jo yli 150 vuoden kokemus siitä, miten palveluja kehitetään ihmisten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Lahden Diakonialaitos pyrkii toiminnallaan pitämään huolta erityisesti niistä ihmisistä, jotka uhkaavat jäädä vaille osallisuutta ja tarvitsemaansa tukea. Avun tarve ei vuosien varrella ole vähentynyt, mutta auttamisen muodot ovat muuttuneet yhteiskunnallisten tilanteiden mukaan. Muuttuviin tarpeisiin Lahden Diakonialaitos on kehittänyt toimintavuosien aikana aina uusia toimintamuotoja, joiden käynnistäminen on edellyttänyt monesti pioneerityötä vaikeissakin olosuhteissa. Diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen kertoo, että Lahden Diakonialaitoksen toiminnan ydin on ihmisten kohtaamisen saralla. - Kaikki meidän eri toiminnot tuovat merkityksellisyyttä ihmisten elämään. Toiminta tuo konkreettisesti yhteenkuuluvuutta ja yhteisössä mukana olemista ja tutkitusti näillä on merkittäviä hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, Karjalainen määrittelee. - Lahden Diakonialaitos tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä diakoniapalveluja, joita toteutamme erilaisilla rahoitusmalleilla. On hienoa, että nämä kaksi ”orkesteria” on saatu soittamaan yhteistä säveltä, Karjalainen kuvaa. Monipuolinen Dilakortteli on eri ikäisiä ihmisiä tavoittava toimintakokonaisuus 

Dilakorttelissa on kyse ainutlaatuisesta osallisuuskorttelista Lahden toimintaympäristössä ja myös valtakunnallisestikin.  

- Dilakortteli on Lahden Diakonialaitoksen toimintakokonaisuus; hyvinvointi- yhteisö ja -osallisuuskortteli. Kortteli on myös kumppanuusverkosto, jossa toimii monia meidän yhteistyökumppaneitamme. Dilan omien yksiköiden lisäksi teemme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, Karjalainen kertoo. 

- Olemme rakentaneet Dilakorttelissa aidon yhteisö- ja osallisuuskorttelin, jossa eri ikäiset ryhmät kohtaavat toisiaan, erilaisilla tavoitteilla ja menetelmillä. Kaikki rakentuu sen ympärille, että me Lahden Diakonialaitoksella autamme ja tuemme ihmisiä, jotka ovat jäämässä muun avun ulkopuolelle. Teemme sitä työtä, jota muut eivät yhteiskunnassa tee ja kohtaamme ihmisiä, jotka eivät muutoin tule nähdyksi.  

- Pyrimme yhdistämään eri taustasta tulevia ihmisiä. Dilakorttelissa on hyvin monenlaista toimintaa. Korttelin eri työmuodot tavoittavat odottavia äitejä, pikkulapsiperheitä, nuoria, maahanmuuttajia, ikäihmisiä ja monia muita, jotka kaipaavat tukea arkeensa. Ikäihmisille tarjoamme erilaisia asumispalveluita ja korttelissa asuu tällä hetkellä noin100 ikäihmistä. Työikäisille tarjoamme muun muassa tuettua vapaaehtoistoimintaa, nuorille on erilaista työpajatoimintaa. Lapsiperheille on muun muassa Särö-vapaaehtoistoimintaa ja Vauvan Taika-toiminta tarjoaa tukea raskaana oleville ja vauvaperheille, Karjalainen kertoo. Oppimisystävällinen työympäristö Karjalaisen mukaan Dilakortteli toimii ikään kuin osallisuusalustana, johon erilaiset ihmiset ja toiminnot kiinnittyvät.  - Oppilaitosyhteistyö on hyvin vilkasta. Kortteli on myös tutkiva ja oppiva kortteli, jossa haluamme kaiken aikaa kehittyä ja mennä eteenpäin ja jossa voidaan ketterästi kokeilla erilaisia asioita. Teemme Suomen Diakoniaopiston lisäksi vahvaa yhteistyötä muun muassa LAB-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.  - Me saamme usein hyvää palautetta yhteistyökumppaneiltamme, että teemme aidosti ja konkreettisesti asioita. Se onkin osa Dilakorttelin toimintafilosofiaa, että me laitamme oikeasti ”kädet multaan” ja olemme konkreettisesti mukana ihmisten arjessa ja elämässä. Se vaatii paljon koordinointia, selvittelyä ja tutkimustyötä, mutta se kyllä kannattaa, Karjalainen sanoo ja jatkaa: - Korttelin ovet ovat auki ihan kaikille ja haluamme tavata ja kohdata kaikkia lahtelaisia. 

Yhteisöllisyys toteutuu myös vapaaehtoistoiminnan rakenteen kautta 

- Dilakorttelin puitteissa koordinoimme Lahden alueella yli 300 vapaaehtoisen toimintaa. Vapaaehtoiset ovat valtava lisäarvo meidän korttelitoimintaamme. He ovat muun muassa lapsiperheissä arjen apuna ja tukena, he toimivat mentoreina nuorille ja antavat aikaansa sitä kaipaavalle. Yhteisöllisyys toteutuu myös vapaaehtoistoiminnan rakenteen kautta monipuolisesti, Karjalainen kuvaa. 

Karjalaisen mukaan Dilakorttelin yhteisörakenne on mahdollistanut upeita ja ainutlaatuisia asioita. Esimerkkinä hän mainitsee muun muassa Sote-työpaja Stoorin. 

- Olemme ensimmäisiä toimijoita Suomessa, joka tarjoaa työ- ja koulutuselämän ulkopuolella oleville nuorille työpajatoimintaa sosiaali- ja terveyskärjellä. Tätä toimintaamme on benchmarkattu nyt jo pääkaupunkiseudulle ja Ouluun. - Sote-työpaja Stoori tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia nuorille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalasta tai kasvatus- ja ohjausalasta. Stoorissa nuoret pääsevät kokeilemaan näiden alojen monipuolisia työtehtäviä eri-ikäisten asiakkaiden parissa ja saavat valmennusta jatkosuunnitelmien tekemiseen. Työpajajakson aikana mm. suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia ohjaustuokioita Dilakorttelin eri asiakasryhmille. Nuori pääsee myös halutessaan tutustumaan esimerkiksi hoitotyöhön ikäihmisten palveluasumisyksikköihin tai varhaiskasvatustyöhön päiväkotiin, Karjalainen selvittää. Tukea vapaaehtoisuuteen -malli kehittyy ja kasvaa osana yhteisöllistä Dilakorttelia  - Olemme pari vuotta kehittäneet ja toteuttaneet ainutlaatuista, eri-ikäisille erityisryhmille ja elämän murrostilanteissa oleville henkilöille suunnattua Tukea vapaaehtoisuuteen -mallia, joka toimii ihmisten osallisuuden mahdollistajana. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille tasavertainen mahdollisuus päästä mukaan vapaaehtoistoimintaan.  - Tuettu vapaaehtoistoiminta on oppikirjaesimerkki siitä, miten me tarjoamme tilaisuuksia ja mahdollisuuksia toimijuuteen. Tuetut vapaaehtoiset ovat erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, joille vapaaehtoisena toimiminen ei olisi mahdollista ilman tukea, Karjalainen toteaa ja jatkaa: - Vapaaehtoisena voi elämän murrostilanteessa löytää uutta mielekästä tekemistä ja olla mukana kehittämässä yhteisöllistä ja toiminnallista Dilakorttelia. Vapaaehtoisena voi toteuttaa itseään omien voimavarojen puitteissa ja osallistua merkitykselliseen vapaaehtoistoimintaan tuetusti ja matalalla kynnyksellä. Sitä kautta tuettu vapaaehtoinen henkilö saa onnistumisen kokemuksia ja omaa toimijuutta käyntiin. Osa heistä on kouluttautunutkin työelämään Tukea vapaaehtoisuuteen-mallin avulla, Karjalainen mainitsee.  Karjalainen kertoo, että Lahden Diakonialaitoksen Dilakortteli järjestää suosittuja webinaareja tuetusta vapaaehtoistoiminnasta. Kohtaaminen on arvopohjaista pitkäjänteistä toimintaa Karjalainen korostaa, että kohtaaminen rakennetaan joka päivä yhdessä ihmisten kanssa. - Kohtaaminen on malli, joka välttämättä ei ole siirrettävissä sinällään paikasta toiseen. Kohtaaminen on opittavissa, sitä voi harjoitella ja tehdä. Kun ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi, hänen hyvinvointinsa lähtee paranemaan ja hän tarvitsee ehkä vähemmän muita palveluita ja on vähemmän yksinäinen. Lisäksi hänen elämäänsä tulee merkityksellisyyttä. Tämä ei ole bisnes tai volyymituote vaan arvopohjaista pitkäjänteistä toimintaa, Anne-Maria Karjalainen kiteyttää. Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.

Muita uutisia