IKI-hanke tarjoaa kehittämis- ja testausympäristön ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen

Facebook
24.04.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Satakunnassa käynnissä olevaa Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanketta (1.3.2023–31.8.2025) toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Porin kaupunki.

Ennaltaehkäisevää toimintaa

IKI-hankkeen keskeisenä näkökulmana on ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen ennaltaehkäisevällä otteella ja organisaatiorajat ylittävinä palveluprosesseina.

– Ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristö on laajempi kuin pelkkä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuolto, Tampereen yliopiston projektipäällikkö Eveliina Kaukkila muistuttaa.

SAMK:n projektipäällikkö Mervi Vähätalo korostaa Porin kaupungin roolia kulttuuri-, liikunta- ja muiden hyvinvointia edistävien palveluiden tuottajana.

– Hanke auttaa kaupunkia huomaamaan oman, suuren merkityksensä ennaltaehkäisevässä työssä sekä tukee kaupungin ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä.

– Ikääntyneiden hoitotyössä eri tahojen saumaton yhteistyö on hyvin tärkeää, jotta ikääntyvä selviää palveluverkkoviidakossa. Eettisesti on oleellista pitää palveluiden piirissä myös he, jotka eivät teknologian kelkkaan pääse, toteaa projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

Tarvitaan jaettua tilannekuvaa ja lisää tietoa

IKI-hanke on tehnyt nykytilanteen kartoituksen perus- ja erityistason palveluntuottajille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Kyselyn tulosten perusteella hyvinvointialueen sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden välistä tilannetietoa kannattaisi parantaa.

– Yhteistyölle syntyy kestävämpi pohja, kun eri toimijat tietävät, mitä kukakin itse asiassa tekee, Mervi Vähätalo tiivistää.

Kartoituksessa korostui etähoidon kehittämisen toimintamallin tarve. Kartoitus kertoi myös, että sote-alalla tarvitaan lisää tietoa ja laaja-alaista ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista ei pelkästään omassa yksikössä vaan ikäihmisten parissa tehtävässä työssä yleisesti.

– Lisäksi kartoituksen tuloksissa kaivattiin ikäihmisten ja hoitajien osallistamista teknologian testaamiseen. Hehän niitä ratkaisuja lopulta käyttävät, Sinikka Paukkunen toteaa.

Satakunnan omaishoitajien jäsenet kertovat kokemuksiaan digilaitteista Emporian ja Elisan edustajille.

Tavoitteena kehitys- ja testausympäristö GeroTestbed

IKI-hanke nojaa Satakunta Testbed -konsortioon, joka edistää teknologisten innovaatioiden syntymistä tarjoamalla yrityksille ja sote-alan toimijoille testaus- ja tutkimuspalveluita teknologian kehittämiseen.

– Olemme Testbed-toiminnassa tunnistaneet ikääntyneille suunnatun teknologian ja palvelut erityislaatuiseksi toimintaympäristöksi, jota on syytä tarkastella omana kokonaisuutenaan. Siksi haluamme IKI-hankkeessa luoda ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen erikoistuneen GeroTestbed-toimintamallin, kuvailee Mervi Vähätalo.

– GeroTestbedistä tulee Satakunta Testbedin ikäteknologiaan suuntautuva osa, joka sisältää paitsi IKI-hankkeessa kehitetyt toimintamallit myös luodut verkostot ja kumppanuudet.

Työryhmältä suuntaviivoja tulevaisuuteen

IKI-hanke on perustanut tulevaisuustyöryhmän, jonka yhtenä tehtävänä on GeroTestbed-mallin muotoileminen. Tulevaisuustyöryhmä on monialainen verkosto, jossa on edustajia mm. Porin kaupungin eri yksiköistä, hyvinvointialueelta ja yrityksistä.

– Tulevaisuustyöryhmä on luonut visiolausekkeita siitä, millaista GeroTestbed-toiminta tulisi Satakunnassa olemaan. Olemme käyneet lukuisia keskusteluja eri toimijoiden kanssa – meillähän on täällä Satakunnassa myös erittäin aktiivinen järjestökenttä, Eveliina Kaukkila kertoo.

Ikääntyneiden toimintaympäristön erityispiirteet

Testbed-toiminta tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, kokeiluja ja testaamista aidossa tai aidon kaltaisessa käyttöympäristössä.

Mervi Vähätalon mukaan GeroTestbedin on tarkoitus huomioida nimenomaan ikääntyneiden toimintaympäristön erityispiirteet, jotka liittyvät esim. moniammatillisuuteen, eettisyyteen ja tuotteen käytettävyyteen.

– Tavanomaisessa Testbed-testauksessa tuotteen käyttäjänä on usein yksi ammattiryhmä ja asiakkaat teknologisesti osaavia. Kun asiakkaana on ikäihminen, on hänen palvelupolullaan tyypillisesti useita eri alojen toimijoita, ja hänellä voi olla rajoitteita toimintakyvyssä tai teknologisissa taidoissa.

Sinikka Paukkunen muistuttaa, että tavoitteena on ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja arkielämän helpottaminen.

– Jotta teknologia olisi vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää, kannattaa ratkaisuja tarjota suhteellisen hyväkuntoisille ikäihmisille.

GeroTestbed mahdollistaa oikeiden käyttäjien osallistamisen tuotekehitysprosessiin.

Testaamista myös kunnissa, yrityksissä ja yhdistyksissä

IKI-hanketiimiläiset korostavat, että tarvelähtöistä testaamista tehdään HVA:n yksiköiden lisäksi kuntien palveluissa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla.

– Autamme mielellämme Satakunnan kuntien liikunta- ja kulttuuripalveluiden tuottajia, sosiaalipalveluyrityksiä ja yhdistyksiä hyödyntämään teknologiaa ikäihmisten palveluissa. Meihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä ja kertoa, millaiseen tarpeeseen toivoisitte teknologiasta tukea.

Testaavissa yksiköissä lisääntyy tietoisuus teknologian mahdollisuuksista ja markkinoilla olevista tuotteista, mikä antaa kykyä suunnitella yksikön omia hankintoja siitä näkökulmasta, millainen ratkaisu soveltuu heille ja millainen ei.

– Ammattilaiset oppivat arvioimaan tuotteita ja niiden käytettävyyttä, suhtautumaan niihin tarvittaessa terveen kriittisesti ja tunnistamaan niihin liittyviä eettisiä näkökulmia, Mervi Vähätalo kertoo.

Eveliina Kaukkilan mukaan teknologialla ja digitalisaatiolla vodaan lisätä motivaatiota ja osallisuutta omaan työhön.

– Näin ollen kyseessä on myös pito- ja vetovoimatekijä.

Tervetuloa testauttamaan tai testaamaan!

Vaikka varsinainen GeroTestbed-toimintamalli on vielä suunnitteilla, testaustoiminta pyörii koko ajan Satakunta Testbedin kautta. Mikäli tämän artikkelin lukijalla herää kiinnostus testauttaa oman yrityksensä kehittämää tuotetta tai saada omaan yksikköön testattavaksi arkea helpottavaa teknologiaa, yhteydenottokanavana toimii satakuntatestbed.fi-sivujen yhteydenottolomake.

– Yhteyttä voi ottaa vaikka heti ja ehdottaa testausta. Tervetuloa mukaan tekemään yhteistyötä, toivottaa Eveliina Kaukkila.

– Me hankkeessa mietimme, mikä olisi paras toteutustapa sekä yrityksen testaustavoitteiden että testaavan yksikön kiinnostuksen kannalta. Hoidamme testaamisen käytännön järjestelyt, Mervi Vähätalo kertoo.

– Testattavana ei tarvitse olla valmis tuote, vaan kyseessä voi olla prototyyppi tai jopa idea. Lisäksi voimme testata tuotteita, joiden asiakasryhmänä on aiemmin ollut jokin muu kuin ikäihmiset, huomauttaa Sinikka Paukkunen.

Mervi Vähätalo kertoo esimerkkejä menossa olevista tai käynnistyvistä testauksista.

– Teleoperaattorille testaamme digitaalisen palvelujärjestelmän päätelaitetta ja mobiililaitteita ikäihmisille valmistavalle yhtiölle testaamme älyrannekelloa ja tablettia.

– Juuri ryhdyimme testaamaan sovellusta, joka mittaa sydämen sykettä, hengitystiheyttä ja myöhemmässä vaiheessa myös saturaatiota. Neuvottelemme parhaillaan tuoliasenteisen painehaava-anturin testaamisesta.

Datan hyödyntämismahdollisuudet tarkastelussa

Tuotetestauksen rinnalla IKI-hanke kiinnittää huomioita järjestelmiin kertyvän tiedon jatkohyödyntämiseen ikääntyneille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

– Yhdessä hyvinvointialueen kanssa olemme tunnistaneet heillä olevia tarpeita datan monipuoliseen käyttöön, mutta toteutus on haastavaa mm. tietoturvan ja eri järjestelmien välisten rajapintojen kannalta. Keskustelemme datan hyödyntämisestä myös Porin kaupungin kanssa, mainitsee Mervi Vähätalo.

Monialainen hanke

Diakin osuus hankkeen toteutuksesta on nykytilan kartoituksen lisäksi viestinnän työpaketti. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden Porin yksikkö on päävastuussa toimintamallin kehittämisestä. Päätoteuttaja SAMKin alaa ovat teknologiset testaukset ja erilaiset kokeilut GeroTestbed-toimintaa silmällä pitäen.

– Meillä on hankkeessa hieno yhdessä tekemisen ja kehittämisen kulttuuri, kertovat Kaukkila, Paukkunen ja Vähätalo. 


Lisätietoa:  

Projektipäällikkö Mervi Vähätalo (SAMK), [email protected], 044 710 3983 
Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (TAU), [email protected], 050 479 4294 
Projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen (Diak), [email protected], 050 571 4686

IKI-hankkeen esittely Satakunta Testbedin sivuilla

IKI-hanke SAMKin esittelyssä | IKI-hanke Tampereen yliopiston esittelyssä | IKI-hanke Diakin esittelyssä

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä