Pyydä tarjous

Lapsen tukena – tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä (LATU)

Kuvat: Anu-Riina Svenlin
Kuvat: Anu-Riina Svenlin
23.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

LATU-tutkimushankkeessa on tarkasteltu, laadullisesti ja määrällisesti, kahta tyypillistä lapsi- ja perhesosiaalityön tukimuotoa, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa. Tutkimushanke muodostui kahdesta osahankkeesta, joista osahanke I tarkasteli tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa valtakunnallisesti. Tavoitteena oli valtakunnallinen perustutkimus, jolloin perusjoukkona olivat ne työntekijät, jotka vastaavat kunnissa tai kuntayhtymissä tukihenkilö- ja/tai tukiperhetoiminnan järjestämisestä. Osahankkeessa II lähtökohtana oli tutkia tukisuhteiden laatua ja kehittää systemaattista tapaa arvioida tukitoimien koettuja hyvinvointivaikutuksia. Osahankkeessa sitouduttiin lapsilähtöiseen ja prosessinäkökulmaa painottavaan hyvinvoinnin tarkasteluun. Kaksivuotinen hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

– Tukiperheitä ja -henkilöitä on käytetty lastensuojelun avohuollossa ja nykyään myös sosiaalipalveluissa jo kohtalaisen pitkään, aina 1970-80-luvuilta lähtien. Ammattilaiset suhtautuvat näihin yleensä aika positiivisesti, mutta samalla niistä on ollut hyvin vähän tutkimustietoa. Emme tiedä kovin paljon tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta tutkimuksen kautta. Tukihenkilötoiminnasta on tehty yksi väitöskirja ja tukiperhetoiminnasta kaksi väitöskirjaa. Nämä kyseiset tutkijat ovat mukana myös tässä hankkeessa. Johanna Moilanen on tutkinut tukihenkilötoimintaa ja Tiina Lehto-Lundén sekä Anu-Liina Svenlin tukiperhetoimintaa. Halusimme lisätä ja vankentaa tietopohjaa mitä tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan liittyy, sosiaalityön apulaisprofessori Johanna Kiili kertoo.

LATU-hankkeeseen liittyen on kerätty aineistoa lapsilta ja nuorilta, ammattilaisilta sekä tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnassa mukana olevilta vapaaehtoisilta. Kyseessä on käytännössä vapaaehtoisten toteuttama sosiaalipalvelu, jotka eivät ole koulutettuja sosiaalialan ammattilaisia, vaikkakin ovat saaneet lyhyen perehdytyksen aiheeseen. Samalla toiminta nivoo julkista palvelua sekä kolmatta sektoria yhteen. LATU-hanke ei tutkinut ammatillista tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa.

– Olemme lähteneet siitä ajatuksesta, että ammattilaistenkin varmasti aika haastavaa arvioida tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan vaikuttavuutta, koska siihen ei ole ollut tarvittavia työkaluja. Ajatuksenamme oli myös se, että mikäli tällaisia erilaisia työkaluja ammattilaisten työn tueksi kehitetään, niitä pitäisi kehittää yhdessä ammattilaisten kanssa, mutta myös yhdessä lasten ja nuorten kanssa, Kiili toteaa.

Apuvälineitä tukisuhteita koordinoiville ammattilaisille

LATU-hankkeen keräämä tieto pääsee käytäntöön mm. erilaisten lomakkeiden, korttien ja sarjakuvien kautta, joita on kehitetty tukisuhteita koordinoivien ammattilaisten työn tueksi.

– Näitä on suunniteltu erityisesti siihen tilanteeseen, kun tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa arvioidaan. Palavereihin kutsutaan kerran vuodessa lapsi vanhempineen, vapaaehtoinen tukihenkilö tai tukiperhe sekä ammattilainen.

Tähän tilanteeseen kehitetyt lomakkeet on suunnattu lapsille ja nuorille, vapaaehtoisille sekä lasten ja nuorten vanhemmille, saatujen kokemusten ja toiminnan arviointiin liittyen, Kiili esittelee.

LATU-hankkeen tuottamaa materiaalia tullaan postittamaan jokaiseen Suomen kuntaan. Kiili kertoo, että lomakkeiden lisäksi lähetetään myös kortteja ja sarjakuvia, joiden kautta on mahdollista työskennellä lasten ja nuorten kanssa. Lomakkeet on kehitetty lapsille ja nuorille pidettyjen työpajojen sekä vapaaehtoisille tehtyjen haastatteluiden kautta.

– Viime keväänä näitä lomakkeita testattiin seurantapalavereissa ympäri Suomen. Keräsimme samalla tutkimustietoa lomakkeiden testauksesta ja nyt olemme vielä viilanneet niitä.

Tutkimuksen tulokset silmiä avaavia

Tehdyissä valtakunnallisissa kyselyissä kartoitettiin mm. sitä millaisia kuormitustekijöitä ammattilaiset arvioivat lapsilla ja perheillä olevan, kun tukisuhdetta lähdetään ehdottamaan sekä toiminnalle asetettuja tavoitteita.

– Kyselyn kautta huomattiin, yleisellä tasolla, että usein ammattilaisten raportoimat kuormittavat tekijät perheissä, vastaavat aika huonosti tavoitteisiin, joita tukisuhdetoiminnalle asetetaan. Lapsilla saattoi esiintyä neuropsykiatrisia häiriöitä tai ongelmia ja perheessä saattoi olla vanhemmuuteen liittyviä vakaviakin haasteita. Kun katsottiin mitä yleisesti asetetaan tavoitteeksi tukisuhdetoiminnalle, ne eivät välttämättä olleet yhteydessä kuormittaviin tekijöihin, Kiili mainitsee.

Kiilin mukaan tutkimus osoittaa, että ammattilaisten olisi syytä asettaa tukisuhteelle aiempaa selkeämmät tavoitteet. Toiminnan tavoite ei voi olla liian ympäripyöreä, kuten vaikkapa syrjäytymisen ehkäisy tai vanhemman jaksamisen tukeminen, koska silloin kaikki osapuolet eivät välttämättä tiedä mitä toiminnalla tavoitellaan. Tavoitteiden konkretisointi ja miettiminen olisikin todella tärkeää, että saataisiin vielä parempia tuloksia.

– Toivomme että tuottamamme työkalut auttavat asettamaan selkeämmät tavoitteet tukisuhteelle. Keräämämme laadullisen aineiston pohjalta voidaan nähdä, että pääasiassa kaikki toiminnan osapuolet ovat tyytyväisiä toimintaan. Toisaalta tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta tiedetään, että siihen ollaan usein todella tyytyväisiä, mutta kun sitä alkaa tarkemmin tutkimaan, käy kuitenkin ilmi että siellä on paljon kehittämisen tarvetta. Samalla nähdään, että tämä on monissa palveluissa todella hyvä täydentävä tukimuoto.

Kiili lisää, että LATU-hankkeen laadullisissa työpajoissa lapsilta ja nuorilta tuli sellaista kritiikkiä, etteivät kaikki tienneet syytä miksi heillä on tukisuhde, vaikka toiminta kohdistuukin ensisijaisesti heihin.

– Vaikka heillä ei ollut huonoja kokemuksia, ei heiltä oltu myöskään sellaista kysytty. Ammattilaisen olisi tärkeää kysyä myös lapselta ja nuorelta onko siinä tukisuhteessa mahdollisesti jotain ongelmia tai jotain mistä ei tykkää. Samalla olisi tärkeää miettiä miten asiaa kysytään ja kenen läsnäollessa.

www.jyu.fi

www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/research-groups/latu