POPsote kehittää kuntouttavan kotihoidon osaamista Oulun yliopiston tuottamalla verkkokoulutuksella

Facebook
08.12.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

POPsote-hankkeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluva ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelma vahvistaa kotihoidon palveluiden henkilöstön osaamista Oulun yliopiston tutkimus- ja osaamiskeskus GeroNursing Centren tuottamalla verkkokoulutuksella.

POPsote-hanke kehittää Pohjois-Pohjanmaan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluita yhdessä alueen kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa.

– POPsoten alue on laaja ja heterogeeninen. Kuntia on 30 ja kotihoitoa tarjoavia sote-järjestäjiä 18 plus sairaanhoitopiiri. Julkisella sektorilla kotihoidon työntekijöitä on n. 1200, kertoo POPsoten ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman projektikoordinaattori Satu Kangas.

GeroNursing Centre on Oulun yliopistossa toimiva ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamiskeskus, joka on laatinut tieteelliseen tietoon perustuvan GeroNurse -verkkokoulutuksen täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Kuntoutumista edistävä hoitotyö

Väestön vanhetessa tarvitaan ikääntyneiden toimintakyvyn tukemista, jotta he voisivat pysytellä hyväkuntoisina ja asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kuntoutumista edistävä hoitotyö tarkoittaa hoitohenkilöstön työmenetelmää, jonka avulla yksilöllisesti, osallistavasti ja suunnitelmallisesti edistetään ikääntyneiden liikunta- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta.

Tutkijatohtori Sinikka Lotvonen GeroNursing Centrestä (GNC) kertoo, että kuntoutumista edistävää hoitotyötä on tieteellisesti tutkittu maailmalla jo yli 20 vuotta, mutta Suomessa ei juurikaan ennen GNC:n perustamista vuoden 2020 tammikuussa.

– Kuntoutumista edistävän hoitotyön interventioilla voidaan aidosti parantaa ikääntyneiden toiminta- ja liikkumiskykyä sekä kykyä selviytyä päivittäisistä askareista. Samalla heidän mielialansa paranee. Palveluiden tarve ja sairaalajaksot vähenevät.

– Kansainvälisissä kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamalleissa korostuu henkilöstön täydennyskoulutuksen merkitys. Kehitimme kotihoidon henkilöstölle suunnatun täydennyskoulutuksen, jonka myös POPsote hankki kilpailutuksen jälkeen käyttöönsä. GNC:n verkkokoulutukset ovat saatavana keskuksen omilta sivuilta sekä Jatkuvan oppimisen yliopisto JOY:n kautta. Lisäksi GNC:lle voi tehdä tarjouspyynnön verkkokursseista, Lotvonen mainitsee.

GeroNurse -verkkokoulutusta on ollut laatimassa tiimi, johon kuuluvat Sinikka Lotvosen lisäksi yliopistolehtori, post doc tutkija Heidi Siira ja yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija Kaisa-Mari Saarela. Tiimissä työskentelee nykyisin myös yliopisto-opettaja Maria Korvola. Kaikilla on kokemusta käytännön vanhustyöstä ruohonjuuritasolta.

Käytännöllinen koulutuspaketti

Verkkokoulutuksessa lähdetään liikkeelle vanhuskäsityksestä ja ikääntymisen filosofiasta. Ikäihmisen toimintakyvyn osa-alueet käydään perusteellisesti läpi. Kuntoutumista edistävän hoitotyön tausta ja toimintamallin perusteet ovat koulutuksen oleellista sisältöä. Muistisairaan kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä on oma osionsa.

– Koulutus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksen sisältämä tieteellinen tieto esitetään helposti omaksuttavassa ja käytännön työssä hyödynnettävässä muodossa, Sinikka Lotvonen kuvailee.

Kattava osallistuminen

Verkkokoulutus on kolmen opintopisteen arvoinen ja sisältää 10 osa-aluetta. Päätelaitteena toimii älypuhelin, tabletti tai tietokone. Oppimisalustana on Moodle. Koulutus sisältää tehtäväbingon, josta valitaan vapaavalintaisesti käytännönläheisiä tehtäviä. Lopputehtävä tehdään Pinterest-palveluun, jonne voi koota aineistoa koko koulutuksen suorittamisen ajan.

– POPsoten verkkokoulutus alkoi kesäkuussa. Osallistujia on yli 600, eli noin puolet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon henkilöstöstä. Verkkokurssin lisäksi POPsoten henkilöstölle on tarjolla myös webinaareja, Satu Kangas ja Sinikka Lotvonen kertovat.

Uutta toimintakulttuuria

Satu Kangas korostaa, että käytäntöjä ei voida kehittää, ellei siihen anneta välineitä.

– Koulutuksella voidaan muuttaa toimintatapoja ja tuoda tekemiseen uutta motivaatiota. POPsote-hanke haluaa olla toiminnan kehittämisen ja toimintakulttuurin uudistamisen mahdollistajana organisaatioille ja työntekijöille.

– Näin iso mobiililaitteita ja pelillisyyttä hyödyntävä verkkokoulutus on harvinainen. Meille on kerrottu, että koulutus suorastaan imaisee mukaansa. Nykyisessä haasteellisessa työvoimatilanteessa meidän on huolehdittava siitä, että henkilöstömme voi kehittää osaamistaan. Tällaiset mielekkäät, helposti toteutettavat ja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta seurattavissa olevat koulutustavat ovat tervetulleita, Kangas toteaa.

Osallisuus on tärkeää

Verkkokurssin sisältönä oleva kuntoutumista edistävän hoitotyön malli mahdollistaa yksilöllisen osallisuuden sekä ikäihmisille että ammattilaisille. Satu Kangas kertoo, että ikääntyneet eivät halua olla palveluiden kohteita, vaan he haluavat olla itse mukana suunnittelemassa omaa arkeaan ja asettamassa tavoitteita esimerkiksi kuntoutukselle.

– Ihmiselle itselleen kysymys on päivittäisestä tekemisestä ja arjen toimintakykyjen palauttamisesta. Kuntoutumista edistävän hoitotyön malli hoksauttaa meitä ammattilaisia asiakkaiden näkökulmaan.

– Henkilöstölle malli antaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työskentelyyn. Työtä voidaan tehdä asiakaslähtöisesti ja persoonallisesti omia henkilökohtaisia vahvuuksia hyödyntäen. Luotamme siihen, että osallisuus oman työn ja työyhteisön kehittämiseen lisää työhyvinvointia ja vahvistaa veto- ja pitovoimia tälle alalle.

popsote.fi/osahanke/ikaihmisten-palvelut/

geronursing.fi

oulu.fi/terveystieteet/gnc

Kotihoidon työntekijöiden kommentteja GeroNurse -verkkokoulutuksen annista:

"Koulutus herätti miettimään entistä enemmän arkea kuntoutumisen näkökulmasta sekä pohtimaan helppoja ja konkreettisia keinoja kuntoutumisen tukemiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen."

"Rohkeutta! Psyykkisen toimintakyvyn materiaalit olivat hyvät."

"Kuinka pienetkin asiat voivat olla kuntouttavaa toimintaa."

"Kuinka tärkeää on tehdä hoito- ja kuntoutussuunnitelma hyvin asiakkaan elämänhistoria tuntien."

"Kuinka tärkeää on, että löytää uusia keinoja työskentelyyn ja samalla hyvän mielen vanhuksille."

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä