Satakunta Testbed tarjoaa hyvinvointi- ja terveysteknologian testauspalveluita

WinNovan lähihoitajaopiskelijat esittelivät Rauman Prismassa hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Kuva: WinNova
WinNovan lähihoitajaopiskelijat esittelivät Rauman Prismassa hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Kuva: WinNova
08.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

”Testbed” tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, kokeiluja ja testaamista aidossa tai aidon kaltaisessa käyttöympäristössä.

Satakunta Testbed on Satakunnan alueella toimiva konsortio ja EAKR-hanke, joka edistää teknologisten innovaatioiden syntymistä tarjoamalla yrityksille ja sote-alan toimijoille teknologian kehittämiseen liittyviä testaus- ja tutkimuspalveluita.

Konsortio muodostaa asiantuntevan testausalustan hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalialojen sovelluksille ja teknologioille.

– Satakunta Testbed tekee usean organisaation moniammatillista yhteistyötä, kuvailee projektipäällikkö Mervi Vähätalo Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

– Hanketta toteuttavat SAMK:n ohella Prizztech Oy ja WinNova. Verkostossamme on mukana teknologia-alan yrityksiä, sosiaali- ja terveyssektorin julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia sekä kolmannen sektorin tahoja. Valtakunnallisesti teemme yhteistyötä muiden testbed-toimijoiden kanssa ja kansainvälistymisessä mm. Business Finlandin kanssa, Vähätalo kertoo.

Satakunta Testbed -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021 - 31.8.2023.

Päällekkäisyydet pois

Hyvinvointi- ja terveysteknologian kehittämis- ja testaamistoiminnalla on pitkät perinteet Satakunnassa, toimintaa on ollut jo vuodesta 2009. Alussa oli Living Lab -konsepti, joka sai tunnustusta Euroopan komission järjestämässä kilpailussa. Nykyinen elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy oli kehityksen airueena, mutta myös SAMK ja ammatilliset koulutusorganisaatiot (mm. WinNova) ovat hyödyntäneet testausalustoja lähes yhtä pitkään.

Ennen pitkää eri tahojen toimintojen turha päällekkäisyys kävi kuitenkin ilmeiseksi.

– Totesimme, että testbed-asiakkaiden eli yritysten kannalta ei ole hedelmällistä, jos teemme jokainen samoja asioita, taustoittaa Mervi Vähätalo.

– Myös testausalustoina toimivien sote-organisaatioiden ja muiden kumppaneiden näkökulmasta oli kummallista, kun monet toimijat tekivät samaa. Siksi päätimme kerätä Satakunnan testbed-toiminnan yhden sateenvarjon alle. Tällä tavoin olemme Satakunnassa asiakkaidemme suuntaan yhtenäinen ja profiloidumme selkeästi myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Kuva: Satakunnan ammattikorkeakoulu/Petra O’Rourke

Asiakas- ja tarvelähtöistä testausta

Satakunta Testbed toimii asiakas- ja tarvelähtöisesti. Toiminnalla haetaan ratkaisuja ammattilaisten ja yritysten yksilöllisiin tarpeisiin.

Teknologiayrityksille Satakunta Testbed mahdollistaa tuotteiden testaamisen kliinisessä tai kliinisen kaltaisessa ympäristössä systemaattisesti ja yhtenäisesti toistuvilla menetelmillä. Vakioitu ja tasalaatuinen palvelu takaa sen, että yritykset voivat käyttää saatua tietoa luotettavana referenssinä.

Tuotteita testaavia sote-organisaatioita Satakunta Testbed puolestaan auttaa tunnistamaan, löytämään ja hyödyntämään heidän tarpeisiinsa vastaavaa teknologiaa.

Mervi Vähätalon mukaan testauksessa onkin olennaista, että kaikilla osapuolilla on siihen intressi – lähtipä testaus sitten yrityksestä, jolla on kehitettävä tuote, tai soteyksiköistä, jolla on haaste, johon teknologiasta haetaan apua.

– Etsimme sellaisen testaavan yksikön, joka on aidosti kiinnostunut testattavasta ratkaisusta.

Hyötyä sote-yksiköille ja teknologiayrityksille

Satakunta Testbedillä on käytettävissään monipuoliset testausympäristöt sekä laaja käyttäjä- ja yhteistyöverkosto. Hankkeen koordinaatioryhmään kuuluvat em. toteuttajien lisäksi oppilaitoksista Sataedu sekä sote-sektorilta Satasairaala, Porin perusturva sekä Rauman sosiaali- ja terveystoimiala. Viimeksi mainitut yhdistyvät hyvinvointialueeksi vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueella testbed-palvelut sijoittuvat TKIO-toimintoihin (tutkimus, kehittäminen, innovaatio, osaaminen).

– Toivottavasti myös pienempien kuntien hyvinvointialan toimijat tarttuvat mahdollisuuteen hyödyntää apuamme teknologiatestauksiin. Esimerkiksi telelääketieteen ja turvallisuuden sovelluksia ikäihmisille voitaisiin testata alueilla, joilla asukkaita on harvassa ja välimatkat pitkiä. Mervi Vähätalo sanoo.

– Yrityksille Satakunta Testbed on arvokas apu tuotteiden kehittämiseen. Pystymme usein löytämään tuotteille aivan uusia käyttäjäryhmiä.

Testbed-toiminta lisää ymmärrystä paitsi teknologian mahdollisuuksista myös siitä, miten tuotteita arvioidaan systemaattisesti ja tasapuolisesti. Mervi Vähätalo nimeääkin hankkeen yhdeksi tulokseksi sen, että testaajat oppivat tuottamaan vertailukelpoista tietoa ja arvioimaan tuotteita kriittisesti.

– Kun testataan esimerkiksi käyttäjälähtöisyyttä, niin mitä ominaisuuksia käyttäjälähtöisyyteen tulisi itse asiassa sisältyä?

Teknologiatietämystä kentälle

WinNova järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta sekä täydennyskoulutusta Raumalla, Porissa, Laitilassa ja Ulvilassa. WinNovan projektipäällikön Tuula Raukolan mukaan tietoa hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuista ja Satakunta Testbedin palveluista kulkeutuu opiskelijoiden kautta soteorganisaatioihin. Samalla tulevat näkyviksi työelämän teknologiset tarpeet.

– Satakunta Testbedissä on oltu tyytyväisiä opiskelijoidemme innokkuuteen ja luovuuteen teknologian hyödyntämisessä. Saamassamme palautteessa oli hyvä huomio: ”Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö luo pohjan tulevaisuuden muutoksille.”

Satakunta Testbed -hanke on edistänyt WinNovan kansainvälistä yhteistyötä terveys- ja hyvinvointialalla.

– Hanketiimi vieraili Alankomaissa eräässä ammatillisessa oppilaitoksessa, hyvinvointiteknologiayrityksessä ja hoiva-alan yksikössä. Suunnittelemme alankomaalaisten kanssa yhteistä hanketta hyvinvointiteknologian kansainväliseen opetukseen ja opiskelijavaihtoon liittyen, Tuula Raukola kertoo.

Kuva: Satakunnan ammattikorkeakoulu/Petra O’Rourke

Ruohonjuuritason ratkaisuja

WinNovan lehtori Eija Kallio kertoo, että oppilaitoksen terveys- ja hyvinvointialan koulutuksessa on tehty yritysyhteistyötä jo kauan.

– Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valinnaisessa hyvinvointiteknologia-tutkinnon osassa opiskelijat perehtyvät yritysten tuotteisiin, joita he hyödyntävät hoitotyön prosessin mukaisissa case-tapauksissa: määritellään asiakkaan tarve, tavoite ja mietitään menetelmät, joilla tavoitteeseen päästään. Työelämässä prosessi toistuu aidoille asiakkaille.

”Hyvinvointiteknologia” tai ”terveysteknologia” voi käsitteenä vaikuttaa siltä, että siihen liittyy aina monimutkaista huipputekniikkaa, mutta Eija Kallio muistuttaa, että käytännössä tuote voi olla esimerkiksi yksinkertainen lääkemuistuttaja, ovihälytin tai kuulokoje.

– Hyvinvointi- ja terveysteknologiaa on mikä tahansa teknologinen ratkaisu, joka auttaa asiakasta arkielämässä ja parantaa toimintakykyä. Tätä näkökulmaa opiskelijamme vievät työpaikoille.

WinNovan lähihoitajien koulutuksessa hyvinvointiteknologian valinnainen tutkinnon osa huipentuu opiskelijoiden projektiin.

– Yleensä olemme järjestäneet oppilaitoksella tapahtuman, jonne asiakkaat ovat tulleet tutustumaan opiskelijoiden esittelemiin alan tuotteisiin, mutta tänä syksynä järjestimme kolmepäiväisen tapahtuman Rauman Prismassa. Saimme tapahtumasta hyvää palautetta, ja esillä olleet ratkaisut herättivät paljon kiinnostusta, Eija Kallio mainitsee.

Palveluhakemisto tulossa

Satakunnan elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:n projektipäällikkö Niina Holappa korostaa, että Satakunta Testbed haluaa rohkaista sote-sektoria tarvelähtöisiin testauksiin ja toiminnan kehittämiseen teknologian avulla.

– Toimintoja, joissa digitalisaatiota ja teknologiaa voitaisiin hyödyntää, on varmasti paljon. Otamme mielellämme vastaan tietoa ja vihjeitä, millaisia käytännön kehittämistarpeita yksiköissä on, jotta osaamme kohtauttaa tarpeet ja tuotteet.

Satakunta Testbed -hanke suunnittelee parhaillaan hyvinvointi- ja terveysteknologian avointa kansallista palveluhakemistoa, joka kertoo, mitä kaikkea teknologioiden saralla on olemassa ja mitä teknologisilla ratkaisuilla voidaan tehdä.

– Verkkosivuna toteutettavan hakemiston tarkoituksena on tarjota teknologiatietoa sekä sote-organisaatioille että kuluttaja-asiakkaille eli teknologiapalveluiden mahdollisuuksista hyötyville henkilöille ja heidän omaisilleen. Palveluhakemisto julkaistaan ensi vuonna, Niina Holappa kertoo.

Pysyvää toimintaa

Satakunta Testbed on tarkoitettu pysyväksi toiminnaksi, joka jatkuu hankkeen päätyttyä. Mervi Vähätalon mukaan tavoitteena on konsortion laajentaminen vielä hankkeen toiminta-aikana.

– Sosiaalipalveluita ja kotihoitoa on tarkoitus saada nykyistä vahvemmin mukaan.

– Uusien kumppaneiden ja toimialojen mukaantulo vaatii asioiden mallintamista esimerkiksi lupa-asioiden suhteen. Koetamme hankkeen aikana saada valmiiksi kokonaisuuden, joka sisältää toimijat ja heidän kanssaan tarvittavat toimintamallit.

– Myös kansainvälistä yhteistyötä viemme pidemmälle. Testaamisessa on jo yhteistyö alkanut. Olemme verkostoituneet Alankomaiden suuntaan ja kartoitamme pohjoismaisia testbed-verkostoja. Business Finlandilta on tulossa ulkomaisille yrityksille suunnattu sähköinen esite, jossa on mukana valtaosa suomalaisista testbed-verkostoista, myös Satakunta Testbed.

satakuntatestbed.fi

Twitter
LinkedIn
Facebook
Instagram

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä