Pyydä tarjous

Toiveista todeksi -kurssilla löydetään polkuja mielekkäämpään arkeen

Tarja Nikkilä ja Susan Löfgren
Tarja Nikkilä ja Susan Löfgren
03.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Avainsäätiön toteuttaman Toiveista todeksi -hankkeen tavoitteena on työttömien tai työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien 30–64-vuotiaiden henkilöiden sosiaalisten taitojen, psyykkisten ja fyysisten voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen ryhmämuotoisen vertaistuen avulla Päijät-Hämeessä.

Toiveista todeksi -toimintamalli on syntynyt vastaamaan pitkittyvän työttömyyden ja osattomuuden haasteisiin. Syrjäytymisvaarassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden palvelun tarve uhkaa jäädä vaille riittävää huomiota nuorisotyöttömyyden rinnalla. Kun henkilölle tulee 30-vuotta täyteen, palvelut monesti loppuvat, vaikka tuen tarve olisi edelleen suuri, kuvailee projektipäällikkö Tarja Nikkilä

– Asiakaskunnan taustalla on monimuotoisia haasteita, yhteistä heille on intensiivisen tuen tarve jollakin osa-alueella. Osalla asiakkaista on haasteita sosiaalisissa tilanteissa, joka ilmenee jännittämisenä, ahdistuksena tai paniikkihäiriöinä. Ongelmat voivat liittyä myös mielenterveyden, oppimisen tai keskittymisen haasteisiin.

– Toistaiseksi osallistujien ikähaitari on ollut 30–62 vuotta. Ihmisten taustat vaihtelevat. Osa ei ole koskaan ollut työelämässä. Joillakin on pitkä työura tehtynä, mutta jostakin syystä työ on päättynyt, eikä uudelleen työllistyminen ole onnistunut. Kotiin jumittuminen saattaa käydä helposti. On myös yhteiskunnallisesti merkittävää, että jokaisen olemassa oleva potentiaali saataisiin käyttöön.

– Tavoitteemme on tuottaa henkilölle merkityksellisyyden, onnistumisen ja osallisuuden kokemus, toteaaNikkilä.

Osallistujat vaikuttavat kurssin sisältöön

Kurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa: tammi- ja elokuussa. Ryhmän koko on 8–14 henkilöä. Ryhmät ovat suljettuja, jotta ilmapiiri muodostuu turvalliseksi. Kurssi kestää 5 kk, kahtena päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan.

– Lähetettä tai muuta byrokratiaa ei tarvita. Ennen osallistumista meillä voi käydä pistäytymässä ja tutustumassa hankkeen toimintaan. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, kertoo ohjaaja Maarit Kauhala.

Sisältö koostuu teemapäivistä, tutustumisesta vapaa-ajan harrastuksiin sekä henkilökohtaisista Omapolku-keskusteluista. Teemoja ovat sosiaaliset taidot, mielen hyvinvointi, fyysiset voimavarat, työllistymisen taidot sekä arki ja talous.

– Jokainen pääsee vaikuttamaan kurssin sisältöön ja tutustumiskohteisiin, mikä tuottaa osallisuuden tunnetta ja sitouttaa toimintaan. Toivomme, että tulemalla mukaan ihmisen yksinäisyyden kokemus vähenee ja hän kokee olevansa aktiivinen toimija. Jokainen voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja sitä kautta hahmottaa mahdollisuuksiaan ja tavoitteitaan, Nikkilä toteaa.

Vaikeistakin asioista voi puhua

– Yhtenä isona tavoitteenamme on tarjota myönteinen ryhmäkokemus ja vertaistukea. Monilla kurssilaisilla on koulukiusatun taustaa tai muita syrjäytymisen kokemuksia, mikä voi olla kipeä paikka vielä myöhemmälläkin iällä.

– Vertaistuki on tällaisina aikoina todella merkityksellistä. Tutussa porukassa voi kertoa, että jokin asia jännittää. Kun joku toinen sanoo, että häntä myös, tilanne kevenee, kun huomaa, että muilla on samoja ongelmia. Vertaisten selviytymistarinat synnyttävät positiivista elämänasennetta ja lisäävät toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen, Kauhala kertoo.

– Ja samalla voi hälvetä häpeän tunne, jota henkilö ehkä kokee, ohjaaja Susan Löfgren täsmentää.

– Kurssin osallistujilla voi olla neuropsykiatrisia haasteita tai oppimisen, hahmottamisen tai keskittymisen ongelmia, joten vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomiota viestinnän esteettömyyteen. Pyrimme siihen, että kaikki voivat tasavertaisesti tuoda ilmi ajatuksensa, tulla ymmärretyksi ja saada samaa tietoa kuin muut, korostaa Nikkilä.

Maarit Kauhala

Uusia näkökulmia ja ratkaisuja

Ohjaaja Maarit Kauhala kertoo, että kurssilaiset tekevät tutustumiskäyntejä ja pyytävät asiantuntijoita kertomaan, jotta hahmottuisi, millaisia vaihtoehtoja on tarjolla.

– Jokaisella on oma henkilökohtainen tavoitteensa. Se voi olla oman alan tai työpaikan löytäminen, opiskelu terveyden kohentaminen liikuntaa lisäämällä, vapaaehtoistoimintaan osallistuminen, harrastuksen aloittaminen tai muu aktiviteetti.

– Usein ryhmän imu vie mukanaan, jolloin onkin kivaa lähteä käymään uusissa paikoissa ja ihmisten parissa. Ryhmissä on vahva yhteishenki ja keskinäinen kannustus.

Oman polun löytäminen

– Henkilökohtaisissa Omapolku-keskusteluissa käydään läpi, mitä elämässä on tähän mennessä tapahtunut, millainen tilanne on nyt ja mitä henkilö haluaa tavoitella: mikä olisi unelma tai haaste, jota kohti edetä? Pohdiskelun aikana esille tulleiden vaihtoehtojen pohjalta kirkastuu omat tulevaisuuden tavoitteet ja konkreettiset askeleet sitä kohti, toteaa Nikkilä.

Ohjaaja Susan Löfgren mainitsee, että ei ole harvinaista, että osallistujat löytävät itsestään aivan uusia puolia ja voimavaroja.

– Jokaisen osallistujan kanssa laaditaan jatkosuunnitelma. Tarkoitus on edetä riittävän pienin askelin, voimavarojen mukaan. Liian isoja harppauksia ei ole tarkoitus ottaa, jotta saadaan positiivisia onnistumisen kokemuksia. Ne kantavat jatkossa eteenpäin.

– On mahdollista saada myös henkilökohtaista tukea, jos henkilö sellaista tarvitsee esimerkiksi mennessään tekemään työkokeilu- tai työsopimusta.

Hyviä tuloksia

Toiveista todeksi -hanke dokumentoi kurssien sisällön ja toteutukset.

– Parhaillaan olemme tekemässä videota. Kurssilaiset kuvaavat sitä itse, mainitsee Tarja Nikkilä.

Itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi Avainsäätiö on kehittänyt Oivallus-työvälineen, joka on verkosta vapaasti löydettävissä (Poveria-hankkeen sivuilla). Oivallus-materiaali sisältää käyttöohjeen ja arviointiasteikko- ja väittämäkortit.

Tuloksellisuuden arvioinnissa Toiveista todeksi -hanke käyttää Voimavara-tutkaa.

– Teemme osallistujien kanssa alku- ja loppumittauksen henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen. Lisäksi tulevat palautekeskustelut ja kyselyt. Puolen vuoden kuluttua kurssin loppumisesta kutsutaan osallistujat tapaamiseen ja tehdään seurantakysely, Tarja Nikkilä kertoo.

– Arvioinnin tulokset ovat hyviä. Esimerkiksi viime vuonna 86 prosenttia osallistujista kertoi, että kurssi lisäsi hyvinvointia. Vastaajista 95,8 % prosenttia kertoi, että sosiaaliset taidot ovat parantuneet. Rohkeus itsensä ilmaisemiseen ja yhteisössä toimimiseen vahvistui. 83 % tunnisti paremmin psyykkiset voimavaransa ja löysi keinoja niiden vahvistamiseen. Jaksaminen ja aktiivisuus paranivat. 92 % löysi uusia ratkaisuja elämäntilanteeseensa tai polkuja työelämään, Nikkilä luettelee.

Avoimessa palautteessa on tullut runsaasti rohkaistuneita ja lämminhenkisiä kommentteja:

  • "Ensimmäistä kertaa elämässä pysähdyin omien tunteiden äärelle."
  • "Yhdessä tekeminen on ollut merkittävä osa omaa kuntoutusprosessia."
  • "Ryhmään on helppo tulla, vaikka on sosiaalisten tilanteiden pelkoja."
  • "Sain sisältöä arkeen ja auttoi pitämään unirytmiä."
  • "En tuntenut jääväni yksin."

Verkostosta kokonaisvaltainen tuki

Toiveesta todeksi -hankkeeseen kytkeytyvät läheisesti Avainsäätiön verkostokumppanit, joiden kautta voi löytyä ratkaisuja hankaliinkin elämäntilanteisiin.

– Palveluverkoston tapaamisilla pyritään varmistamaan, että osallistujat saavat tarvitsemansa tuen. Samalla eri tahojen tilannekuva on ajan tasalla ja suunnitelmat yhteneväiset. Verkostossa ovat mukana mm. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja mielenterveyspalvelut, Hämeen kuntakokeilu, työllisyyspalvelut sekä lukuisat järjestöt, jotka tarjoavat monenlaista apua ja tukea, Tarja Nikkilä kuvailee.

Nyt myös avoin ryhmä

Hanke on käynnistänyt myös avoimen ryhmätoiminnan. Avoin ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 13–15 Avainsäätiön tiloissa Lahdessa osoitteessa Saimaankatu 18 B 2. krs. Ryhmä toimii toukokuun loppuun saakka ja jatkuu jälleen syksyllä.

Avoimen ryhmän on tarkoitus toimia matalan kynnyksen tutustumispaikkana Toiveesta todeksi -hankkeen toimintaan ja muodostaa samalla yksi kiinnekohta viikon varrelle. Avoimesta ryhmästä voi halutessaan edetä kurssin osallistujaksi.

Elokuussa alkaville kursseille on jo hakijoita, joten tutustumiskäyntejä kannattaa varailla ohjaajilta.

www.avainsaatio.fi/toiveistatodeksi

www.instagram.com/toiveistatodeksi/

Avainsäätiö

Avainsäätiö edistää eri tavoin tukea tarvitsevien, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja. Säätiö harjoittaa omaa ja yhteistyökumppaneidensa palvelutoimintaa tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Säätiö toimii aktiivisesti alan verkostoissa ja yhteistyöfoorumeissa. Avainsäätiö on SOSTEn jäsen. Säätiön kotikaupunkina on Lahti ja toiminta-alueena Häme.