Pyydä tarjous

Vikkelästi töihin -hanke auttaa maahanmuuttajia työllistymään nopeammin sote-alalle

Digipalvelut
08.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Tampereen ammattikorkeakoulun hallinnoima VIKKELÄSTI TÖIHIN – malli maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi -hanke luo mallin maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi sosiaali- ja terveysalalle.

Hankkeessa on luotu Sujuvasti soteen -valmennus, jossa maahanmuuttajataustaiset henkilöt opiskelevat hoitotyötä ja pääsevät harjoittelemaan sote-alan organisaatioihin. He saavat myös suomen kielen opetusta ja opinto-ohjausta.

– Ensimmäinen valmennusryhmä aloitti elokuun lopussa, ja haku toiseen ryhmään on parhaillaan käynnissä, kertoo projektipäällikkö ja TAMKin gerontologisen hoitotyön yliopettaja Sirpa Salin.

Vikkelästi töihin -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja muut toteuttajat ovat Spring House Oy ja SASKY koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto, ja sen toiminta-aika on 1.11.2021 – 31.12.2023.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Vikkelästi töihin -hanke on osa koronapandemian ja sen aiheuttaman talouskriisin edellyttämiä elvytystoimia Pirkanmaalla edistäen maahanmuuttajien osallisuutta ja osallistumista työelämään. Hanke vahvistaa työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Lisäksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa.

– Tekevistä käsipareista on pulaa sote-kentällä, varsinkin vanhuspalveluissa. Varhainen ajatus hankkeen tavoitteeksi oli löytää sote-alalta ja vanhustenhoidosta sellaisia tehtäviä, joita maahan muuttaneet henkilöt voisivat tehdä vähäisemmälläkin suomen kielen taidolla, mutta se ei käytännössä voinut toteutua, sillä sote-ala on Suomessa vahvasti säädelty. Sen sijaan ryhdyimme ideoimaan, miten saisimme sote-alasta kiinnostuneita maahanmuuttajia vikkelästi koulutukseen ja töihin, Sirpa Salin valottaa hankkeen taustaa.

– Esimerkiksi ensimmäisen ryhmän valmennettavat ovat pitkään asuneet Suomessa. Heillä on lähes kaikilla hyvä koulutus, mutta he eivät silti ole saaneet työpaikkaa. Osallistujissa on lääkäreitä, proviisoreita, tutkijoita ja niin edelleen. He ovat kotoisin eri maanosista ja kymmenestä eri maasta.

– Tampereen AMK tekee hyvää yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, ja sitä kautta saimme tietoomme, että maahanmuuttajien parissa on kiinnostusta sosiaali- ja terveysalan töihin. Lähihoitajakoulutuksessa heitä on, mutta sairaanhoitajakoulutukseen AMK-tasolle on vaikea päästä, jos kielitaito ei ole riittävä. Hankkeen tavoitteena onkin edistää maahanmuuttajien hakukelpoisuutta ammattikorkeakouluun, Salin toteaa.

Selkosuomeksi heti alusta lähtien

Valmennusohjelman ensimmäiseen ryhmään oli lähes 50 hakijaa, joista 36 täytti valintakriteerit (vähintään suomen kielen taitotaso A2, aikaisempi vähintään toisen asteen tutkinto, työtön työnhakija). Valintakokeiden perusteella valmennukseen hyväksyttiin 20 osallistujaa, joista 13 otti valmennuspaikan vastaan.

– He, jotka eivät aloittaneet, olivat saaneet joko muun opiskelu- tai työpaikan, tai heillä oli ammatinharjoittamisoikeuden käsittely Valvirassa vielä kesken. Aloittaneista vain yksi on keskeyttänyt.

Sirpa Salinin mukaan potilasturvallisuuden takia on ymmärrettävää ja tarpeellista, että sote-alalla täytyy osata suomen kieltä.

– Suomessa on paljon maahanmuuttajille tarkoitettuja sote-alan koulutuksia, jotka alkavat englanniksi, ja jossakin vaiheessa opetuskieli vaihdetaan suomeksi. Meillä valmennusryhmissä ohjaus ja opetus tapahtuu alusta lähtien selkosuomeksi, jotta osallistujien ammattisanasto karttuisi.

– Mukana on koko ajan suomenkielinen opettaja. Emme tee hankkeessa uusia rakenteita tai valmista sisällöllisesti uusia oppimateriaaleja, vaan hyödynnämme olemassa olevaa. Materiaalit on valmennuskursseja varten kuitenkin selkosuomennettu.

Kurssin opinnot osaksi AMK-tutkintoa

Kaikille valmennusryhmissä mukana oleville tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen. Kurssin opinnot kuuluvat Tampereen AMK:n sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan. Opintoihin sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua.

Sirpa Salinin mukaan kurssilaisten aiempien opintojen perusteella voidaan hyväksilukea valmennuksen osia, mutta vaikka jonkin opintojakson ammatillinen sisältö olisi kurssilaisille ennestään tuttua, he mielellään suorittavat sen oppiakseen sanastoa suomeksi.

– Valmennus sisältää opintoja yhteensä 30 opintopisteen edestä. Kurssin suorittaneet saavat todistuksen.

– Valmennuskurssin opinnot hyväksiluetaan AMK-tutkintoon, jos kurssin suorittaneesta myöhemmin tulee sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelija.

Ohjausta opintoihin ja työuralle

Hankkeessa on huomioitu myös henkilökohtainen uraohjaus ja opintojen jatkamisen suunnittelu. Yksi hankkeen tavoitteista on luoda olemassa olevia koulutusrakenteita ja -tarjontaa hyödyntävä opinto-ohjausmalli ja opintopolku.

Valmennuksen jälkeen opiskelijat voivat hakea yhteishaussa AMK:n hoitotyön tutkinto-opintoihin tai he voivat jatkaa opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamalla polkuopintokokonaisuus.

– Kun avoimen AMK:n polkuopintoja on suorittanut 50 opintopistettä, voi hakea erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Mentorointia maahanmuuttajataustaisten integroimiseen osaksi työyhteisöä

Koulutuksen ja uraohjauksen mallien lisäksi Vikkelästi töihin -hanke tuottaa myös mentorointimallin ja laatii mentorointioppaan maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten ja rekrytoinnista vastaavien ja työyhteisön muiden jäsenten sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden käyttöön tukemaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen käynnistymistä, ohjausta sekä rekrytointia.

– Hankkeen alkupuolella toteutimme esihenkilöille ja rekrytoinneista vastaaville kartoituskyselyn kansainvälisten työntekijöiden rekrytoimisen ja monikulttuurisen työympäristön haasteista ja huomioitavista asioista. Kyselyn tuloksia hyödynnämme mentorointimallin kehittämisessä, Sirpa Salin sanoo.

– Mentorointiopas paneutuu siihen, miten työyhteisö voi kehittää valmiuksiaan ottaa vastaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja integroida heidät osaksi työyhteisöä.

Hyvää tekemisen meininkiä

Vikkelästi töihin -hankkeessa toteuttajat tekevät asioita paljon yhdessä, mutta osittain vastuita on jaettu organisaatioiden erikoisosaamisen mukaisesti.

– Meillä on hyvä tekemisen meininki. Spring House Oy:n vahvuudet ovat työllistymisen edistämisessä sekä yhteydenpidossa TE-palveluihin. Heillä on pitkä kokemus maahanmuuttajien kotoutumispalveluista. Spring House innovoi hankkeessa uusia tapoja lähestyä aikuisten maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista, Sirpa Salin kuvailee.

– SASKY koulutuskuntayhtymä puolestaan on toisen asteen koulutuksen asiantuntija. Heillä on hyviä hankkeita työelämän ja koulutuksen rajapinnan sujuvoittamisesta. SASKYn hyvinvointialalla on vankka pedagoginen osaaminen, tiiviit työelämäyhteydet sekä vuosien kokemus alan kehittämistyöstä.

– Tampereen AMK tuo korkeakoulun näkökulmaa. Tutkintojen yhteiseurooppalaisessa viitekehyksessä valmennuskurssin opinnot sijoittuvat vaatimustasolle EQF 6 eli kandidaattitasolle.

Näkyviä tuloksia

Sirpa Salin kertoo, että hankkeessa on ollut hienoa nähdä, kuinka korkeasti koulutetut ihmiset ovat saaneet itsetuntoaan takaisin.

– Aikaisemmin he ovat lähettäneet paljon työpaikkahakemuksia ja yrittäneet työllistyä, mutta aina on ovi mennyt kiinni. Se on heikentänyt heidän itsetuntoaan. Nyt he sanovat, että tuntevat olevansa yhtä arvokkaita kuin muutkin. Heille on hyvin tärkeää, että heiltä vaaditaan samaa kuin suomenkielisiltä tutkinto-opiskelijoita. Ryhmän jäsenet ovat hirveän hyvin löytäneet toisensa ja tsemppaavat toisiaan.

– Toinen havainto on, kuinka hämmästyttävän nopeasti kurssilaisten kielitaito kehittyy. Vastaavasti olemme omalta puoleltamme huomanneet sen, kuinka vaikeaa on puhua suomea siten, että toinen ymmärtää. Ensimmäisen ryhmän palautteen perusteella opetuksen etenemistahtia on verkkaistettu, ja olemme keskittyneet puhumaan suomea tarpeeksi hitaasti ja selkeästi.

Sote-alalla käytetään monimutkaista kieltä ja vaativaa ammattisanastoa. Materiaalin kääntäminen koukeroisesta sote-suomesta selkosuomeksi on vaatinut paljon työtä ja aikaa.

– Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävä asiakas ymmärtää, mitä hoitaja sanoo. Asiakkaita vartenhan me loppujen lopuksi työtä teemme, Salin muistuttaa.

Yhteisseminaari luvassa ensi vuonna

Vikkelästi töihin -hankkeessa tuotetut materiaalit ovat hankkeen päätyttyäkin oppilaitosten käytettävissä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutuksissa.

– Ensi vuonna on tarkoitus järjestää Tampereen seudun sote-alan hankkeiden yhteinen seminaari, jossa hankkeet esittäytyvät, Sirpa Salin mainitsee.

www.tuni.fi/fi/tutkimus/vikkelasti-toihin