Puumarkkinakatsaus tammikuu 2024

Kuva: MTK
Kuva: MTK
19.01.2024 | Maa- ja metsätalous

Vuosi on vaihtunut, joten on hyvä katsoa menneestä vuodesta tulevaan. Mennyt puukauppavuosi oli määrältään edellistään alhaisempi, sillä se hyytyi syksyllä talouden ennakoitua heikompaan kehitykseen. Alkanut vuosi näyttää sen sijaan lupaavalta puumarkkinoilla.

Kuluvan vuoden taloudellisen tilanteen nähdään hieman korjaantuvan muun muassa korkotason laskiessa, jolloin ihmisille jää rahaa kulutukseen enemmän. Metsäteollisuudessa syklisenä alana nähdäänkin jo toipumisen merkkejä.

Syksyn heikosta puukaupasta ja alkutalven hyvistä korjuukeleistä johtuen jopa talvikorjuukohteille on ollut kasvavaa kysyntää ja kovien pakkasten takia energiapuuvarastot ovat myös huvenneet nopeasti. Metsänhoitoyhdistyksien puukauppapalveluiden merkitys ja kysyntä ovat kasvussa, joka näkyy kilpailutettujen puukauppojen korkeampina hintoina. Alkanut vuosi näyttää siis lupaavalta puun myyntiä harkitsevan metsänomistajan kannalta.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukauppamäärä jäi viime vuonna vajaaseen 33 miljoonaan kuutiometriin (-8%). Luonnonvarakeskus ei ole vielä ilmoittanut koko vuoden kattavampaa puukauppamäärää, mutta se lienee samansuuntainen. Vaikka alkuvuosi oli kiihtyvää puukaupan aikaa, se hyytyi kesällä talouden heikentyneeseen tilanteeseen. Pientä orastavaa toipumista oli havaittavissa vasta loppuvuodesta. Samoin käyttäytyivät korjuumäärät, mutta lähtivät syksystä nousemaan ripeämmin.

Talvikorjuukohteille päästiin jo joulukuun puolella aikaisemmin tulleen talven takia. Kiinnostus talvikorjuukohteiden ostoon onkin ollut viime aikoina hyvää. Tämä on aivan poikkeuksellista ja kertoo siitä, että syksyn perinteiset puun ostot eivät onnistuneet ja varastomäärät ovat hiipuneet vauhdilla.

Poikkeuksellista on myös hintojen nouseminen kysynnän painottuessa talvikorjuukohteisiin. Perinteisesti talvikorjuukohteet hinnoitellaan alhaisemmiksi kuin kesäkorjuukelpoiset kohteet. Tämä on aivan luonnollista, sillä talvikorjuukelpoiset kohteet ovat korjuuteknisesti kalliimpia ja niitä on määrältään enemmän tarjolla. Puun hinnat ovat siis lähteneet nousemaan ja kysynnän aktiivisuus painottuu harvennusleimikoihin. Toisaalta päätehakkuidenkin kysyntä on jo elpymässä. Hintojen nousu kertoo kysynnän voimistumisesta.

Puun keskihintataso on ollut nousujohteinen useina vuosina, vaikka vuoden sisäistä vaihtelua onkin ilmennyt. Metsäteollisuus ry raportoi keskimääräisen havutukkien kantohinnan nousseen viime vuonna 4–6 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin seitsemäntoista prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat 23–30 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että kotimaisella puulla on ollut kuitenkin kysyntää enemmän kuin tarjontaa johtuen puun tuonnin vähenemisestä. Toisaalta se kertoo myös siitä, että puusta on ollut aitoa kilpailua markkinoilla.

Yleisesti voidaan olla tyytyväisiä puumarkkinoiden toimivuuteen viime vuosina. Puumarkkinoiden toimivuuden varmistamisessa metsänomistajajärjestöllä metsänhoitoyhdistyksineen on merkittävä rooli Suomessa. Monet metsänomistajat ovat pettyneet metsäteollisuusyrityksien kanssa suoraan sopimiin puukauppoihin, joissa takuuhintojen ongelmat ovat nousseet viimeisimpinä esillä. Vaihtoehtoisesti puukauppojen kilpailuttaminen hyödyntäen MHY puukauppapalveluita tarjoaa metsänomistajille turvallisen ja helpon tavan aloittaa puukaupat.

Teksti: Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä