Digitaaliset palvelut pitkäaikaissairauksien hoidossa

Facebook
08.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

DIGIDIA (Digitaalista osaamista diabetesta sairastavien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kansalaisten toimintakyvyn tueksi) on ESR-rahoitteinen hanke, jonka kohderyhmää ovat tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvat, esidiabetesta sairastavat ja tyypin 2 diabetekseen juuri sairastuneet heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Hankkeen toimijoita ovat TAMK, Suomen Diabetesliitto, Tampereen kaupunki sekä THL.

DIGIDIA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä kohderyhmäläisten digitaalista osaamista, jotta he pystyvät hyödyntämään sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Samalla halutaan kehittää heidän tiedon- ja terveydenlukutaitoansa. Yhtenä hankkeen tavoitteista on kehittää yhteistoimintamalli erilaisten toimijoiden välille, jotka ovat kehittämässä ja ylläpitämässä kansalaisten digitaalista osaamista sekä terveydenlukutaitoa. Näihin toimijoihin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarjoajia, kuntia sekä kansalaisjärjestöjä.

Työpajoja ja digitaalinen verkko-oppimisympäristö

– Hankkeen kohderyhmälle järjestetään työpajoja, joissa on ollut teemoina tähän mennessä digitaalinen osaaminen, digitaidot ja terveydenlukutaito – ensi keväänä on vielä yksi työpaja, jonka teeman suunnittelemme yhdessä meidän osallistujien kanssa, hankkeen projektipäällikkö Tuula-Maria Rintala kertoo.

Hankkeen puitteissa on kehitetty myös digitaalinen verkko-oppimisympäristö, joka on jo avautunut hankkeeseen osallistujille.

– Verkko-oppimisympäristöstä löytyy tietoa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvistä erilaisista teema-alueista.

Digitaalisuus apuna terveyden ylläpidossa

– Terveydenhuollossa on jo aika paljonkin digitaalista palvelutarjontaa ja palveluita, jotka voivat liittyä diabeteksen omaseurantaan. Mm. erilaisten pilvipalveluiden kautta siirretään tietoa omaseurannasta potilasta hoitavaan paikkaan, tässä tarvitaan digitaalista osaamista niin potilailta kuin ammattilaisilta.

Rintala mainitsee, että digitaalista ohjausta on jo osittain tarjolla ja sitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

– Hyvinvointialueiden pääteemoihin kuuluvat digitaaliset palvelut sekä digitaalisuus.

Pitkäaikaissairauksien hoitoon tulee varmasti yhä enemmän erilaisia digitaalisia palveluita ja polkuja. Diabetesta sairastavat ja riskiryhmään kuuluvat joutuvat hyödyntämään digitaalisten kanavien tarjoamaa tietoa hoitonsa tueksi tai terveyden ylläpitämiseksi. Tässä tulevat keskeiseen rooliin digitaitojen lisäksi terveyden-, tiedon- ja medianlukutaidot.

Terveyden-, tiedon- ja medianlukutaidon osalta hankkeessa korostetaan oikeiden ja luotettavien tietolähteiden etsintätaitoja terveyden ylläpidossa.

– Kaikki internetistä löytyvä tieto ei ole välttämättä luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa, joten ohjaamme hankkeen osallistujille kykyä hankkia, arvioida ja soveltaa tarjolla olevaa tietoa omaan tilanteeseensa.

Rintala mainitsee, että myöskin Omakanta- ja Omaolo-palvelut vaativat käyttäjältään digitaalista osaamista.

– On tärkeää tietää, miten kirjautua tietoturvallisesti ja miten säilyttää tietosuoja.

DIGIDIA-hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset ihmiset, joihin kuuluvat myös heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

– Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös työkyvyn ylläpito, ettei henkilö joutuisi diabeteksen tai vaikkapa heikkojen digitaalisten taitojensa takia muita heikompaan työmarkkina-asemaan.

Digitaalista opetusta diabetekseen ehkäisyyn ja varhaisvaiheen hoitoon

– Meidän verkko-oppimisympäristössä on tietoa diabetekseen ehkäisyyn ja varhaisvaiheen hoitoon liittyen. Sieltä löytyy syömiseen, liikkumiseen ja nukkumiseen liittyvää tietoa ja myöskin elintapojen muutokseen motivointia. Oppimisympäristössä on tiedon lisäksi erilaisia pohdintatehtäviä, joiden kautta ihmiset voivat reflektoida omaa tilannettaan ja asettaa itsellensä tavoitteita.

Rintalan mukaan DIGIDIA:n verkko-oppimisympäristön tehtävät ovat herätteitä, jotka herättävät miettimään, mitä oikeasti voisi itse tehdä.

– Oppimisympäristöstä löytyy tietoa ja tehtäviä diabeteksen ehkäisyyn liittyen sekä esidiabetesta sairastaville tietoa diabeteksen hoidosta ja elintavoista. Diabetesosiossa on kerrottu myös lääkehoidosta sekä jalkojen ja suun hoidosta, jotka ovat myöskin tärkeitä asioita diabeteksen hoidossa.

Huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes voi hankaloittaa työuraa

– Helposti voisi miettiä, ettei diabetes rajoita henkilön työkykyä mitenkään. Kuitenkin se edellyttää, että diabetes on hyvässä hoitotasapainossa. Jos sairautta ei hoida hyvin ja on huono hoitotasapaino, henkilö voi olla esimerkiksi alttiimpi erilaisille infektioille, joka voi puolestaan aiheuttaa työstä poissaoloja. Jos henkilölle ennättää kehittyä diabeteksen lisäsairauksia, nekin voivat vaikuttaa työkykyä heikentävästi.

Rintala kertoo, että todella monet diabetesta sairastavat ovat kuitenkin ihan aktiivisesti mukana työelämässä aina eläkepäiviinsä saakka, ilman mitään edellä mainitun kaltaisia ongelmia.

– Hankkeen tavoitteisiin kuuluu diabeteksen ehkäisy, diabetesta jo sairastavien työkyvyn ylläpitäminen sekä ihmisten elämänlaadun ylläpito muillakin osa-alueilla.

Hankkeen palautekyselyt ja niihin liittyvä analyysit täydessä vauhdissa

Yhteistoimintamallin kehittämiseen liittyen DIGIDIA-hankkeessa alkaa kysely (Delphi-kierros), jonka puitteissa asiantuntijoilta kysytään, millaisia toimijoita yhteistoimintaan tarvittaisiin ja mitä kukin toimija voisi osaltaan siihen tuoda. Samalla pohditaan, miten toimintaa jalkautetaan niin, että kansalaisetkin tietäisivät siitä.

– Meidän osallistujille tehtiin hankkeen alussa kysely, jossa kysyttiin heidän elämänlaadustaan sekä terveydenluku- ja digitaidoistaan. Nyt on lähdössä myös meidän verkko-oppimisympäristön käyttäjille palautekysely, jonka pohjalta palvelua päästään kehittämään eteenpäin, toteaa Rintala.

Hankesuunnitelman mukaisesti DIGIDIA-hankkeen osallistujatavoite on Rintalan mukaan 60, joista on jo 53 rekrytoituna.

– Osallistujarekrytointi jatkuu edelleen, joten olemme hyvin toiveikkaita, että saamme kohderyhmätavoitteen kasaan vielä tämän vuoden puolella.

Hankkeen tulokset ja tuotokset jäävät elämään hankkeen jälkeenkin

– Verkko-oppimisympäristö on Diabetesliiton hallinnoimaa ja hankkeen jälkeen se tulee aukeamaan kaikille kansalaisille. Tulemme tekemään hankkeen tiimoilta myös erilaisia julkaisuja, joiden kautta hyviä käytänteitä voitaisiin jakaa. Hankkeesta tehdään ainakin yhteenveto, josta käy ilmi kuinka digi- ja terveydenlukutaitojen kehittäminen olisi hyvä huomioida palveluja kehitettäessä. Uskoisin että yhteenvetoa tullaan käyttämään ainakin terveydenhuollon koulutuksessa sekä ammattilaisten täydennyskoulutuksessa ja ehkä myös digitaalisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä.

Rintala toivoo, että DIGIDIA:n yhteistoimintamalli olisi sellainen, jonka mukaan hyvinvointialueella lähdettäisiin toimimaan.

– Olemme hankkeessa kontaktoineet toimijoita pelkästään Tampereen alueelta, mutta yritämme saada aikaan sellaisen mallin, joka olisi sovellettavissa muillekin hyvinvointialueille.

DIGIDIA-hanke käynnistyi vuoden 2021 lokakuussa ja hankkeen virallinen lopetusaika on 2023 elokuun lopussa. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun saakka.

DIGIDIA-hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

www.tuni.fi/fi/tutkimus/digidia-digitaalista-osaamista-diabetesta-sairastavien-ja-heikossa-tyomarkkina-asemassa

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä