LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Luonnollisesti-valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta

Hankkeen kautta on toteutettu Voimavaroja Luonnosta -ryhmätoimintaa. Ryhmät ovat kolmen kuukauden kestoisia sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille suunnattuja luontoperustaisia ryhmiä.
Hankkeen kautta on toteutettu Voimavaroja Luonnosta -ryhmätoimintaa. Ryhmät ovat kolmen kuukauden kestoisia sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille suunnattuja luontoperustaisia ryhmiä.
08.12.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen hallinnoiman Luonnollisesti-hankkeen päätavoitteena on vahvistaa erityistukea tarvitsevien perheiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien, eri ikäisten kuntoutujien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta luontolähtöisin menetelmin. Lisäksi tavoitteena on parantaa Green Care -menetelmien käyttöön liittyvää osaamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vahvistaa hankealueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Mukana hanketta toteuttamassa ovat myös Ksakki ry sekä Lapin ammattikorkeakoulu.

- Hankkeessa on kehitetty, pilotoitu ja muotoiltu valmennusmalli, jonka kautta on lisätty toimijoiden luontoperustaisten menetelmien osaamista ja niiden soveltamista ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti asiakastyöhön. Tavoitteena on ollut myös tukea henkilöstön hyvinvointia ja edistää asiakkaiden kuntoutumista niin hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin, kun menetelmät saadaan vietyä osaksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluita ja menetelmävalikoimaa. Hankkeen toiminta-aluetta on Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi ja Rovaniemi, kertoo hankepäällikkö Auli Posio.

Green Care -menetelmällä

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti siinä käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä, esimerkiksi sosiaalipedagogista hevostoimintaa.

Menetelmä pohjautuu ajatukseen, että hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

- Meidän tehtävänämme on viedä kentälle lisää tietoa Green Care -toiminnasta ja rakentaa verkostoja sekä luoda toimintamalleja yhdessä osatoteuttajien kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun päävastuu on valmennusmallin suunnittelussa, pilotoinnissa ja muotoilussa. Ksakki ry:n rooli on puolestaan luontoon suuntautuvassa asiakastyössä ja Green Care -menetelmien käyttöönotossa ja edelleen kehittämisessä, sanoo Auli Posio.

Positiivisia kokemuksia ja tuloksellisuutta

Luontosuhteen vahvistaminen sekä lähiluonnon hyödyntäminen, mutta toisaalta myös uusien kokemusten mahdollistaminen ovat vain muutamia esimerkkejä toteutuneista tavoitteista, joihin on pyritty hankkeen kautta.

- Olemme huomanneet ja asiakkaat ovat kertoneet positiivisista vaikutuksista fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Konkreettisina esimerkkeinä ovat kivun tunteen vähentyminen ja unen laadun parantuminen. Lisäksi monet ovat kokeneet saaneensa mielekästä tekemistä arkeen ja kokemuksia osaamisestaan ja pystyvyydestään.

- Hyvän tuottaminen muille on ollut erityisen tärkeää ja arvokasta. Tästä esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointitekona palkittu Kesäkeidas-toiminta, joka suunniteltiin yhdessä eri toimijoiden kesken, yhteisen hyvän merkeissä. Toimintaan pääsi mukaan esimerkiksi hoitamalla viljelmiä, osallistumalla yhteisiin tilaisuuksiin ja niiden toteutukseen tai pysähtymällä nauttimaan Kesäkeitaan tuotoksista ja kasvun etenemisestä. Lisäksi olemme päässeet mukaan Sokran Osallisuuden palaset prosesseihin. Tämä taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkostotyö on luotu juurruttamaan luovia ja luontolähtöisiä menetelmiä, tukien näkyvästi kaupunkilaisten osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistaen kaupungin osallisuustyötä, mainitsee lopuksi Auli Posio.

Lisätietoa tästä linkistä


Luonnollisesti-hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Muita uutisia