Nappula™-järjestelmä sosiaalihuollon ammattilaisille

Facebook
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kuntien osalta Nappula™-järjestelmästä löytyy kätevä integraatio mm. Lifecare ja ProConsona -asiakastietojärjestelmiin. Järjestelmän käyttäjät voivat lähettää esim. kausikoosteen tai rajoituspäätöksen lapsen oman sosiaalityöntekijän käyttämään järjestelmään sähköisesti. Nappula™-järjestelmä on kehitetty alun perin lastensuojelutyöhön, mutta kehitystyön kautta se sopii nykyisellään muillekin sosiaalihuollon toimijoille.

– Nappula™ on käytännössä asiakastietojärjestelmä, missä kaikki asiakkaisiin liittyvä dokumentaatio on samassa paikassa, operatiivinen johtaja Jussi Ahtiainen toteaa.

Ahtiainen kertoo, että nykyisellään lastensuojelulain tahtotila on suosia ensisijaisesti avohuollon palveluita.

– Aikaisella puuttumisella pyritään siihen, etteivät asiat pääsisi kriisiytymään niin pahasti, että lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle olisi validi vaihtoehto. Myös avohuollon toimijoiden tarpeet on huomioitu Nappulassa hyvin monipuolisesti, joista yksi keskeinen ominaisuus on laskutusaineiston hallinta. Avohuollon puolella laskutus on pääsääntöisesti tuntiperusteista.

Nappulasta saadaan siirrettyä laskutusaineistot suoraan organisaatioiden käyttämiin laskutusjärjestelmiin. Palvelut voidaan suunnitella Nappulassa myös etukäteen ja kirjata toteutuneeksi palvelutapahtuman jälkeen.

– Nappulassa voidaan hoitaa suunnittelu, seuranta sekä laskutusaineiston tuottaminen. Lisäksi sinne voidaan kirjata palvelutaso, joka näyttää, että tämän kuukauden palvelutavoitteesta on suunniteltu 60 % ja 30 % on jo toteutettu. Varsinkin isompien organisaatioiden esihenkilöt voivat seurata tätä kautta kätevästi asioiden etenemistä, Ahtiainen esittelee.

Järjestelmän käyttöönotto on sujuvaa

Ahtiainen kertoo, että Nappula™ on otettu lähes poikkeuksetta hyvin vastaan eri organisaatioissa, joka kielii osaltaan järjestelmän helppokäyttöisyydestä.

– Jos mietitään meidän asiakastyytyväisyyskyselyitämme, 97,1 % Nappulan käyttäjistä suosittelisi ehdottomasti tai todennäköisesti järjestelmää kollegalleen tai saman toimialan yritykselle (Fastroin asiakastyytyväisyyskysely 10/2020, 345 vastajaa). Tämä kielii järjestelmän hyvästä käytettävyydestä ja siitä, että sillä saadaan tehtyä tehtävät varsin tehokkaasti ja helposti.

Kun Nappula™-järjestelmään liittyvä palvelusopimus on tehty, otetaan asiakasyritykseen yhteyttä ja kartoitetaan tämän yksilöllisiä tarpeita. Samalla sovitaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin varsinainen käyttökoulutus toteutetaan.

– Käyttöönotto ja koulutus voidaan järjestää joko etänä tai paikan päällä, kunhan se saadaan toteutettua terveysturvallisesti. Käyttöönotto ja käyttökoulutus saadaan vietyä läpi yhden työpäivän aikana. Nappula saadaan mukautettua kunkin yrityksen tarpeisiin niin, ettei näiden tarvitse muuttaa toimintatapojaan järjestelmän vuoksi. Myös maksuton käytön tuki eli helpdesk kuuluu aina palveluun, Ahtiainen mainitsee.

Nappula on suunniteltu siten, että se tukee erilaisten toimialojen tarpeita sekä avo- että sijaishuollon puolelta

– Meillä on asiakkaina huomattava määrä avohuollon palveluntuottajia. Kun sosiaalihuoltolaki uudistui muutama vuotta sitten, meille on tullut asiakkaiksi myös mm. perhepalveluihin ja vammaisten asumispalveluihin erikoistuneita yrityksiä. Nappulasta löytyy myös erityishuoltolain mukaiset rajoituspäätökset.

Nappula™-järjestelmää kehitetään asiakkailta saadun palautteen kautta

– Nappulaa kehitetään asiakaspalautteen ja laki- sekä asetusmuutosten pohjalta. Mittava lähivuosien uudistus tulee olemaan sosiaalihuollon oma Kanta-palvelu. Kyseessä on vastaava palvelu, kuin mikä on jo tullut terveydenhuollon puolelle.

– Pystymme jatkossa vastaamaan avohuollon kasvavaan kysyntään entistä paremmin, koska Nappulan mobiililaitekäytettävyyttä parannetaan jatkuvasti. Meillä on hyvin vankka toimialatuntemus ja kuuntelemme asiakkaidemme palautteita sekä toiveita aidosti ja kehitämme järjestelmäämme näiden pohjalta, Ahtiainen mainitsee.

Säännölliset webinaarit käyttäjien tueksi

Nappula™-järjestelmän päivittäis- ja pääkäyttäjille järjestetään webinaareja eri aihepiireistä. Webinaarit ovat myös jälkikäteen katsottavissa Nappula™-järjestelmän infomoduulissa, mistä löytyvät myös käyttöohjeet sekä helpdeskin yhteystiedot ja tukipyyntölomakkeet.

Nappula™-järjestelmässä kattavat vaikuttavuuden arviointityökalut

Nappula™-järjestelmästä löytyvät myös vaikuttavuuden arviointityökalut, joiden kautta onnistumisia ja onnistumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä saadaan näkyviksi. Samalla voidaan vertailla ja havainnoida eri yksiköiden saavutuksia kunkin asiakasryhmän osalta. Syntyvä sähköinen aineisto on aiempaa täsmällisempää ja helpommin hyödynnettävissä toiminnan kehitystyön näkökulmasta. Myös kunta maksajana haluaa tietää, millaisia tuloksia maksetulla rahamäärällä on saavutettu.

Tulokset vertailukelpoisia keskenään

Jokaisella toimintayksiköllä on myyntijohtaja Mika Sipilän mukaan omat vahvuutensa, joten arviointityökalujen kautta voidaan vertailla yksikön toiminnan vaikuttavuutta.

– Olemme kehittäneet kumppanimme kanssa valmiin kysymyspohjan sekä mittariston, joiden kautta vaikuttavuutta voidaan seurata. Lisähyötynä tässä on se, että näin voidaan seurata hoivayrityksen sisäistä kehittymistä sekä asioita, joissa onnistutaan. Näin saadaan selville, missä yksikössä saadaan tietyn asiakasryhmän kanssa paras lopputulos. Kun asioita seurataan yhdenmukaisesti, on mahdollista oppia tekemisestä ja toisiltaan.

Sipilä mainitsee, että varsinkin isoimmilla toimijoilla on useita yksiköitä, jolloin yksiköt voivat sparrata keskenään saatujen tulosten valossa.

– Asioita mitataan asiakkaan, henkilökunnan ja asiakkaan sidosryhmän näkökulmasta. Tämä ei ole pelkästään palvelua tuottavan yksikön mittarointia, vaan asiakas, eli lapsi, on vaikuttavuusarvioinnin keskiössä. Tästä on saatu todella hyviä kokemuksia pilotoinnin kautta.

Yhdenmukaiset toimintamallit ja tavoitteet

– Kun asioita arvioidaan yhdessä, voidaan tavoitteitakin asettaa yhdessä. Näin voidaan mitata asioita muutenkin kuin pelkästään kustannusten valossa. Kun tieto saadaan sähköisessä muodossa, tietoa voidaan vertailla vaikka koko maan laajuisesti ja tieto on helposti jaettavissa. Järjestelmä tekee tuloksista valmiin raportin, joten saatava tieto on helpommin hyödynnettävissä ja helpommin ymmärrettävässä muodossa, joten sitä voidaan helposti käyttää päätöksenteon tukena, Sipilä painottaa.

Lapsen ajatukset entistä selkeämmin esille

Sipilä kertoo, että jo kokeilun aikana huomattiin, että sähköisessä mallissa myös lapsen ajatukset tulevat aiempaa selkeämmin esille.

– Jos joku kirjaa asiat ensin paperille ja syöttää ne sitten koneelle, voi olla että asiat hiukan muuttuvat matkalla. Nyt nuoren on mahdollista täyttää tiedot omatoimisesti järjestelmään, joko tabletilla tai tietokoneella. Samalla käyttöliittymästä tulee myös visuaalinen nuorelle itselleen. Kun tämä näkee tulokset, se voi avata myös nuoren silmiä. Sitä kautta voidaan nähdä mm. mahdolliset näkökulmaerot ja asian yleinen kehitystrendi. Tätä kautta sidosryhmät voivat ymmärtää toisiaan aiempaa paremmin ja päästä toivottavasti kohti yhteistä tavoitetta. Tässä on keskeisessä roolissa kehittämisen visualisointi lapselle.

Uudet vaikuttavuuden arviointiin käytettävä työkalut ovat jo käytössä osalla Nappula™-järjestelmän käyttäjistä. Sipilän toiveena on, että ajatus leviäisi, jolloin jatkossa olisi käytettävissä yhdenmukainen tapa mitata ja arvioida tuloksia.

– Nappula™ on hyvin laajasti käytetty ratkaisu lastensuojelupuolella, jossa olemme selkeä markkinajohtaja. Tässä mielessä meidän asiakkaidemme on todella helppoa ottaa vaikuttavuuden arviointi käyttöön. Ja vaikka kyseessä olisikin toinen järjestelmä, saadaan meidän vaikuttavuuden arviointi käyttöön sielläkin, Sipilä toteaa.

fastroi.com

[email protected]

Facebook

Twitter

LinkedIn

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä