Palveluiden saavutettavuus ja paikkatietoanalytiikka osana toimipisteverkoston arviointia

Facebook
18.03.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Delfoi on toteuttanut vaikuttavia lean-asiantuntija- ja -kehittämispalveluiden toimeksiantoja mm. teollisuudessa, julkishallinnossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hyvinvointialueiden palveluverkoston uudistaminen on hyvin ajankohtainen asia – Delfoin toimipisteverkostoanalyyseissä voidaan hyödyntää paikkatietoanalytiikkaa.

– Sote-sektorilla keskitymme ennen kaikkea toimintaprosessien sujuvoittamiseen ja tehostamiseen. Pääpaino on sairaalasuunnittelussa sekä tavoitetoimintamallien määrittelyssä erilaisissa uudis- ja saneeraushankkeissa. Tulemme avuksi myös muissa tilanteissa, joissa asiakkaalla on toiminnan tehostamis- tai kehittämispaineita. Viime aikoina olemme tutkineet yhä enemmän tulevaisuuden sote-palveluverkostoa ja toteuttaneet paikkatietoanalytiikkaan pohjautuvia toimipisteverkostoanalyyseja, toteaa Delfoin terveydenhuollon konsultoinnista vastaava Rashmi Karoliina Werning.

Toiminnan kehittämisen ja pitkän aikavälin suunnittelun yksi tärkeimmistä kysymyksistä on organisaation toimipisteverkosto. Delfoin pitkä kokemus toiminnan analysoinnista ja kehittämisestä kattaa myös toimipisteverkostojen analysoinnin sekä mallintamisen.

– Analyysien avulla päätöksenteon laatua saadaan merkittävästi parannettua. Analysointitoimeksiannon tavoitteena voi olla tiettyihin ydinkysymyksiin vastaaminen, kuten millainen verkosto mahdollistaa strategisten tavoitteiden toteutumisen pitkällä aikavälillä, millaisia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia verkoston muuttamisella on, mikä on paras toimintamalli annetun verkostorakenteen puitteissa tai miten kuljetusreitit ja aikataulut tulisi järjestää optimaalisesti, Werning listaa.

Miksi ja milloin?

Werning mainitsee, että toimipisteverkoston pitkän aikavälin suunnittelun voi käynnistää esimerkiksi uusien toimintatapojen tai -konseptien käyttöönotto, kustannustehokkuushanke, palveluiden tai tuotteiden kysynnän ennakoidut muutokset, toimitilojen uudistamisen tarve tai konkreettisemmin palvelutarjonnan uudistaminen soten hyvinvointialueilla.  

– Organisaatioiden yhdistymistilanteessa on tarve arvioida, miten eri toiminnot organisoidaan ja minne ne sijoittuvat. Palveluita tuottavissa organisaatioissa on pyrkimys tarjota asiakkaalle palvelua digitalisaation avulla sähköisessä kanavassa, jolloin verkoston pitää myös usein muuttua. Sote-palveluiden verkostoissa asiakkaiden saavutettavuus, toiminnan tehokkuus, tilakustannukset sekä henkilöstönäkökulmat korostuvat usein arvioinnissa. Nopeasti muuttuva toiminta edellyttää uudenlaista systemaattisuutta verkostopäätöksissä.

Tilakustannusten minimoinnin sijaan, verkoston kehittämisen keskiössä tulisi olla Werningin mukaan toiminnan kokonaiskustannustehokkuus, palvelukyky sekä pitkällä aikavälillä muodostuvat vaikutukset.

– Huonosti valmistellulla verkostopäätöksellä tilat lukitaan pahimmillaan epäoptimaalisiin sijainteihin vuosikymmeniksi, estetään toiminnan kehittäminen ja karkotetaan asiakkaat. Hyvällä valmistelulla verkostoa pystytään puolestaan kehittämään pitkäjänteisesti suuntaan, joka mahdollistaa halutun strategian toteuttamisen. Hyvään valmisteluun kuuluvat myös huolellinen vaihtoehtoisten skenaarioiden tarkastelu sekä toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi

Delfoi auttaa oikeiden ratkaisuiden löytämisessä

Delfoin rooli on toimia selvitystyössä neutraalina osapuolena, joka tekee kattavan läpivalaisevan analyysin, jossa huomioidaan systemaattisesti kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tulokset visualisoidaan helposti ymmärrettävään muotoon, jolloin niiden pohjalta on helppo tehdä oikeita päätöksiä.

– Sen lisäksi että meillä on kymmenien vuosien substanssiosaamista sote-kentältä, meillä on myös mahdollisuus antaa sparrausapua asiakkaan muutosvaiheeseen. Tarjoamme asiakkaillemme huolella valmistellut selvitystyöt asetelmasta, jossa on vertailtava erilaisia vaihtoehtoja. Viime aikoina toimipisteverkostoselvitystyöt ovat lisääntyneet. Hyödynnämme näissä selvitystöissä palveluiden saavutettavuuden analysoimiseen paikkatietoanalytiikka, Werning mainitsee.

Yksi Delfoin viimeisimmistä kohteista on ollut Loimaan kaupungin sote-hallinnon kanssa yhteistyössä toteutettu selvitystyö, jolla tähdättiin nykyisen terveysasemaverkoston kehittämiseen. Toimipisteverkostoselvityksen lähtökohtana oli tuttu tilanne suomalaisille pienille ja keskisuurille kunnille; sote-menojen kasvua on hillittävä, kun väestön ennustetaan vähenevän ja kuntalaisten keski-ikä nousee. Delfoin selvitystyön pohjalta Loimaan kaupungin terveysvaliokunta pystyi edistämään päätöksentekoa toimipisteverkoston supistamisesta. Selvitystyössä kiinnitettiin erityisesti huomiota sote-palveluiden kehittämismahdollisuuksiin, niin että palveluita pystytään jatkossa tuottamaan resurssi- ja kustannustehokkaammin. Paikkatietoanalytiikan avulla pystyttiin vakuuttavalla tavalla ennakoimaan, miten palveluiden saavutettavuus puolestaan kuntalaisten näkökulmasta muuttuu eri vaihtoehdoissa. (Lue tästä Loimaan kaupungin sote-palveluiden johtajan Timo Hokkasen kommentteja selvitystyöstä.)

– Vastaavia kehittämistarpeita on varmasti lukemattoman monissa julkisten palveluiden toimipisteverkostoissa, mutta myös yksityisellä sektorilla, toteaa Werning.

Delfoi Oy
Rashmi Karoliina Werning
Director, Healthcare Consulting
Puh. 050 327 7963
[email protected]
www.delfoi.com

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä