Pyydä tarjous

Tavaralainaamotoiminta mahdollistaa asukkaiden osallistumisen kierto- ja jakamistalouteen

Digipalvelut
12.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Jakamistaloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa jaetaan, lainataan tai vuokrataan eri resursseja omistamisen sijaan. Jakamistalous ja sen erilaiset toimintamallit kuvastavat merkittävää yhteiskunnallista transformaatiota, jossa taloudellinen arvonluonti sekä sosiaalinen vaikuttavuus ja vastuullisuuskysymykset kietoutuvat yhteen. Jakamistalousajatteluun pohjautuvalla toiminnalla on siten sekä ekologisia että sosiaalisia tavoitteita.

Asikkalan kunnankirjastoon avattiin kesällä 2020 asukkaiden tavaralainaamo, joka on yhteisöllisesti toteutettu ja maksuton tavaroiden lainauspalvelu. Tavaralainaamosta asiakkaat voivat kirjastokortillaan lainata esimerkiksi höyrypesurin, retkeilyvälineitä tai hiomakoneen kahdeksi viikoksi käyttöönsä. Tavaralainaamo on yksi LAB-ammattikorkeakoulun Maallemuuttajat 2030 -hankkeessa aloitetuista kierto- ja jakamistalouden mukaisista palvelukokeiluista.

Idea tavaralainaamosta lähti hankkeessa toteutetusta asukaskyselystä, jonka perusteella asukkaat olivat kiinnostuneita lainaamaan toisilleen siivous- keittiö- ja puutarhanhoitovälineitä. Asukkaille järjestetyssä työpajassa kirjasto oli suosituin paikka toteuttaa lainausta, ja kunnankirjasto näki tavaralainaamon hyvänä lisänä kirjastotoimintaan.

Keväällä 2020 toteutettiin lahjoituskampanja, jossa asukkaat saivat lahjoittaa itselleen tarpeettomia, hyväkuntoisia kodin hyötyesineitä tavaralainaamoon toiveista koostetun listan perusteella. Hankehenkilökunta organisoi lahjoituskampanjan ja huolehti kaikille tavaroille ohjekirjat sekä säilytysratkaisut. Tavaralainaamo avattiin kesäkuussa 2020.

Kun tavaralainaamo oli toiminut puoli vuotta, toteutettiin lainaamon käyttäjille kysely. Kyselyllä haluttiin arvioida käyttäjien kokemuksia toiminnasta ja missä määrin tavaralainaamon toiminta oli lisännyt asukkaiden sosiaalista hyvinvointia. Vastaajien (n=13) kokemukset tavaralainaamosta olivat pääosin myönteisiä. Tavaralainaamon käytännön toiminta koettiin sujuvaksi ja lainattavat tuotteet laadukkaiksi. Vastaajien mielestä tavaralainaamo oli ollut hyödyllinen heille itselleen sekä koko alueen asukkaille. Vastaajien enemmistö koki tavaralainaamon parantaneen heidän elämänlaatuaan ja lisänneen alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kiertotalouden näkökulmasta tavaralainaamon vaikutukset koettiin myönteisiksi. Tavaralainaamo oli tuottanut vastaajille rahallista säästöä ja kiinnostus ylipäätään tavaroiden lainaamiseen niiden ostamisen sijasta oli lisääntynyt. Vastaajista enemmistö oli jättänyt jonkin tuotteen ostamatta, sillä olivat pystyneet lainaamaan sen tavaralainaamosta. Myös kirjaston henkilökunnan edustajia haastateltiin liittyen heidän kokemuksiinsa tavaralainaamosta. Henkilökunnan edustajat näkivät tavaralainaamon hyvänä lisäpalveluna kirjastotoiminnalle. Toimintaa ei voida juuri laajentaa, koska kirjaston tilat rajoittavat lainattavien tavaroiden määrää ja kokoa.

Noin vuoden ajan toimittuaan tavaroita oli lainattu 107 kertaa. Suosituimpia lainattavia olivat höyrypesuri, ompelukone, saumuri sekä kasvikuivuri. Lisätietoa tavaralainaamon perustamisesta ja muista projektissa aloitetuista jakamistalouden palveluista löydät osoitteesta www.lab.fi/projekti/maallemuuttajat2030

LAB-ammattikorkeakoulu on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen huomioiden niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Tämän myötä LAB toimii edelläkävijänä muun muassa jakamistalouden toimintamallien kehittämisessä ja niihin tuottamien sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa Päijät-Hämeessä. Maallemuuttajat 2030 –hanke on oiva esimerkki tästä toiminnasta.

Kirjoittanut: Kaisa Tuominen, Juha Roslakka, Kati Peltonen
Kuva: Oona Rouhiainen

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.