Pyydä tarjous

TechSavo-hanke käynnistyi huhtikuun alussa

Kuvalähde Pexels, kuvaaja Mikhail Nilov
Kuvalähde Pexels, kuvaaja Mikhail Nilov
19.05.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

TechSavo-hanke hakee keinoja teknologiateollisuuden sekä puu- ja rakennustuotealan pk-yritysten kehittämiseen Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä.

Selvitysten mukaan pk-yritysten odotukset ovat laskeneet ja investointihalukkuus vähentynyt, joten aktivoinnille on selkeä tarve. Maakunnassa tarvitaan kenttätyötä, joka perustuu yritystuntemuksen lisäksi alueen erityispiirteiden ymmärrykseen, EU-tasoisten kehitystavoitteiden tuntemukseen sekä suoraan keskusteluyhteyteen koulutusorganisaatioihin ja osaamisklustereihin.

Huhtikuun 2023 alussa käynnistynyt TechSavo – pk-yritysten kestävä kasvu ja uudistuminen -hanke vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin.

Hankkeen päätoteuttajana on Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja hankepartnereina Savonia-ammattikorkeakoulu, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy sekä Navitas Kehitys Oy. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke päättyy suunnitelman mukaan 31.3.2026.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi

TechSavo-hanke aktivoi pk-yritysten investointi-, innovointi- ja tuotantoprosessien sekä uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa aktiivisella kenttätyöllä yrityksissä.

Yrityksiä kannustetaan pitkäjänteiseen strategiatyöskentelyyn sekä systemaattiseen kehittämistyöhön.

Yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen

TechSavo-hanke järjestää tapahtumia, joissa yrityksille esitellään eri markkina-alueiden ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia sekä tiedotetaan toimintaympäristön muutoksista.

Hanke tukee yritysten kasvua järjestämällä alueen yrityksille yhteisosaston/messuosallistumisen Tampereen alihankintamessuille vuosina 2023, 2024 ja 2025 sekä energiamessuille 2024.

Hanke auttaa yrityksiä liiketoimintamallien kehittämisessä ja toimeenpanossa niiden omissa kehittämishankkeissa sekä yhteisissä TKI-työpajoissa.

Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä

TechSavo-hanke haastaa yrityksiä huomioimaan kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän vaatimukset ja mahdollisuudet yritysten kehityshankkeissa ja investoinneissa.

Tuotantotilojen ja prosessien energiansäästömahdollisuuksia selvitetään. Hanke pyrkii kohtauttamaan yrityksiä muihin kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyvien toimijoiden kanssa.

Tuotelähtöisten toimintamallien laajentaminen palvelukokonaisuudeksi

TechSavo-hanke selvittää soveltuvia menetelmiä ja teollisuuden parhaita käytänteitä palvelukokonaisuuksien luomisessa. Käytännön toteutukset voidaan sisällyttää myös yritysten kehittämishankkeisiin.

Tiedolla johtamisen menetelmät ja analytiikka tuottavuuden kehittämisessä

Myös tiedolla johtamisen osalta hanke selvittää soveltuvia menetelmiä ja parhaita käytänteitä. Tämän osa-alueen tiimoilta järjestetään 1–2 työpajaa, joihin yrityksiä aktivoidaan osallistumaan.

Verkostoituminen ja yhteistyö

Hankkeessa etsitään ja yhdistetään aktiivisesti yritysten tarpeisiin liittyviä ja lisäarvoa tuottavia tahoja, kuten asiantuntijoita, kouluttajia ja kehittäjiä.

Hanke auttaa maakunnan yrityksiä verkostoitumaan mm. lisäämällä tietoutta olemassa olevista alihankintamahdollisuuksista maakunnan sisällä.

Kansainvälistymisen edistäminen

Kansainvälistymistä viedään eteenpäin pääasiassa yritysten kehittämishankkeiden kautta. Lisäksi hankehenkilöstö edistää ja tukee yritysten kansainvälistymistä hyödyntäen mm. eri sidosryhmien järjestämiä kv-tapahtumia.

Tavoitteena on aktivoida yrityksiä osallistumaan 2–3 teknisen alan messumatkaan ulkomaille. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa pohjaa alueen pk-yritysten viennin kasvulle.

Osaavan työvoiman saatavuus

TechSavo-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä muiden tahojen kanssa (mm. koulutusorganisaatiot, TE-toimisto, hankkeet, teknologia-alan yhdistykset). Aktiivisella kenttätyöllä autetaan yrityksiä löytämään tehokkaat väylät työvoiman rekrytointiin sekä rekry- ja täsmäkoulutuksiin.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa hanke järjestää nuorille opiskelijoille työelämään tutustumistapahtumia sekä tiedottaa teknologia-alan mahdollisuuksista ammattia miettiville nuorille, opiskelijoille sekä alaa vaihtaville.


Lisätietoa:
hankkeet.savonia.fi/tutustu/alkaneet-hankkeet/?id=1727
savogrow.fi/tietoa-meista/hankkeet/techsavo/

Yhteyshenkilöt

Iisalmen Teollisuuskylä Oy:

SavoGrow Oy:

Savonia-ammattikorkeakoulu:

Navitas Kehitys Oy: