Puumarkkinakatsaus: Puunkäytön korkea taso mahdollistaa harvennukset

Facebook
19.01.2023 | Maa- ja metsätalous

Puumarkkinatilanne näyttää erinomaiselta alkaneelle vuodelle. Puulle on kysyntää, sillä uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä. Teollisuuspuun käyttömääräksi on arvioitu lähes 70 miljoonaa kuutiometriä tälle vuodelle. Puun tuonnin romahtamisen myötä puumäärä kohdistuu pääosin kotimaan hankintaan. Puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu Suomessa on edelleen yli 100 miljoonaa kuutiometriä, joten puun käyttöä on mahdollista lisätä kasvunkin puitteissa. Erityisesti harvennushakkuiden toteuttamiselle on tässä markkinatilanteessa kova kysyntä. Puun tarpeen kasvaessa Metsänhoitoyhdistyksien kautta toteutettujen puukaupan kilpailutuksien ja sopimusehtojen merkitys kasvaa entisestään. Puukauppasopimuksessa harvennukset pitää olla toteutettu metsänhoitosuosituksien mukaisesti. Näin turvataan metsien terveyttä, puuston tulevaa kasvua ja metsätalouden kannattavuutta. Pidemmällä tähtäimellä metsien kestävään käyttöön pitää kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota.

Puunkorjuun ongelmat ensiharvennuksilla ovat nousseet otsikoihin. Puustoa on hakattu metsänhoitosuosituksiin nähden kohteilta liian paljon, jolloin metsänomistaja kärsii puuston pienemmästä kasvusta taloudellisesti tulevaisuuden vähentyvinä puunmyyntituloina. Tällä on heikentävä vaikutus myös puuston tulevaisuuden hiilinieluihin. Metsänhoitosuositukset antavat ohjeistuksen siitä, miten talousmetsiä suositellaan kasvatettavan. Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien puolella. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenyydellä ja puukaupallisten palveluiden hyödyntämisellä metsänomistaja voi varmistaa hyvän metsän hoidon ja oikeusturvan toteutumisen. Havainnot metsänhoidon laadun puutteissa kannustavat myös Metsänhoitoyhdistyksiä entistä parempaan työn laatuun.

Puun korjuumäärien lisäys mahdollistaa harvennushakkuut

Metsäennusteiden mukaan kotimainen puun käyttö lisääntyisi merkittävästi tänä vuonna. Metsäennusteiden mukaan teollisuuspuun käyttömäärän ennakoidaan lisääntyvän tänä vuonna siten, että se kohoaisi lähes 70 miljoonaan kuutiometriin. Lisäksi LUKE arvioi puun tuonnin tippuvan tänä vuonna ollen 2,5 miljoonaa kuutiometriä, joten puun käyttömäärät pitäisi saada pääosin kotimaisten korjuumäärien lisäämisestä. Puun tuonnin kokonaismäärä on ollut noin 12 miljoonaa kuutiometriä, josta Venäjän osuus puun tuonnista on ollut yli 9 miljoonaa kuutiometriä, joka on nyt kokonaisuudessaan loppunut.

Puukauppa kiihtyi loppuvuodesta hyvin ja saavutti lähes edellisvuoden tason. Tälle vuodelle odotetaan myös hyvää puukauppavuotta ja erityisesti harvennuspuulle on kysyntää. Kuitu- ja energiapuun maksukyky ja -halu alkavat näkyä hintatasossa, joka kannustaa osaltaan metsänomistajia puukauppaan. Talvi on alkanut korjuukelien kannalta suotuisasti, joka tukee talviharvennuksien toteuttamista. Ensiharvennuksillekin on ollut kysyntää. Ensiharvennus on tärkeä toimenpide metsän tulevan kasvun ja kannattavuuden kannalta, joten sen toteuttaminen pitää tehdä metsänomistajien etujen mukaisesti. Nyt julkisuudessakin esiin nousseet ongelmat liian suurista korjuumääristä pitää selvittää ja muuttaa alan käytäntöjä. Vain siten voidaan varmistaa metsien kestävää käyttöä metsien kasvua tukien.

Metsänhoitoyhdistys toteuttaa metsänhoitotyöt ja -hakkuut metsänomistajan etujen mukaisesti

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajan puolella puukaupassa. Metsänhoitoyhdistyksien ketjuohjatut puukaupan sopimusmallit on toteutettu siten, että metsänomistajan oikeusturva toteutuu. Käyttämällä metsänhoitoyhdistyksen puukauppa- ja korjuupalveluja, voi varmistua siitä, että metsänomistajien etu on otettu harvennuksissa huomioon jo sopimusvaiheessa. Korjuunvalvonnalla varmistetaan käytännön toteutuksessa, että puusto harvennetaan metsänhoitosuosituksien harvennusmallien ja puukauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikäli metsänhoitosuosituksen vastaisia toteutuksia on tapahtunut korjuupalvelussa tai toisen toteuttamassa korjuuvalvotussa puukaupassa, niihin pitää puuttua.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Teksti- ja kuvalähde: MTK

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia