Pyydä tarjous

Digiosallisuus vaikuttaa työllistymiseen

Digipalvelut
05.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Muuttuvat työmarkkinat, uudet digitalisoituneet työnhakutavat ja tarjolla olevat työtehtävät asettavat suuria vaateita työnhakijan digitaidoille, vuorovaikutukselle sekä tiedonkäsittelylle. Tilastokeskuksen selvityksen (2019) mukaan, 90 % palkansaajista käyttää työssään erilaisia digitaalisia sovelluksia ja välineitä. Jo työnhaku edellyttää erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöä: hakemukset lähetetään sähköpostilla tai sähköisten lomakkeiden kautta, CV laaditaan sähköisesti tai videomuotoon ja moni rekrytoija hyödyntää mm. LinkedIn-palvelua omassa toiminnassaan. Työtehtäviä ilmoitetaan myös esim. erilaisilla työnvälitysalustoilla, jotka osaltaan vaativat uudenlaista osaamista ja koronapandemian aikana monelle tutuksi tulleet Teams- tai Zoom- videoneuvottelusovellukset voivat toimia työhaastatteluympäristönä.

Ratkaisuja digisyrjäytymisen uhkaan 

Metropolia Amk:n ja Sosped-säätiön Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hankkeessa toteutetaan kehittämisprosessi, jolla haetaan ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymisen uhkaan heikkojen digitaitojen, digitaalisten välineiden ja tuen puutteen vuoksi. Lokakuussa 2021 aloitettu kehittämisprosessi vahvistaa käsityksen siitä, miten tärkeää on rakentaa olemassa olevan digituen rinnalle uusi toimintamalli, joka tunnistaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digiosallisuutta, tai sen puutetta, ja tarjoaa tarkoituksenmukaisia ratkaisuja työllistymisen mahdollistamiseksi esim. työvalmennuksen tueksi.

Digiosaaminen ja digituki 

Ei riitä, että tarjotaan yleistä digitukea, vaan tarvitaan rinnalle myös ymmärrystä tarjottavien digipalveluiden vaatimuksista suhteessa käyttäjien digiosaamiseen sekä kykyä soveltaa olemassa olevia ratkaisuja. Metropolia Amk:n toimintaterapeuttiopiskelijat tuottavat hankkeelle tärkeää tietoa työllistymiseen liittyvien digipalveluiden ja digitoimintojen osaamisvaatimuksista toiminnan analyysin avulla osana tulevan syksyn opintojaksoaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten opintojakson osaamistavoitteet ja TKI-hankkeiden tavoitteet kohtaavat luontevasti aidossa oppimisympäristössä.

Yhdessä kehittäen ja kokeillen

Hankkeen tilaisuuksissa pyritään innovatiivisella tavalla sekä vahvistamaan osallistujien digitaitoja että ymmärrystä heidän omista voimavaroistaan. Tammikuussa järjestetyssä Kick-off tapahtumassa luotiin osallistujien kanssa virtuaalinen yhteisteos ”Digimatka työllisyyteen”. Yhteiskehittelyssä annettiin tilaa luovuudelle sovelluksia ja tietokoneen digitaalisia työskentelyalustoja hyödyntäen tuottaen verkon välityksellä musiikillisen kuva-&sanakollaasin. Maaliskuun yhteiskehittelytilaisuudessa tunnistettiin digituen tarpeita ja keinoja sekä digiosallisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä työllistymisen eri vaiheissa. Tulevissa yhteiskehittely-tilaisuuksissa fokusoidaan mm. pelillisyyden hyödyntämiseen sekä toimintamallin rakentamisen keinona että ohjauksen välineenä. 

Digiä ja töitä 

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanke pyrkii tuottamaan konkreettisia ratkaisuja työllisyyttä edistävien järjestötyöntekijöiden käyttöön ja rakentaa yhteistoiminnassa hankkeen kohderyhmien ja yhteistyökumppaneiden (Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja Vates-säätiö sr) kanssa digiosallisuutta vahvistavan toimintamallin osaksi Metropolia Amk:n Myllypuron kampuksen HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluja sekä Sosped-säätiön kulttuuripajatoimintaa. Lue lisää hankeen toimenpiteistä ja ajankohtaisista tapahtumista https://www.metropolia.fi/fi/digiosallisuus-tyollisyyden-edistamisessa  

Projektipäällikkö, lehtori Janett Halonen
Metropolia Amk

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.