Ennakointi ja teknologia avuksi tunnistamaan ikäihmisten kotona asumisen riskitekijöitä

Facebook
25.04.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Ennakoi-hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää ja pilotoida ennakoivan toiminnan malli ikäihmisten toimintakyvyn riskitekijöiden tunnistamiseen ja kotona asumisen tukemiseen.

Tavoitteena on myös lisätä eri toimijoiden tietoisuutta ja kykyä neuvoa ja ohjata ikäihmisiä hyödyntämään digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja. Lisäksi pyritään selkeyttämään eri toimijoiden rooleja ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamisessa ja selvittämään liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa. Lapin AMKista mukana on vanhustyön, fysioterapian, hoitotyön ja ohjelmointitekniikan osaajia. Pilottikuntia ovat Kemi, Tervola ja Tornio. Hanke on käynnissä 1.5.2023–31.4.2026, ja sitä rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

– Ennakoi-hankkeessa haluamme löytää välineitä ja toimintamalleja ikäihmisten ennaltaehkäisevään omaehtoiseen kuntoutukseen. Omakuntoutus toimisi jo ennen kuin mitään dramaattista, kuten kaatumista, tapahtuu, kuvailee projektipäällikkö Sari Arolaakso.

Kuka huolehtii itsenäisesti asuvien ikäihmisten toimintakyvystä?

Henkilön jäätyä eläkkeelle voi käydä niin, että hänen toimintakykyään arvioidaan vasta hänen tarvitessaan hyvinvointialueen tuottamia ikäihmisten palveluita.

– Nykyisin RAI-arviointi on palveluiden piiriin tulevalle lakisääteinen, mutta eläkkeelle jäämisen ja RAI-arvioinnin ajallinen väli voi olla pitkä – 10, 15, jopa 20 vuotta – eikä kotona itsenäisesti asuvien ikäihmisten toimintakykyä seuraa oikeastaan mikään taho, jos sote-asiakkuutta ei ole.

– Ennakoi-hanke pyrkii löytämään tähän vaiheeseen uusia toimijoita, jotka tukisivat ennakoivasti ja teknologiaa hyödyntäen ikääntyneiden kotona asumista. Teknologisia ratkaisuja on tarjolla paljon, ja hanke selvittää, miten niiden keräämää tietoa voitaisiin hyödyntää ennakoivan kuntoutuksen ohjauksessa, Arolaakso sanoo.

Aktivointi on ennaltaehkäisyä

Asiantuntija Anne Raution mukaan ikäihmisen aktivointia voidaan perustella hänelle itselleen teknologian tuottaman datan avulla.

– Hyvä tapa saada ihminen aktivoitumaan on näyttää konkreettisesti, mitä hänen mittaustuloksensa kertovat. Yleisin riskitekijä on liikkumisongelmat.

Hankkeen kehittämisryhmän työpajoissa on kartoitettu olemassa olevia toimintoja ja teknologiaa, joita hankkeessa voitaisiin käyttää.

Sari Arolaakso kertoo, että erilaiset teknologiset ja pelilliset ratkaisut ovat yksi keino lisätä fyysistä aktiivisuutta.

– Ennakoi-hanke korostaa myös arkiaktiivisuutta, jossa fyysisen aktiivisuuden ohella yhtä lailla tärkeää on psykososiaalinen aktiivisuus.

Hanke ei tarjoa teknologiaa teknologian vuoksi, vaan tarve uusiin ratkaisuihin tulee aina kentältä.

– On meidän tehtävämme arvioida ratkaisujen helppokäyttöisyyttä ja käytön jatkuvuutta myös hankkeen päättymisen jälkeisenä aikana, huomauttaa Anne Rautio.

Toimintamallin kehittäminen alkuvaiheessa, pilotointi käynnissä

Ennakoi-hankkeen ensimmäinen pilotti alkoi Kemissä helmi-maaliskuun vaihteessa hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin liittyen. HEKO-käynnin vastaanottaneilla oli halutessaan mahdollisuus ottaa vastaan myös toinen kotikäynti, jossa mitattiin tasapainoa Ainone Balance® –sovelluksella.

Sari Arolaakson mukaan syksyllä 2024 käynnistyy useita pilotteja.

– HEKO-käynnit alkavat Tervolassa. Kemissä Kunto65- ja Ikäterve-tarkastuksissa käytämme apuna terveysteknologiaa. Torniossa on monitoimijainen etsivän seniorityön malli, jossa hyödynnämme teknologisia ratkaisuja.

– Ennakoivan toiminnan malleja on Laphan alueella useita. Tarkastelemme mallien vaikuttavuutta ja mietimme, onko hankkeessa tarkoituksenmukaista valita yksi toimintamalli vai mallien paletti, jossa on erilaisia malleja eri ikäryhmille ja eri tarkoituksiin.

Tarvitaan verkostoitumista ja yhteistyötä

Sote-sektorin säästöpaineissa palveluntuottajat kaipaavat innovatiivisia tapoja toteuttaa ennakoivaa toimintaa, olemassa olevien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja jatkokehittämistä sekä uusien mahdollisuuksien löytämistä ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen.

– On hyvä muistaa, että hyvinvointia ja terveyttä edistävät hyvinvointialueiden lisäksi myös kunnat yksityiset palveluntuottajat sekä kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen kehittämistyöryhmässä on laaja edustus eri tahoilta, ja esille on tullut, että ei kovin hyvin tiedetä, mitä kukakin tekee. Tällöin verkostoituminen ja yhteistyö ovat oleellisia asioita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, Arolaakso ja Rautio korostavat.

– Ikäihmiset puolestaan tarvitsevat proaktiivista tukea toimintakyvyn omatoimiseen ylläpitoon ja motivointia teknologian hyödyntämiseen.

Lisätietoja: blogi.eoppimispalvelut.fi/ennakoi/

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä